Jegyzőkönyv a Kalocsai Múzeumbarátok Köre

2019. április 10-i közgyűlésén

 

 

Készült 2019. április 10-én a Viski Károly Múzeum Kalocsa közművelődési termében.

Markó László elnök köszönti a megjelenteket és megnyitja a Közgyűlést. Sajnálatát fejezi ki, hogy kevesen jönnek el a közgyűlésekre, s mivel a 2019. április 3-ára összehívott Közgyűlés e miatt határozatképtelen volt, ezért a ma megtartandó Közgyűlés a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes. A jelenlévők száma a jelenléti ív alapján 16 fő.

Markó László elmondja, hogy 2018. december 31-én 125 rendes tagja volt a Körnek. Két tagunkat gyászoljuk. Bai Jenő 2018. március 27-én, Medgyes János 2018. április 19-én hunyt el. Kéri a megjelenteket, egy perces felállással emlékezzünk meg elhunyt tagtársainkról.

Markó László a jegyzőkönyv vezetésére Réz Ildikót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabóki Lászlót és Sáfrán Károlyt kéri fel.

Más javaslat nem lévén, Markó László felkérésére a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 16 igen szavazattal – jegyzőkönyvvezetőnek Réz Ildikót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabóki Lászlót és Sáfrán Károlyt választja meg.

Markó László ezután előterjeszti a napirendi pontokat, melyek megegyeznek a meghívóban meghirdetettel.

Napirend:

1.         Romsics Imre: Kalocsai ékszerek. A fényképekről leírható történelem

2.         Beszámoló a 2018. évi tevékenységről

3.         Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2018. évről

4.         A 2019. évi munkaterv

5.         Egyéb ügyek

6.         Fogadás

Markó László elnök megkérdezi, hogy van-e más javaslat az előző előterjesztésekre. Más javaslat nem lévén, a Közgyűlés elfogadta az előterjesztett napirendet.

A Közgyűlés 1/2019/1. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2019. évi Közgyűlésének előterjesztett napirendjét.

1. Napirendi pont:

 

Markó László felkéri Romsics Imrét, hogy tartsa meg előadását.

Romsics Imre megtartja előadását.

Markó László megköszöni az előadást.

Kozma Pál megkérdezi, hogy a lázsiás nem a szlávoktól jött-e?

Romsics Imre elmondja, hogy igen, a délszlávoktól jött, de ott aranyból készültek ezek, és sokkal több pénz van rajtuk. 1848-ban máriás huszasssal a nyakukba akasztották a 48-as eszméket.

2. Napirendi pont:

Markó László felkéri Romsics Imrét, tartsa meg beszámolóját a 2018. évről.

Romsics Imre ismerteti a beszámolót. A beszámoló mellékelve.

Elmondja, hogy két új múzeumi alkalmazottunk Péteri Dénes múzeumi adattáros és a Kalocsai Képtárban Tamás Noémi teremőr.

            A Nicolas Schöffer Gyűjtemény gyűjteményvezetője Mácsainé Iván Éva a szekszárdi múzeumban helyezkedett el, helyére Huszák Elizabetet alkalmaztuk. 2018-ban a Kalocsai Múzeumbarátok Köre a személyi jövedelemadó 1% felajánlásokból 63.084,- forintot kapott, mely összeget a Kör Molnár János énekös könyvecköje című könyv kiadására fordította.

Elmondja, hogy cserekiadványokat rendszeresen ad a múzeum a partnerek számára, így vissza is jönnek onnan kiadványok, így gyarapodik a készlet.

Markó László megköszöni a beszámolót. Megkéri a tagokat, szóljanak hozzá, mondjanak véleményt.

Markó Lászlónak az a véleménye, hogy klasszikus értelemben vett programokat nehéz szervezni, mivel a programmal nincs gond, inkább a létszámmal. Tehát a szándék megvan, csak nem igazán élnek a lehetőséggel. Kéri a tagtársakat, legalább a főbb programokon tegyék tiszteletüket.

Egyéb hozzászólás nem lévén, Markó László megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek a 2018. évi beszámolóval, fogadják el azt.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 16 igen szavazattal – elfogadja a 2018. évi tevékenységről szóló beszámolót.

A Közgyűlés 1/2019/2. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2018. évi beszámolóját.

3. Napirendi pont:

Markó László elmondja, hogy Somorai László, az Ellenőrző Bizottság elnöke betegség miatt nem tudott jönni. Ezért Markó László ismerteti a Kör 2018. év gazdálkodási és pénzügyi adatait. Az Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyve alapján elmondja a történteket.

A kivetített Ellenőrző Bizottsági beszámolót részletesen felolvassa. Az Ellenőrző Bizottság aláírásával jegyzőkönyvben igazolja a helyességét.

A beszámoló jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Markó László megköszöni a beszámolót, egyben kéri a megjelenteket, hogy nyilvánítsanak véleményt. Hozzászólás nem lévén az elnök elfogadásra javasolja a Kör 2018. év pénzügyi beszámolóját.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 16 igen szavazattal – elfogadja a 2018. évi pénzügyi beszámolót.

A Közgyűlés 1/2019/3. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja az Ellenőrző Bizottság jelentését a 2018. évről.

4. napirendi pont

 

Markó László felkéri Romsics Imre titkárt, hogy ismertesse a Kör 2019. évi munkatervét. A 2019. évi terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

Romsics Imre ismerteti a munkatervet. Szóban csak a legfontosabb terveket emeli ki, mint az óvodások rajzversenye, 48-as vacsora, Múzeumok Majálisa, Múzeumok Éjszakája, kirándulás és a Városi Galéria kiállításai.

Elmondja, hogy két új kiadványunk 2019-ben, a Molnár János énekös könyvecköje (Szerkesztette: Romsics Imre) és Romsics Imre – Verebélyi Kincső: Szarka Vëra című könyvek. Röviden ismerteti a könyveket és a könyvbemutatók időpontját, és várja a tagokat a könyvbemutatókra.

Kozma Pál megkérdezi, hogy a népművészetről szól-e a könyv?

Romsics Imre elmondja, hogy igen, és részletesebben ismerteti a könyv témáját.

További hozzászólás nem lévén, Markó László megköszöni a terv ismertetését és kéri, fogadják el a 2019. évi munkatervet.

A Közgyűlés 1/2019/4. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2019. évi munkatervét.

Markó László megkérdezi, van-e a jelenlévőknek hozzászólása, valamint kéri a megjelent tagokat, hogy ötleteiket jelezzék a Kör programjait illetően.

5. napirendi pont

Romsics Imre megkéri a tagtársakat, hogy ajánlják ismerőseiknek a Kör kiadványait ezzel is segítve azok értékesítését.

Egyéb ügy nem lévén, Markó László megköszöni a Kör tagjainak elmúlt éves munkáját, kéri, minél többen vegyenek részt az éves rendezvényeken és a részvételt megköszönve bezárja a Közgyűlést.

Kalocsa, 2019. április 10.

                        Markó László                                                             Romsics Imre

                               elnök                                                                          titkár

Réz Ildikó

jegyzőkönyvvezető

                       Szabóki László                                                           Sáfrán Károly

                 jegyzőkönyv hitelesítő                                               jegyzőkönyv hitelesítő