Jegyzőkönyv

Készült a Viski Károly Múzeum igazgatói irodájában, 2012. február 29-én, 1000 órakor.

Jelen vannak: Markó László elnök

Romsics Imre titkár

Réz Ildikó gazdasági felelős

Markó László elnök köszönti a vezetőség tagjait, s javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja az ülés.

A vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:

Napirend:

1.)        A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2011. évi beszámolójának ismertetése

2.)        A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2012. évi munkatervének ismertetése

3.)        A tagdíjat nem fizetők problematikája, határozathozatal

4.)        A közgyűlés napirendjének megtárgyalása

5.)        Egyéb ügyek

 

1. napirendi pont:

Markó László elnök felkéri Romsics Imre titkárt, hogy tartsa meg beszámolóját a 2011. évről.

Romsics Imre vázlatosan beszámol a Kör 2011. évi tevékenységéről.

 

2. napirendi pont:

Markó László elnök felkéri Romsics Imrét, hogy ismertesse a 2012. évi munkatervet.

Romsics Imre felolvassa a 2012. évi munkatervet.

Markó László egyetért ezzel.

 

3. napirendi pont

Romsics Imre elmondja, hogy vannak olyan tagok, akik már több, mint 2 éve nem fizették be a tagdíjat. Őket 2010-2011-ben felszólítottuk, hogy március 31-ig fizessék be a tagdíjakat, vagy nyilatkozzanak a tagsági viszonyukról. E szerint 2011. december 31-én 9 fő volt, aki 2009 óta elmaradt a tagdíj befizetésével. Ezért az Alapszabály ide vonatkozó pontja alapján javasolja, hogy 2010. december 31-ével szüntessük meg tagsági viszonyukat.

Markó László egyetért a javaslattal.

Réz Ildikó felolvassa azon tagok névsorát, akik tagsági viszonyuk megszüntetésének kérelmét külön nyilatkozatban ugyan nem jelezték, de a 2009., 2010. és 2011 esztendőben – a felszólítás ellenére sem fizették be a tagsági díjat.

A vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A vezetőség 1/2011/1. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre az Alapszabály 8. pontja c) bekezdése alapján tudomásul veszi a következő személyek tagsági viszonyának megszűnését:

Bánhidai Istvánné                     6300 Kalocsa, Fényi Gy. u. 3/a.

Beke Tamásné                          6300 Kalocsa Semmelweis u. 9.

Kaproncai Roland                    6337 Újtelek Keserű J. u. 9.

Kovács Anita                             6300 Kalocsa Rákóczi F. u. 4.

Kovács János                           6300 Kalocsa Rákóczi F. u. 4.

Kozóné Baksa Edit                  6331 Foktő Ady E. u. 18.

Dr. Lászlófy Csaba                  1073 Budapest Erzsébet krt. 44-46.

Dr. Márkus Ferencné              6300 Kalocsa Jókai M. u. 7.

Prepszent István                      6200 Kiskőrös Petőfi S. u. 28.

Szekeres Lászlóné                  6300 Kalocsa Alkotás út 8. fsz. 2.

Szörényi Tamás                       6300 Kalocsa Petőfi S. u. 29.

Török János                             6300 Kalocsa Kubinszky u. 61.

Zimler Sarolta                         6300 Kalocsa Alkony u. 25.

 

Az elnökség elrendeli a tagsági viszonyok megszűnésének bevezetését a tagnyilvántartásba.

 

4. napirendi pont

Romsics Imre titkár javaslatot tett a közgyűlés napirendjére.

A közgyűlés napirendjére tett javaslatot a vezetőség egyhangúlag elfogadta:

A vezetőség 1/2011/2. számú határozata

Az elnök a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2011. évi rendes közgyűlését február 23-án 18 órára hívja össze. A közgyűlés napirendje a következő:

Napirend:

1.         Schőn Mária: Sváb népdalok a Kalocsai Sárköz peremén – a hajósi népdalkincs.

2.         Beszámoló a 2011. évi tevékenységről.

3.         Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2011. évről.

4.         A közhasznúsági jelentés elfogadása.

5.         A 2012. évi munkaterv.

6.         Egyéb ügyek.

 

5. Napirendi pont

Romsics Imre megkérdezi, van-e a közgyűlés egyéb napirendi pontjára javaslat.

 

7. Napirendi pont

Egyéb ügy nem lévén Markó László elnök bezárja a vezetőség ülését.

Kalocsa, 2011. január 28.

Markó László                                        Romsics Imre                                   Réz Ildikó

                          elnök                                                        titkár                                   gazdasági felelős