Kalocsai Múzeumbarátok Köre vezetőségi ülése

Jegyzőkönyv

 

Készült a Viski Károly Múzeum igazgatói irodájában, 2017. február 6-án, 900 órakor.

Jelen vannak:                        Markó László, elnök

                                               Romsics Imre, titkár

                                               Szabóné Lantos Andrea, szervező titkár

                                   Dinnyés Viktória, gazdasági felelős, jegyzőkönyvvezető

 

Markó László elnök köszönti a vezetőség tagjait, s javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja az ülés.

A vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:

Napirend:

1.)        A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2016. évi beszámolójának ismertetése

2.)        A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2017. évi munkatervének ismertetése

3.)        A tagdíjat nem fizetők problematikája, határozathozatal

4.)        A közgyűlés napirendjének megtárgyalása

5.)        Alapszabály módosítás

6.)        Jelölő bizottság kijelölése

7.)        Bizományban lévő kiadványok problematikája

8.)        Egyéb ügyek

 

1. napirendi pont:

Markó László elnök felkéri Romsics Imre titkárt, hogy tartsa meg beszámolóját a 2016. évről.

Romsics Imre vázlatosan beszámol a Kör 2016. évi tevékenységéről, ismertetve a Kör 2016. évi vagyoni helyzetét. Külön említi, hogy a 2016. évben az 1%-ok felajánlásából 57.600 forintot kapott a Kör, melyet Fehér Zoltán: Bátya települése és népi építészete című könyv kiadására fordít.

 

2. napirendi pont:

Markó László elnök felkéri Romsics Imrét, hogy ismertesse a 2017. évi munkatervet.

Romsics Imre felolvassa a 2017. évi munkatervet.

Markó László egyetért ezzel.

 

3. napirendi pont

Romsics Imre elmondja, hogy vannak olyan tagok, akik már 4 éve nem fizették be a tagdíjat. Őket 2014, 2015. és 2016-ban felszólítottuk, hogy fizessék be a tagdíjakat, vagy nyilatkozzanak a tagsági viszonyukról. E szerint 2016. december 31-én 7 fő volt, aki 2013 óta elmaradt a tagdíj befizetésével. Ezért az Alapszabály ide vonatkozó pontja alapján javasolja, hogy 2016. december 31-ével szüntessük meg tagsági viszonyukat.

Markó László egyetért a javaslattal.

Dinnyés Viktória felolvassa azon tagok névsorát, akik tagsági viszonyuk megszüntetésének kérelmét külön nyilatkozatban ugyan nem jelezték, de a 2013. esztendő óta – a felszólítás ellenére sem fizették be a tagsági díjat.

A vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A Vezetőség 1/2017/1. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Vezetősége az Alapszabály 8. pontja c) bekezdése alapján tudomásul veszi a következő személyek tagsági viszonyának megszűnését:

Drevenka Zoltán                              6300 Kalocsa, Szénáskert VI. u. 10.

Drevenka Zoltánné                          6300 Kalocsa, Szénáskert VI. u. 10.

Dr. Kasziba Istvánné                        6300 Kalocsa, Széchenyi u. 11.

Kiss-Vén Attiláné                             6300 Kalocsa Negyvenszállás, Nagy u. 39.

Romsicsné Kovács Gabriella        6300 Kalocsa, Veres Péter 68.

Tamás László                                   6300 Kalocsa, Katona I. u. 10.

Vastag Erzsébet                              

 

A Vezetőség elrendeli a tagsági viszonyok megszűnésének bevezetését a tagnyilvántartásba.

 

4. napirendi pont

Romsics Imre titkár javaslatot tett a közgyűlés napirendjére.

A közgyűlés napirendjére tett javaslatot a vezetőség egyhangúlag elfogadta:

A Vezetőség 1/2017/2. számú határozata

Az elnök a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2017. évi tisztújító közgyűlését február 22-én 18 órára hívja össze. Határozatképtelenség esetén az új Tisztújító Közgyűlés időpontja 2017. március 1-én 18 óra. A közgyűlés napirendje a következő:

Napirend:

1 1.        Szabóné Lantos Andrea: Legújabb kutatási eredmények Sármégy középkori templomáról és temetőjéről.

2.        Beszámoló a 2016. évi tevékenységről.

3.        Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2016. évről.

4.        Az Alapszabály módosítása.

5.        Tisztújítás.

6.        A 2017. évi munkaterv.

7.        Egyéb ügyek.

 

5. Napirendi pont

Romsics Imre a Kecskeméti Törvényszék Pk.60.188/1990/58. végzése alapján pontról pontra ismerteti a 2016. évben módosított Alapszabály ismételt módosításait. Javasolja a közhasznúsági fokozatról történő lemondást.

Markó László egyetért a javaslattal. Véleménye szerint a legfontosabb a Kör fennmaradása érdekében, hogy a jogi feltételeknek megfeleljen.

Az Alapszabály módosítását a Kecskeméti Törvényszék Pk.60.188/1990/58. végzése alapján a Vezetőség pontról pontra végrehajtja, valamint a közhasznúsági fokozatról történő lemondást egyhangúlag elfogadta.

A Vezetőség 1/2017/3. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Vezetősége elfogadta az egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapszabályt, illetve a közhasznúsági fokozatról történő lemondást.

Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály (benne a módosítások dőlt betűvel szedve) a jegyzőkönyv részét képezi.

 

6. napirendi pont

Romsics Imre titkár felhívja a Vezetőség figyelmét, hogy az utolsó tisztújítás óta eltelt három év, tehát lejár a tisztségviselők mandátuma. Javasolja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre Jelölő Bizottsága megválasztását.

Markó László kéri Romsics Imrét, tegye meg javaslatát a tisztújító Közgyűlés Jelölő Bizottságára.

Romsics Imre Szebényi Bélát és Szabóki Lászlót javasolva a Jelölő Bizottság tagjainak.

Egyéb javaslat nem lévén a Vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A Vezetőség 1/2017/4. számú határozata

A 2017. március 1-i tisztújító Közgyűlésre kiküldött Jelölő Bizottság tagjai:

                                   Szebényi Béla, elnök

                                   Szabóki László

 

7. napirendi pont

Romsics Imre tájékoztatja a Vezetőség tagjait, hogy az évekkel ezelőtt, bizományba átadott kiadványok elszámolása számos esetben problémát jelent.

Dinnyés Viktória elmondja, hogy 2016-ban telefonon megkereste a bizományba vevő cégeket, de azok jelentős részét átszervezték vagy felszámolták. Ezért a bizományba adott kiadványok, illetve az értékesítésükből származó bevétel behajthatatlanná vált.

A bizományi értékesítéssel megbízott cégek listája:

-          ETNOFON BT.

-          Historia Antik Könyvesház Bt.

-          Litea Könyvesbolt és Teázó

-          Mezei Péter, vállalkozó

-          Osiris könyvesbolt

-          Perityné Farkas Éva

-          Vass Béla

Romsics Imre az elmondottak alapján javasolja a szóban forgó kiadványok példányainak kivezetését a nyilvántartó kartonokról.

A Vezetőség a kiadványoknak a nyilvántartó kartonokról történő kivezetését egyhangúlag megszavazta.

A Vezetőség 1/2017/5. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Vezetősége elfogadta az ETNOFON BT-nek, a Historia Antik Könyvesház BT-nek, a Litea Könyvesbolt és Teázónak, Mezei Péter vállalkozónak, az Osiris könyvesboltnak, Perityné Farkas Évának és Vass Bélának korábban bizományba adott kiadványoknak a nyilvántartó kartonokról történő kivezetését.

 

A behajthatatlan kiadványok listája a 3/2017 iktató számon az irattárban megtalálható.

 

8. napirendi pont

Egyéb ügy nem lévén Markó László elnök bezárja a vezetőség ülését.

 

 

Kalocsa, 2017. február 6.

 

                 Markó László                                                                                  Romsics Imre

                        elnök                                                                                               titkár

        

 

         Szabóné Lantos Andrea                                                                       Dinnyés Viktória

                 szervező titkár                                                                               gazdasági felelős