Jegyzőkönyv

Készült a Viski Károly Múzeum igazgatói irodájában, 2015. február 17-én, 1430 órakor.

Jelen vannak: Markó László, elnök

Romsics Imre, titkár

Dinnyés Viktória, jegyzőkönyvvezető

Markó László elnök köszönti a vezetőség tagjait, s javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja az ülés.

A vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:

Napirend:

1.)        A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2014. évi beszámolójának ismertetése

2.)        A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2015. évi munkatervének ismertetése

3.)        A tagdíjat nem fizetők problematikája, határozathozatal

4.)        A közgyűlés napirendjének megtárgyalása

5.)        Egyéb ügyek

 

1. napirendi pont:

Markó László elnök felkéri Romsics Imre titkárt, hogy tartsa meg beszámolóját a 2014. évről.

Romsics Imre vázlatosan beszámol a Kör 2014. évi tevékenységéről, ismertetve a Kör 2014. évi vagyoni helyzetét.

 

2. napirendi pont:

Markó László elnök felkéri Romsics Imrét, hogy ismertesse a 2015. évi munkatervet.

Romsics Imre felolvassa a 2015. évi munkatervet.

Markó László egyetért ezzel.

 

3. napirendi pont

Romsics Imre elmondja, hogy vannak olyan tagok, akik már 4 illetve 5 éve nem fizették be a tagdíjat. Őket 2013-2014-ben felszólítottuk, hogy fizessék be a tagdíjakat, vagy nyilatkozzanak a tagsági viszonyukról. E szerint 2014. december 31-én 3 fő volt, aki 2010, illetve 8 fő volt, aki 2011 óta elmaradt a tagdíj befizetésével Ezért az Alapszabály ide vonatkozó pontja alapján javasolja, hogy 2014. december 31-ével szüntessük meg tagsági viszonyukat.

Markó László egyetért a javaslattal.

Dinnyés Viktória felolvassa azon tagok névsorát, akik tagsági viszonyuk megszüntetésének kérelmét külön nyilatkozatban ugyan nem jelezték, de a 2010., illetve 2011. esztendő óta – a felszólítás ellenére sem fizették be a tagsági díjat.

A vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A Vezetőség 1/2015/1. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Vezetősége az Alapszabály 8. pontja c) bekezdése alapján tudomásul veszi a következő személyek tagsági viszonyának megszűnését:

Baranyiné Szabó Erzsébet        6300 Kalocsa, Széchenyi u. 59.

Farkas Gergely                           6300 Kalocsa, Gábor L. u. 4.

Hontváriné Arth Julianna          6300 Kalocsa, Petőfi S. u. 131.

Király László                               6300 Kalocsa, Erdei Ferenc u. 54

Kovács Aranka                          6300 Kalocsa, Mócsy J. u. 2/b.

Mezei Virág                                6300 Kalocsa, Bátyai út 48.

Mezeiné Vörös Rózsa              6300 Kalocsa, Bátyai út 10.

Miklós Györgyné                      6300 Kalocsa, Ibolya u. 14.

Miklós Tamás                           6300 Kalocsa Ibolya u. 14

Török Endre                              6300 Kalocsa, Tóth Mike u. 14.

Török Gusztáv Andor              6300 Kalocsa. Móra Ferenc u. 49.

 

A Vezetőség elrendeli a tagsági viszonyok megszűnésének bevezetését a tagnyilvántartásba.

 

4. napirendi pont

Romsics Imre titkár javaslatot tett a közgyűlés napirendjére.

A közgyűlés napirendjére tett javaslatot a vezetőség egyhangúlag elfogadta:

A Vezetőség 1/2015/2. számú határozata

Az elnök a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2015. évi rendes közgyűlését március 4-én 18 órára hívja össze. A közgyűlés napirendje a következő:

Napirend:

1.        Nem messze van ide Kalocsa. Kalocsai népdalok című könyv a megjelenés előtt.

2.         Beszámoló a 2014. évi tevékenységről.

3.         Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2014. évről.

4.         A közhasznúsági jelentés elfogadása.

5.         Ellenőrző Bizottság létszámának kiegészítése.

6.         A 2015. évi munkaterv.

7.         Egyéb ügyek.

 

5. Napirendi pont

Romsics Imre megkérdezi, van-e a közgyűlés egyéb napirendi pontjára javaslat.

 

Egyéb ügy nem lévén Markó László elnök bezárja a vezetőség ülését.

Kalocsa, 2015. február 17.

Markó László                                      Romsics Imre                          Dinnyés Viktória

                         elnök                                                      titkár                                jegyzőkönyvvezető