Jegyzőkönyv

Készült a Viski Károly Múzeum igazgatói irodájában, 2011. január 28-án, 1000 órakor.

Jelen vannak: Markó László elnök

Romsics Imre titkár

Réz Ildikó gazdasági felelős

Markó László elnök köszönti a vezetőség tagjait, s javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja az ülés.

A vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:

Napirend:

1.)        A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2010. évi beszámolójának ismertetése

2.)        A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2011. évi munkatervének ismertetése

3.)        Új tagok felvétele

4.)        A tagdíjat nem fizetők problematikája, határozathozatal

5.)        A közgyűlés napirendjének megtárgyalása

6.)        A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Jelölő Bizottságának választása

7.)        Egyéb ügyek

 

1. napirendi pont:

Markó László elnök felkéri Romsics Imre titkárt, hogy tartsa meg beszámolóját a 2010. évről.

Romsics Imre vázlatosan beszámol a Kör 2010. évi tevékenységéről.

 

2. napirendi pont:

Markó László elnök felkéri Romsics Imrét, hogy ismertesse a 2011. évi munkatervet.

Romsics Imre felolvassa a 2011. évi munkatervet. Elmondja, hogy a tervek között szerepel kirándulás, illetve egy NCA pályázat lehetőséget adhat az évek óta tervezett erdélyi útra, valamint színházlátogatást szervezünk az Operaház fantomja című musicalre.

Markó László egyetért ezzel.

 

3. napirendi pont

Markó László kéri Réz Ildikó gazdasági felelőst, ismertesse a 2010. évben belépett új tagok névsorát.

Réz Ildikó ismerteti a vezetőséggel a legutóbbi tagfelvétel óta jelentkezőket.

A jelentkező személyekkel kapcsolatos kifogás nem lévén, a vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A vezetőség 1/2011/1. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre felveszi tagjai sorába:

Kapitány Erik (2010. március 23.)

Pécsiné Kollár Ágnes (2010. szeptember 18.)

 

4. napirendi pont

Romsics Imre elmondja, hogy vannak olyan tagok, akik már több, mint 2 éve nem fizették be a tagdíjat. Őket 2009-2010-ben felszólítottuk, hogy március 31-ig fizessék be a tagdíjakat, vagy nyilatkozzanak a tagsági viszonyukról. E szerint 2010. december 31-én 13 fő volt, aki 2008 óta elmaradt a tagdíj befizetésével. Ezért az Alapszabály ide vonatkozó pontja alapján javasolja, hogy 2010. december 31-ével szüntessük meg tagsági viszonyukat.

Markó László egyetért a javaslattal.

Réz Ildikó felolvassa azon tagok névsorát, akik tagsági viszonyuk megszüntetésének kérelmét külön nyilatkozatban ugyan nem jelezték, de a 2008., 2009. és 2010 esztendőben – a felszólítás ellenére sem fizették be a tagsági díjat.

A vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A vezetőség 1/2011/2. számú határozata

 

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre az Alapszabály 8. pontja c) bekezdése alapján tudomásul veszi a következő személyek tagsági viszonyának megszűnését:

Bánhidai Istvánné                     6300 Kalocsa, Fényi Gy. u. 3/a.

Beke Tamásné                          6300 Kalocsa Semmelweis u. 9.

Kaproncai Roland                    6337 Újtelek Keserű J. u. 9.

Kovács Anita                            6300 Kalocsa Rákóczi F. u. 4.

Kovács János                           6300 Kalocsa Rákóczi F. u. 4.

Kozóné Baksa Edit                  6331 Foktő Ady E. u. 18.

Dr. Lászlófy Csaba                  1073 Budapest Erzsébet krt. 44-46.

Dr. Márkus Ferencné              6300 Kalocsa Jókai M. u. 7.

Prepszent István                      6200 Kiskőrös Petőfi S. u. 28.

Szekeres Lászlóné                  6300 Kalocsa Alkotás út 8. fsz. 2.

Szörényi Tamás                       6300 Kalocsa Petőfi S. u. 29.

Török János                              6300 Kalocsa Kubinszky u. 61.

Zimler Sarolta                           6300 Kalocsa Alkony u. 25.

 

Az elnökség elrendeli a tagsági viszonyok megszűnésének bevezetését a tagnyilvántartásba.

 

5. napirendi pont

Romsics Imre titkár javaslatot tett a közgyűlés napirendjére.

A közgyűlés napirendjére tett javaslatot a vezetőség egyhangúlag elfogadta:

A vezetőség 1/2011/3. számú határozata

Az elnök a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2011. évi rendes közgyűlését február 23-án 18 órára hívja össze. A közgyűlés napirendje a következő:

1.         Dr. Fehér Zoltán: Bátyai kisnemesek című előadás

2.         Beszámoló a 2010. évi tevékenységről

3.         Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2010. évről

4.         A közhasznúsági jelentés elfogadása

5.         A 2011. évi munkaterv

6.         Tisztújítás

7.         Egyéb ügyek

 

6. Napirendi pont

Romsics Imre titkár felhívja a vezetőség figyelmét, hogy letelt a három év, tehát lejár a tisztségviselők mandátuma. Javasolja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre Jelölő Bizottsága megválasztását.

Markó László kéri Romsics Imrét, tegye meg javaslatát a tisztújító közgyűlés Jelölő Bizottságára.

Romsics Imre Szabóki Lászlót és Simon Lászlót javasolja a Jelölő Bizottság tagjainak.

Egyéb javaslat nem lévén a vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A vezetőség 1/2011/4. számú határozata

A 2011. február 23-i tisztújító közgyűlésre kiküldött Jelölő Bizottság tagjai:

Szabóki László elnök

Simon László

 

Romsics Imre megkérdezi, van-e a közgyűlés egyéb napirendi pontjára javaslat.

 

7. Napirendi pont

Egyéb ügy nem lévén Markó László elnök bezárja a vezetőség ülését.

Kalocsa, 2011. január 28.

Markó László                                            Romsics Imre                                   Réz Ildikó

                         elnök                                                            titkár                                    gazdasági felelős