Összeállította ROMSICS IMRE titkár

A 2001. február 28-i Alapszabálynak a 2004. március 3-i Közgyűlés határozata alapján történt módosított változata
Kalocsa 2004

1. A KÖR NEVE | 2. MŰKÖDÉSI TERÜLETE | 3. SZÉKHELYE | 4. BÉLYEGZŐJE | 5. SZÁMLASZÁMA | 6. ADÓSZÁMA |
7. A KÖR JELLEGE, CÉLJA, FELADATAI | 8. A KÖR TAGSÁGA | 9. A TAGOK JOGAI | 10. A TAGOK KÖTELESSÉGEI |
11. A KÖR SZERVEI | 12. A KÖR TISZTSÉGVISELŐI | 13. A KÖR VAGYONA ÉS JÖVEDELME |
14. A KÖR EGYÉB SZERVEZETI MŰKÖDÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSI RENDJE | 15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


1. A KÖR NEVE: Kalocsai Múzeumbarátok Köre

2. MŰKÖDÉSI TERÜLETE: Kalocsa város és a Kalocsai Sárköz (Dunapataj-Kecel-Baja háromszögbe eső terület)

3. SZÉKHELYE: Kalocsa / Viski Károly Múzeum / CÍME: 6300 Kalocsa, Szent István király út 25.

4. BÉLYEGZŐJE: Kör alakú
Körirata: Kalocsai Múzeumbarátok Köre Kalocsa (közepén a múzeum Szent István király úti homlokzatának rajza)

5. SZÁMLASZÁMA: 11732040-20021771-00000000

6. ADÓSZÁMA: 19051846-1-03

7. A KÖR JELLEGE, CÉLJA, FELADATAI

A Kör a kalocsai Viski Károly Múzeum barátait, támogatóit egyesíti. Tagjai a múzeum legfontosabb társadalmi bázisát alkotják. Összefogja a helyismereti kutatókat, a múzeumi tudományok művelőit, az e tudományok iránt érdeklődőket és a helyismereti kutatások támogatóit, elősegítőit.

7.1. Kulturális örökség megóvása és kulturális tevékenység

- Leletbejelentéssel, múzeumba való tárgyak felderítésével, ajándékozásra buzdítással, felvilágosítással, meggyőzéssel segíti a múzeum gyűjteményeinek folyamatos gyarapítását, a muzeális értékű tárgyak és történeti dokumentumok múzeumba kerülését. Népszerűsíti, propagálja a múzeum kiállításait, előadásait és más rendezvényeit.
- Történelmi személyiségek, események, évfordulók megünneplése, emlékhelyek és emlékművek megőrzése és ápolása.
- Anyagi lehetőségeinek függvényében támogatja a Viski Károly Múzeum szakmai feladatainak ellátását.
- Új múzeumi szárny építésével, fenntartásával és finanszírozásával segíti a Viski Károly Múzeum gyűjteményének raktározási gondjait megoldani. Lehetővé téve ezzel új állandó kiállítások (régészet, természettudomány) létrehozását, segítve a múzeum idegenforgalmi vonzerejének növelését, továbbá, közösségi terek kiépítésével megvalósítani az intézmény látogatóbarát fejlesztését.

7.2. Műemlékvédelem és természetvédelem

- A múzeumi gyűjtemények mellett védi és óvja az épített- és a természeti környezet védett objektumait. Újabb védetté nyilvánításokat javasol, előkészíti azok dokumentációját.

7.3. Tudományos tevékenység, kutatás

- Serkenti új helyismereti és néprajzi könyvek megszületését, majd kiadja azokat.
- A kiadás mindennemű tevékenységét finanszírozza, így a gyűjtést; az adatok lejegyzését, rendszerezését és összegzését; az adatok archiválását; a nyomdai előkészítést.
- Az újabb eredmények megismertetésére ankétokat, konferenciákat, egyéb tudományos rendezvényeket szervez.
- A könyvek mellett tudományos céllal szerkesztett hangzó anyagokat is kiad.

7.4. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

- A magyarság mellett kezdeményezi és támogatja a Kalocsai Sárközben élő nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok sajátosságainak fennmaradását.
- Tudományos tevékenységének és kutatásának a köre kiterjed a Kalocsai Sárközben élő nemzeti kisebbségekre és az etnikai csoportokra is.
- Kapcsolatot tart fenn a szomszédos országokban élő magyarság múzeumainak hasonló céllal alakult szervezeteivel.

7.5. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

- Törekszik nemzeti történelmünk, népi kultúránk és a velünk együtt élő népek, népcsoportok kultúrájának jobb megismerésére.
- E törekvéseinek megvalósítására óvodai- és iskolai foglalkozásokat, tárlatvezetéseket, szakköröket, előadásokat, ankétokat, kirándulásokat és más közművelődési rendezvényeket szervez.
- Szorgalmazza a tanítók, tanárok, szakkörvezetők honismereti képzését, továbbképzését.
- Kiállításvezetők, képeslapok és egyéb kiadványok kiadásával népszerűsíti a Viski Károly Múzeum kiállításait és gyűjteményeit.

A Kör mint közhasznú szervezet, a közhasznú szervezetekről szóló törvény 26. szakasz c) pontja alapján kulturális örökség megóvása, kulturális tevékenység, műemlékvédelem, természetvédelem, tudományos tevékenység, kutatás, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés tevékenységet végez, mint cél szerinti tevékenységet.

Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

A Kör együttműködik mindazokkal az intézményekkel és szervezetekkel, amelyek céljai nem ellentétesek célkitűzéseivel.

Befogadja a hasonló célzattal, évtizedekkel ezelőtt alakult tudományos és szakmai csoportosulásokat - Katona István Társaság, Kalocsai Népművészek Köre -, megadja azok működéséhez szükséges szervezeti és jogi kereteket. Tagjaikról külön nyilvántartást vezet. A két szerveződést saját maga tagszervezetének ismeri el. Azon tagjaiknak is megadja a köri tagsággal járó jogokat - a szavazati és a választhatósági jog kivételével -, akik nem lépnek be a Kalocsai Múzeumbarátok Köre tagjai sorába.

8. A KÖR TAGSÁGA

A Kör tagjai lehetnek mindazok, akik önként vállalják az alapszabály célkitűzéseit, azzal egyetértenek, elfogadják azt és aktívan közreműködnek azoknak megvalósításában.

A Körnek rendes és pártoló tagjai lehetnek.

A Kör tagja lehet mindenki, aki elfogadja az alapszabályt. A rendes tagok tagdíjat fizetnek. Az évi tagdíjat a közgyűlés határozza meg. A tagdíjat esetenként múzeumi társadalmi munka válthatja ki.

A Kör pártoló tagjai olyan jogi személyek, vállalatok és intézmények lehetnek, amelyek a Kört évente nagyobb támogatásban részesítik, vagy a Viski Károly Múzeumot rendszeres társadalmi munkával segítik. A támogatás megkezdésétől válhatnak pártoló tagokká. A Kör pártoló tagjainak tagságáról a Kör Vezetősége dönt, azt levélben ismeri el, megköszönve anyagi támogatásukat vagy társadalmi munkájukat. Tagságuk a támogatás megvonása után szűnik meg. A pártoló tagsági viszonyok megszűnéséről a Vezetőség határozatban dönt, évente egyszer.

A Viski Károly Múzeum főhivatású dolgozói munkájukkal járulnak hozzá az egyesület céljainak megvalósításához, ezért hivatalból a Kör rendes tagjai. Tagdíjat nem fizetnek.

A belépési szándékot belépési nyilatkozat kitöltésével kell bejelenteni. A felvételről a Kör Vezetősége dönt.

A Kör rendes tagjai felvételkor, illetve az első tagdíj befizetésekor igazolványt kapnak, amelyet a Kör Vezetősége évente, a tagdíj befizetése után megújít.

A rendes tagság megszűnik:
a) ha a tag meghal,
b) ha a tag írásban bejelenti kilépési szándékát,
c) ha a tag egy éven át elmulasztja a tagdíj fizetését - e jogkövetkezményre való
figyelmeztetés a belépési nyilatkozaton megtörténik, annak aláírása ennek
tudomásulvételét is jelenti.

9. A TAGOK JOGAI

A rendes tagok a Kör közgyűlésén tanácskozási és szavazati joggal résztvehetnek, a Kör bármely tisztségére megválaszthatók.

A pártoló tagként szereplő jogi személyeket, vállalatokat, intézményeket a közgyűlésen megbízottjuk tanácskozási joggal képviseli.

A rendes tagok tagsági igazolványuk f elmutatásával a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete kötelékébe tartozó múzeumok és kiállítóhelyek kiállításait ingyen látogathatják. Ingyen vehetnek részt a kalocsai Viski Károly Múzeum minden rendezvényén. A kalocsai Viski Károly Múzeum kiállításait a rendes tag vendégei is ingyen tekinthetik meg, ha a tagsági igazolványt felmutató rendes taggal érkeznek.
A pártoló tagként szereplő vállalatok, intézmények vezetői üzleti partnereikkel, hivatalos vendégeikkel előzetes bejelentés esetén díjtalanul tekinthetik meg a Viski Károly Múzeum kiállításait. A Viski Károly Múzeum dolgozói igény esetén előadásokkal, tárlatvezetésekkel részt vállalnak a pártoló tagként szereplő vállalatok és intézmények dolgozóinak történeti, művészeti képzésében, művelődésében.

A rendes tagok és a pártoló tagok képviselői meghívót kapnak a Viski Károly Múzeum és a Kör valamennyi rendezvényére.

A rendes tagok a Kör által megjelentetett kiadványokat kedvezménnyel vásárolhatják meg. Ennek mértékéről kiadványonként a Vezetőség dönt.

10. A TAGOK KÖTELESSÉGEI

A Kör tagjának a tagdíjat minden évben március 31-ig kell befizetnie.

A tagok kötelesek részt venni a közgyűlésen és a Kör rendezvényein.

A Kör elvárja tagjaitól, hogy lehetőségeikhez mérten erkölcsileg támogassák a Viski Károly Múzeumot. Segítsék a gyűjteménygyarapítást, népszerűsítsék a múzeum kiállításait, kiadványait, rendezvényeit, ismertessék a múzeumban folyó kutatásokat. Igyekezzenek minél több pártoló tagot szerezni, hogy ezáltal a Kör helyi könyvkiadásra fordítható pénze minél inkább gyarapodjék. A tagok szükség esetén társadalmi munkával, illetve társadalmi munka szervezésével is járuljanak hozzá a múzeumban folyó muzeológiai, tudományos és közművelődési tevékenység sikeréhez.

A pártoló tag az egyesületet adományokkal és egyéb lehetséges módon, az írásban tett kötelezettségének megfelelően támogatja.


11. A KÖR SZERVEI

A.) Közgyűlés

A Kör legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: a Kör céljainak és programjának meghatározása, az alapszabály elfogadása, módosítása, kiegészítése, az egyesület feloszlásának kimondása, továbbá más szervezettel való egyesülés kimondása.

A Közgyűlést évente a vezetőség hívja össze. A Közgyűlésre valamennyi tag írásos meghívót kap, amelyben a Közgyűlés napirendjéről, határozatképtelenség esetén az újbóli összehívás időpontjáról is tájékoztatást kap.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok 50%-a + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén a Vezetőség egy héten belül, változatlan napirenddel újra összehívhatja a Közgyűlést. Az így összehívott Közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

A határozatképességnek a Közgyűlés egész időtartama alatt érvényesnek kell lennie. A határozatképességről minden határozat előtt meg kell bizonyosodni, s annak tényét a jegyzőkönyvben is jelezni kell.

A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Közgyűlés saját soraiból választja meg a Vezetőséget.

A Közgyűlés fogadja el az éves beszámolót, a költségvetési beszámolót és a következő év tervét és tervezett költségvetését.

A Közgyűlés ülései nyilvánosak.

A Közgyűlést az elnök vezeti. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés által kijelölt két hitelesítő ír alá. A Közgyűlés határozatai a Kör irattárában minden tag számára hozzáférhető.

A Közgyűlés meghatározza a tagdíj összegét.

B.) Vezetőség

A Vezetőség a Kör általános hatáskörű végrehajtó-rendelkező szerve.

A Kör Közgyűlése egyenként, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel saját soraiból választja meg a négy tagú vezetőséget, mely az elnökből, titkárból, szervezőtitkárból és a gazdasági felelősből áll.

A Vezetőség tagjainak megbízása három évre szól.

A Vezetőség gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, intézkedik az illetékességi körébe tartozó ügyekben. Megállapítja a Kör ügyrendjét és éves tervét, elkészíti az egyesület éves beszámolóját. Megtárgyalja a Kör következő évi költségvetését, és arról kikéri az Ellenőrző Bizottság véleményét. Együttműködik más egyesületekkel, társaságokkal.

A Vezetőség szükség szerint, de legalább félévenként ülésezik. A Vezetőség három fő jelenlétével válik határozatképessé. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A vezetőségi ülést a titkár hívja össze. Az ülésre írásban kapnak meghívót a Vezetőség tagjai, mely a napirendi pontokat is tartalmazza. A vezetőségi ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök hitelesít és a jegyzőkönyvvezető aláír.

A Vezetőség ülései nyilvánosak.

A Vezetőség határozatait tartalmazó jegyzőkönyv a Kör irattárában minden tag számára hozzáférhető.

A Vezetőség dönt a közgyűlés által átruházott jogkörben.

C.) Ellenőrző Bizottság

Az Ellenőrző Bizottság három tagját - elnökét és két tagját - a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja meg. Az Ellenőrző Bizottság megbízása három évre szól.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai nem lehetnek egyidejűleg a Vezetőség tagjai.
Az Ellenőrző Bizottság évente ülésezik. Az Ellenőrző Bizottságot az elnöke írásban hívja össze. Az Ellenőrző Bizottság határozatképes, ha a tagok 2/3-a jelen van. Határozataikat nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák, írásban rögzítik.

A bizottság köteles ellenőrizni évente a Kör szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését. Ha szabálytalanságot észlel, azt nyolc napon belül írásban a vezetőség tudomására hozza.

A bizottság ellenőrzi a Kör költségvetés szerinti gazdálkodását.

Három évente beszámolót készít a közgyűlés számára.

12. A KÖR TISZTSÉGVISELŐI

Az elnök

Hatóságok, hivatalok és magánszemélyek előtt képviseli a Kört.

Összehívja a Közgyűlést. Elnököl a közgyűlésen és a vezetőségi ülésen.

Ellenőrzi a Közgyűlés és a Vezetőség határozatainak végrehajtását.

A Kör működéséért a titkárral együtt erkölcsileg felelős.

A titkár

Lehetőleg legyen azonos a Viski Károly Múzeum mindenkori igazgatójával!

A Viski Károly Múzeum és a Kör célkitűzéseit, programjait összehangolja, a Kör vezetőségének javaslatot tesz az egyes múzeumi feladatok támogatására.

A vezetőségi ülések között a vezetőség határozatai szerint irányítja a Kör ügyeit. A Kör nevében tárgyal, levelez, megállapodást köt.

A közgyűlésen és a vezetőségi ülésen beszámol a Kör munkájáról.

Kezeli a Kör hivatalos iratait, dokumentumait.
Utalványozza a felmerülő kiadásokat, valamint a múzeumi dolgozók, könyvelő és a gazdasági felelős bevonásával szervezi a gazdasági ügyintézést.

Rendkívüli esetben, valamint az elnök tartós akadályoztatása esetén összehívhatja a közgyűlést.

A szervező titkár

A titkár akadályoztatása esetén helyettesíti a titkárt.

Rendszeresen segíti a titkár munkáját.

A közgyűlésekről és a vezetőségi ülésekről feljegyzéseket készít.

Nyilvántartja a Kör tagjait, meghívókkal rendszeresen tájékoztatja őket a Kör rendezvényeiről.

A gazdasági felelős

Vezeti a Kör naplófőkönyvét, végzi a pénzügyekkel kapcsolatos utalványozásokat, statisztikákat, jelentéseket.

Nem lehet a Kör tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló tv. szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A Kör tisztségviselője, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A Vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a Vezetőség elnöke vagy tagja,
b) a Körrel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a.) - c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A tisztségviselők tevékenységüket tiszteletdíj nélkül végzik.

13. A KÖR VAGYONA ÉS JÖVEDELME

- A Kör vagyona: a) pénz
b) ingóságok, elsősorban a Kör kiadásában megjelent
kiadványok raktári példányai

- A Kör bevételei: a) A Kör rendes tagjai által fizetett tagdíjak
b) Magánszemélyek adományai
c) A pártoló tagként szereplő üzemek, intézmények
támogatásai
d) Nem pártoló tag közületek, pl. önkormányzatok
támogatásai
e) A Kör saját kiadásában megjelent kiadványok ára (a
terjesztői jutalék levonásával)
f) Emléktárgyak ára (a terjesztői jutalék levonásával)
g) Egyéb támogatások

A Kör vagyona felhasználható:
- az alapszabály 7. pontjában meghatározott célok megvalósítására;
- a Kör céljait, működését és bővítését propagáló, tájékoztató, reklám és ismeretterjesztő anyagok előkészítésére;
- az alapműködés feltételeit biztosító korszerű eszközök beszerzésére, kölcsönzésére, működtetésére;
- a Kör működési költségeire.

14. A KÖR EGYÉB SZERVEZETI MŰKÖDÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSI RENDJE

A Közgyűlés, a Vezetőség és az Ellenőrző Bizottság a döntéseiről nyilvántartást vezet, amely nyilvántartás tartalmazza a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, valamint a döntést ellenzők és támogatók nevét és számát.

A Közgyűlés, a Vezetőség és az Ellenőrző Bizottság döntéseit a Viski Károly Múzeumban elhelyezett hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra. A döntéseket két hónapig kell kifüggesztve tartani. A döntéseket levél útján kell közölni az érintettekkel, a döntést követő harminc napon belül.

A Közgyűlés és a vezetőségi ülések meghívóit nyolc nappal korábban meg kell küldeni.

Az Kör működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet a titkár vagy az általa megbízott vezetőségi tag jelenlétében, előzetes időpontegyeztetés mellett, a személyiségi jogok sérelme nélkül.

A Kör tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint a megyei önkormányzatnak kell gondoskodnia - lásd a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 69. § (1) bekezdését, valamint a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 42., 45. és 46. §-át.

A Kör az Alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

A Kör működésének, szolgáltatási igénybevételének módját és beszámolóit a Kalocsai Néplap és a Kalocsai Újság hasábjain hozza nyilvánosságra.

A Kör javára történő adománygyűjtés csak írásbeli meghatalmazás alapján végezhető, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelme nélkül.
Az adományokat a könyv szerinti, annak hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartani.

Munkálkodása során közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete független pártoktól, azoknak anyagi támogatást nem nyújthat, országgyűlési képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat.
A bankszámla felett való rendelkezéshez két aláírásra jogosult személy megnevezése szükséges: Dr. Grabarits István elnök és Romsics Imre titkár.
A Kör vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai megvalósítása érdekében azt nem veszélyeztetve végezhet.
Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a céljai közt meghatározott tevékenységre fordítja.

A Kör az államháztartás alrendszereitől csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban.

Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

A Kör a felelős személyeket, a támogatókat és ezek hozzátartozóját cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

A Kör a cél szerinti juttatásait pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyből megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van.

A Kör váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznúsági tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhat fel.

Befektetési tevékenység folytatásához befektetési szabályzatot kell összeállítani, amelyet a Közgyűlés fogad el.

A Körnek cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

A Kör köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, melynek jóváhagyása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza a számviteli beszámolót; a költségvetési támogatás felhasználását; a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; a cél szerinti juttatások kimutatását; a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A Kör éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

A Kör a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Kör működése feletti törvényességi felügyeletet az Ügyészség gyakorolja.


Kalocsa, 2001. február 28.

Dr. Grabarits István elnök / Romsics Imre titkár