Jegyzőkönyv

Készült a Viski Károly Múzeum igazgatói irodájában, 2016. február 19-én, 1030 órakor.

Jelen vannak:  Markó László, elnök

Romsics Imre, titkár

Dinnyés Viktória, jegyzőkönyvvezető

Markó László elnök köszönti a vezetőség tagjait, s javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja az ülés.

A vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:

Napirend:

1.)        A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2015. évi beszámolójának ismertetése

2.)        A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2016. évi munkatervének ismertetése

3.)        A tagdíjat nem fizetők problematikája, határozathozatal

4.)        A közgyűlés napirendjének megtárgyalása

5.)        Egyéb ügyek

 

1. napirendi pont:

Markó László elnök felkéri Romsics Imre titkárt, hogy tartsa meg beszámolóját a 2015. évről.

Romsics Imre vázlatosan beszámol a Kör 2015. évi tevékenységéről, ismertetve a Kör 2015. évi vagyoni helyzetét.

 

2. napirendi pont:

Markó László elnök felkéri Romsics Imrét, hogy ismertesse a 2016. évi munkatervet.

Romsics Imre felolvassa a 2016. évi munkatervet.

Markó László egyetért ezzel.

 

3. napirendi pont

Romsics Imre elmondja, hogy vannak olyan tagok, akik már 4 éve nem fizették be a tagdíjat. Őket 2014-2015-ben felszólítottuk, hogy fizessék be a tagdíjakat, vagy nyilatkozzanak a tagsági viszonyukról. E szerint 2015. december 31-én 7 fő volt, aki 2012 óta elmaradt a tagdíj befizetésével Ezért az Alapszabály ide vonatkozó pontja alapján javasolja, hogy 2015. december 31-ével szüntessük meg tagsági viszonyukat.

Markó László egyetért a javaslattal.

Dinnyés Viktória felolvassa azon tagok névsorát, akik tagsági viszonyuk megszüntetésének kérelmét külön nyilatkozatban ugyan nem jelezték, de a 2012. esztendő óta – a felszólítás ellenére sem fizették be a tagsági díjat.

A vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A Vezetőség 1/2016/1. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Vezetősége az Alapszabály 8. pontja c) bekezdése alapján tudomásul veszi a következő személyek tagsági viszonyának megszűnését:

Balogh Imre                                  6300 Kalocsa Erdei Ferenc u. 13.

Dr. Dudás József                          6300 Kalocsa Egres utca 24.

Dr. Dudásné Sallay Gabriella    6300 Kalocsa Egres utca 24.

Kálóczi Tibor                                6300 Kalocsa Mikszáth Kálmán u. 41.

Kékedi Zoltán                              6300 Kalocsa Eszperantó u. 8.

Miskei Sándor                             6300 Kalocsa Liszt Ferenc u. 16.

Morvai Sándor                            6300 Kalocsa Kossuth Lajos u. 61.

 

A Vezetőség elrendeli a tagsági viszonyok megszűnésének bevezetését a tagnyilvántartásba.

 

4. napirendi pont

Romsics Imre titkár javaslatot tett a közgyűlés napirendjére.

A közgyűlés napirendjére tett javaslatot a vezetőség egyhangúlag elfogadta:

A Vezetőség 1/2016/2. számú határozata

Az elnök a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2016. évi rendes közgyűlését február 24-én 18 órára hívja össze. A közgyűlés napirendje a következő:

Napirend:

1.        Schőn Mária – Harmat Lajosné: Hajós Földrajzi nevei és Fehér Zoltán: Bátya települése és népi építészete című könyvek megjelentetés előtti bemutatása.

2.         Beszámoló a 2015. évi tevékenységről.

3.         Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2015. évről.

4.         Az Alapszabály módosítása.

5.         A 2016. évi munkaterv.

6.         Egyéb ügyek.

 

5. Napirendi pont

Romsics Imre elmondja, hogy az elmúlt kettő esztendőben a NAV kizárta az 1%-os felajánlásokat fogadók közül a Kalocsai Múzeumbarátok Körét. A 2016. esztendőre viszont levették a Kört a tiltólistáról, s neve szerepel a civil kedvezményezettek táblázatában.

 

Egyéb ügy nem lévén Markó László elnök bezárja a vezetőség ülését.

Kalocsa, 2016. február 19.

Markó László                                  Romsics Imre                              Dinnyés Viktória

                         elnök                                                  titkár                                    jegyzőkönyvvezető