Kalocsai Múzeumbarátok Köre vezetőségi ülése

Jegyzőkönyv

 

Készült a Viski Károly Múzeum igazgatói irodájában, 2018. február 6-án, 900 órakor.

Jelen vannak:                          Markó László, elnök

                                               Romsics Imre, titkár

                                               Szabóné Lantos Andrea, szervező titkár

                                                               Réz Ildikó, gazdasági felelős, jegyzőkönyvvezető

Markó László elnök köszönti a vezetőség tagjait, s javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja az ülés.

A vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:

Napirend:

1.)        A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2017. évi beszámolójának ismertetése

2.)        A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2018. évi munkatervének ismertetése

3.)        Új tagok felvétele

4.)        A tagdíjat nem fizetők problematikája, határozathozatal

5.)        A közgyűlés napirendjének megtárgyalása

6.)        A Kecskeméti Törvényszék 2017. március 23-án kelt, Pk.60.188/1990/64. számú végzésében foglaltak megtárgyalása

7.)        Egyéb ügyek

1. napirendi pont:

Markó László elnök felkéri Romsics Imre titkárt, hogy tartsa meg beszámolóját a 2017. évről.

Romsics Imre vázlatosan beszámol a Kör 2017. évi tevékenységéről, ismertetve a Kör 2017. évi vagyoni helyzetét. Külön említi, hogy a 2017. évben az 1%-ok felajánlásából 70.830 forintot kapott a Kör, melyet Fehér Zoltán: Bátya települése és népi építészete című könyv kiadására fordítottunk.

2. napirendi pont:

Markó László elnök felkéri Romsics Imrét, hogy ismertesse a 2018. évi munkatervet.

Romsics Imre felolvassa a 2018. évi munkatervet.

Markó László egyetért ezzel.

3. napirendi pont

Markó László kéri Réz Ildikó gazdasági felelőst, ismertesse a 2017. évben belépett új tagok névsorát.

Réz Ildikó ismerteti a vezetőséggel a legutóbbi tagfelvétel óta jelentkezők névsorát.

A jelentkező személyekkel kapcsolatos kifogás nem lévén, a vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A vezetőség 1/2018/1. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre felveszi tagjai sorába:

 

Hadobás Mónika (2017. április 01.)

Pócsai Regina (2017. április 03.

Becsei Dániel (2017. május 02.)

Barnáné Nagy Angéla (2017. május 08.)

Ari Adrienn (2017. szeptember 01.)

4. napirendi pont

Romsics Imre elmondja, hogy vannak olyan tagok, akik már 4 éve nem fizették be a tagdíjat. Őket 2015, 2016. és 2017-ben felszólítottuk, hogy fizessék be a tagdíjakat, vagy nyilatkozzanak a tagsági viszonyukról. E szerint 2017. december 31-én 2 fő volt, aki 2014 óta elmaradt a tagdíj befizetésével. Ezért az Alapszabály ide vonatkozó pontja alapján javasolja, hogy töröljük őket a tagnyilvántartásból.

Markó László egyetért a javaslattal.

Réz Ildikó felolvassa azon tagok névsorát, akik tagsági viszonyuk megszüntetésének kérelmét külön nyilatkozatban ugyan nem jelezték, de a 2014. esztendő óta, a felszólítás ellenére sem fizették be a tagsági díjat, ezért az Alapszabály 8. fejezete, 7. bekezdése c.) pontja alapján tagsági viszonyuk megszűnik.

A vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A Vezetőség 1/2018/2. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Vezetősége az Alapszabály 8. fejezete, 7. bekezdése c) pontja alapján tudomásul veszi a következő személyek tagsági viszonyának megszűnését:

Hajdú István                        6300 Kalocsa, Mikszáth K. u. 16.

Kákonyi László                    6300 Kalocsa, Sörös Imre u. 39.

 

A Vezetőség elrendeli a tagsági viszonyok megszűnésének bevezetését a tagnyilvántartásba.

5. napirendi pont

Romsics Imre titkár javaslatot tett a közgyűlés napirendjére.

A közgyűlés napirendjére tett javaslatot a vezetőség egyhangúlag elfogadta:

A Vezetőség 1/2018/3. számú határozata

Az elnök a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2018. évi közgyűlését február 21-én 18 órára hívja össze. Határozatképtelenség esetén az új Közgyűlés időpontja 2018. február 28-án 18 óra. A közgyűlés napirendje a következő:

Napirend:

1.         Mácsainé Iván Éva: Kiállítási stratégiák a Városi Galériában

2.         Beszámoló a 2017. évi tevékenységről

3.         Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2017. évről

4.         Az Alapszabály módosítása

5.         A 2018. évi munkaterv

6.         Egyéb ügyek

7.         Fogadás

6. Napirendi pont

Romsics Imre a Kecskeméti Törvényszék Pk.60.188/1990/64. számú végzése alapján pontról pontra ismerteti a 2017. évben módosított Alapszabály ismételt módosításait. A végzés 4. pontjában felszólítanak az Alapszabály 10. pontja utolsó bekezdésére vonatkozóan a tagság megszüntetés (kizárás) tisztességes eljárást biztosító szabályainak meghatározására. Javasolja, hogy ezt a bekezdést vegyük ki az alapszabályból.

Markó László egyetért a javaslattal. Véleménye szerint a legfontosabb a Kör fennmaradása érdekében, hogy a jogi feltételeknek megfeleljen.

Az Alapszabály módosítását a Kecskeméti Törvényszék Pk.60.188/1990/64. végzése alapján a Vezetőség pontról pontra végrehajtja.

A Vezetőség 1/2018/4. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Vezetősége elfogadta az egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapszabály tervezetet.

 

Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály (benne a módosítások dőlt betűvel szedve) a jegyzőkönyv részét képezi.

7. napirendi pont

Egyéb ügy nem lévén Markó László elnök bezárja a vezetőség ülését.

Kalocsa, 2018. február 6.

                 Markó László                                                                                  Romsics Imre

                        elnök                                                                                               titkár

         Szabóné Lantos Andrea                                                                            Réz Ildikó

                 szervező titkár                                                                               gazdasági felelős