Jegyzőkönyv

 

Készült a Viski Károly Múzeum igazgatói irodájában, 2009. február 24-én, 1000 órakor.

Jelen vannak: Markó László elnök

Romsics Imre titkár

Réz Ildikó gazdasági felelős

Markó László elnök köszönti a vezetőség tagjait, s javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja az ülés.

A vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:

Napirend:

1.)        A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2008. évi beszámolójának ismertetése

2.)        A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2009. évi munkatervének ismertetése

3.)        Új tagok felvétele

4.)        A tagdíjat nem fizetők problematikája, határozathozatal

5.)        A közgyűlés napirendjének megtárgyalása

6.)        Egyéb ügyek

 

1. napirendi pont:

Markó László elnök felkéri Romsics Imre titkárt, hogy tartsa meg beszámolóját a 2008. évről.

Romsics Imre megkérdezi, felolvassa-e az egész beszámolót.

Markó László javasolja, hogy vázlatosan ismertesse azt.

Romsics Imre vázlatosan beszámol a Kör 2008. évi tevékenységéről.

Markó László kéri, hogy a közgyűlésen részletesebben tartsuk meg a beszámolót.

 

2. napirendi pont:

Markó László elnök felkéri Romsics Imrét, hogy ismertesse a 2009. évi munkatervet.

Romsics Imre felolvassa a 2009. évi munkatervet. Kiemeli, hogy az elmúlt évben több pályázati forrásból kaptunk támogatást, így az idén kiadjuk Magóné Tóth Gyöngyi a kalocsai zsidóságról írt könyvét, a Tóth Mikéről tervezett kiadványt és elkészíttetjük a Tóth Mike szobrot. Elmondja, hogy a tervek között szerepel kirándulás és színházlátogatás az idei évben is, mellyel kapcsolatban javasolja, hogy a közgyűlésen kérjünk ötleteket.

Markó László egyetért ezzel.

 

3. napirendi pont

Markó László kéri Réz Ildikó gazdasági felelőst, ismertesse a 2008. évben belépett új tagok névsorát.

Réz Ildikó ismerteti a vezetőséggel a legutóbbi tagfelvétel óta jelentkezők névsorát.

A jelentkező személyekkel kapcsolatos kifogás nem lévén, a vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A vezetőség 1/2009/1. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre felveszi tagjai sorába:

 

Romsics Józsefné (2008. január 8)

Vörösné Román Edit (2008. január 25.)

Czár Istvánné (2008. január 30.)

Morvai Sándor Benedek (2008. január 30.)

Morvai Sándor Benedekné (2008. január 30.)

Asztalosné Kuczy Ágnes (2008. március 6.)

Peák Csabáné (2008. március 27.)

Szabóki László (2008. április 22.)

Vörös Jánosné (2008. június 18.)

Igaz János (2008. szeptember 26.)

Bolvári Andrea (2008. október 01.)

 

4. napirendi pont

Romsics Imre elmondja, hogy nagy számban vannak olyan tagok, akik 1-2 éve nem fizették be a tagdíjat. Őket 2008-ban mind felszólítottuk, hogy március 31-ig fizessék be a tagdíjakat, vagy nyilatkozzanak a tagsági viszonyukról. E szerint 2008. december 31-én 52 fő volt, aki 2007 óta elmaradt a tagdíj befizetésével. Ezért az Alapszabály ide vonatkozó pontja alapján javasolja, hogy 2008. december 31-ével szüntessük meg tagsági viszonyukat.

Markó László egyetért a javaslattal.

Réz Ildikó felolvassa azon tagok névsorát, akik tagsági viszonyuk megszüntetésének kérelmét külön nyilatkozatban ugyan nem jelezték, de a 2007. és 2008. esztendőben – a felszólítás ellenére sem fizették be a tagsági díjat. Továbbá jelzi, hogy Látó Zsolt kilépési nyilatkozatban jelezte kilépési szándékát.

A vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A vezetőség 1/2009/2. számú határozata

 

A Kalocsai Múzeumbarátok köre az Alapszabály 8. pontja c) bekezdése alapján tudomásul veszi a következő személyek tagsági viszonyának megszűnését:

Alföldi Albert                                 6344 Hajós Dózsa Gy. u. 4.

Asperján István                            6300 Kalocsa Tóth M. u. 65.

Dr. Bagó Zoltán                            6300 Kalocsa Szent István király út 17.

Bakos Péter                                  6300 Kalocsa Fényi Gyula u. 84.

Balaton Istvánné                          6300 Kalocsa Rákóczi u. 43.

Balázs István                                6300 Kalocsa Mikszáth K. u. 5.

Dr. Beros András                         6300 Kalocsa Gém u. 10. III/13.

Bolvári András                             6300 Kalocsa Kubinszky u. 5/A.

Csányi Jánosné                          6341 Homokmégy Kalocsai út 29.

Dr. Farkas Lajos                          6300 Kalocsa Vörösmarty u. 111.

Farkas Tibor                                6300 Kalocsa Szénáskert I. u. 5.

Dr. Fehér Zoltán                          6351 Bátya Kiss E. u. 37.

Ferenczné Pálinkás Terézia     6300 Kalocsa Honvéd u. 29.

Dr. Filvig Géza                            6300 Kalocsa Meszesi u. 1.

Gillich Zsolt                                6300 Kalocsa Munkácsy M. u. 1/A

Dr. Grabarits István                   6300 Kalocsa Tulipán u. 14.

Dr. Grabarits Istvánné              6300 Kalocsa Tulipán u. 14.

Hálóné Erdősi Katalin             6300 Kalocsa Simonyi Jenő u. 16.

Dr. Hirsch Ottóné                      6300 Kalocsa Széchenyi út 33.

Józsa Lászlóné                         6300 Kalocsa Gábor Á. u. 21.

Kákonyi László                         6343 Miske Kossuth L. u. 34.

Kákonyi Sándorné                   6328 Dunapataj Ordasi út 63.

Kalapos István                         6300 Kalocsa Németh L. u. 9.

Kiss Gy. Csaba                        1113 Budapest Dávid F. u. 9.

Kiss Gyuláné                            6300 Kalocsa Mikszáth K. u. 49.

Kiss István                                6300 Kalocsa Móra F. u. 73.

Kissné Farkas Éva                  6300 Kalocsa Móra F. u. 73.

Kovács László                          6300 Kalocsa Kunszt J. u. 8.

Kőszegi Mária                          6300 Kalocsa Malom u. 14.

Dr. Lászlófy Katalin                  6300 Kalocsa Szent István király út 52.

Mácsai Ferenc                         6300 Kalocsa Kossuth L. u. 37.

Mácsai Ferencné                     6300 Kalocsa Kossuth L. u. 37.

Markelláné Varga Annamária 6341 Homokmégy Petőfi S. u. 44.

Markó Mátyásné                       6300 Kalocsa Kossuth L. u. 46.

Mészárosné Szabadi Amália  6300 Kalocsa Sörös I. u. 65.

Mike János                                6300 Kalocsa Vörösmarty út 105.

Nádor Ervinné                           6300 Kalocsa Kossuth L. u. 44/a.

Nemes Zsuzsanna                   6300 Kalocsa Barack u. 12.

Németh Gábor                          6300 Kalocsa Vörösmarty u. 111.

Opauszki Péter                         6300 Kalocsa Rákóczi F. u. 38.

Reiter Ferenc                            6300 Kalocsa Foktői út 18/a

Ruppáner János                      6300 Kalocsa Csajda u. 10.

Ruppáner Jánosné                  6300 Kalocsa Csajda u. 10.

Simó Lajos                                6300 Kalocsa Telek u. 4.

Szabó László                            6300 Kalocsa Gábor L. u. 1.

Szallár Károly                          6300 Kalocsa Szent István király út 6.

Dr. Szűcs Éva                          6300 Kalocsa Miskei u. 6.

Túri Tibor                                 6300 Kalocsa Kossuth L. u. 18.

Újházi József                           6300 Kalocsa Hunyadi u. 44.

Ifj. Újházi József                      6300 Kalocsa Hunyadi u. 44.

Vesztergám Miklós                 6300 Kalocsa Nemzetőr u. 18.

Dr. Zahorecz László                6300 Kalocsa Mátyás király u. 15.

 

5. napirendi pont

Romsics Imre titkár javaslatot tett a közgyűlés napirendjére.

A közgyűlés napirendjére tett javaslatot a vezetőség egyhangúlag elfogadta:

A vezetőség 1/2009/3. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre február 25-ére összehívott 2009. évi rendes közgyűlésének napirendje a következő:

1.         Magóné Tóth Gyöngyi: A kalocsai zsidó hitközség című előadás

2.         Beszámoló a 2008. évi tevékenységről

3.         Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2008. évről

4.         A közhasznúsági jelentés elfogadása

5.         A 2009. évi munkaterv

6.         Egyéb ügyek

Romsics Imre megkérdezi, van-e a közgyűlés egyéb napirendi pontjára javaslat.

 

9. Napirendi pont

Egyéb ügy nem lévén, Markó László elnök bezárja a vezetőség ülését.

Kalocsa, 2009. február 24.

Markó László                                     Romsics Imre                            Réz Ildikó

                         elnök                                                     titkár                             gazdasági felelős