Jegyzőkönyv a Kalocsai Múzeumbarátok Köre

2015. március 4-i közgyűlésén

 

Készült 2015. március 4-én a Viski Károly Múzeum Kalocsa közművelődési termében.

Markó László elnök köszönti a megjelenteket és megnyitja a Közgyűlést. Sajnálatát fejezi ki, hogy kevesen jönnek el a közgyűlésekre, s mivel a 2015. február 25-ére összehívott Közgyűlés e miatt határozatképtelen volt, ezért a ma megtartandó Közgyűlés a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes. A jelenlévők száma a jelenléti ív alapján 20 fő.

Markó László kéri a megjelenteket, egy perces felállással emlékezzünk meg elhunyt tagtársainkról, Asbóth Miklósról, Benke Ferencről, Dániel Gézáról és Igaz Jánosról. Mind a négyen 2014-ben hunytak el, és temetésükön a Kör képviseltette magát.

Markó László a jegyzőkönyv vezetésére Dinnyés Viktóriát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Jánost és Sáfrán Károlyt kéri fel.

Más javaslat nem lévén, Markó László felkérésére a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 20 igen szavazattal – jegyzőkönyvvezetőnek Dinnyés Viktóriát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Jánost és Sáfrán Károlyt választja meg.

Markó László ezután előterjeszti a napirendi pontokat, melyek megegyeznek a meghívóban meghirdetettel.

Napirend:

1.         Nem messze van ide Kalocsa. Kalocsai népdalok című könyv a megjelenés előtt

2.         Beszámoló a 2014. évi tevékenységről

3.         Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2014. évről

4.         A közhasznúsági jelentés elfogadása

5.         Ellenőrző Bizottság létszámának kiegészítése

6.         A 2015. évi munkaterv

7.         Egyéb ügyek

Markó László elnök megkérdezi, hogy van-e más javaslat az előző előterjesztésekre. Más javaslat nem lévén, elfogadta az előterjesztett napirendet.

 

1. Napirendi pont:

Markó László felkéri Romsics Imrét, hogy mutassa be a Nem messze van ide Kalocsa. Kalocsai népdalok című könyvét, mely a Kalocsai Múzeumi Értekezések 17. köteteként fog megjelenni várhatóan a 2015. évben.

Romsics Imre a kötet bevezető tanulmány részleteinek bemutatása mellett néhány nótával szemléltette a könyvbe válogatott dalokat.

Markó László megköszöni a beszámolót, és minden kedves jelenlévőnek figyelmébe ajánlja.

 

2. Napirendi pont:

Markó László felkéri Romsics Imrét, tartsa meg beszámolóját a 2014. évről.

Romsics Imre ismerteti a beszámolót. A beszámoló mellékelve.

Megemlíti, hogy az elmúlt évben sikerült a Kör részére felajánlott 1%-okat érvényesíteni, melyet a Nem messze van ide Kalocsa. Kalocsai népdalok című könyv megjelenésére kívánja a Kör fordítani és kéri, hogy lehetőség szerint idén is éljenek az 1% felajánlásának lehetőségével. Beszámol a tavalyi 48-as vacsoráról, a tagokból szerveződött önkéntes színjátszók felkészüléséről, a Múzeumok majálisa illetve a Múzeumok éjszakája programról, mely utóbbin 770 fő vett részt. Említést tesz az elmúlt évben a kecskeméti bíróság által visszavont közhasznúsági minősítésről, valamint Müller János – Schön Mária: Vadalmafácska – Hajósi német népdalok és Rákóczy Rozália: Dunapataj az I. világháborúban. Faddi József dunapataji népfölkelő naplója című könyvek megjelenéséről. Továbbá megköszöni a könyvek megjelenésére szánt költségvetési és magánszemélyektől származó támogatásokat.

Markó László megköszöni a beszámolót. Továbbítja Bárth János üdvözletét a Kör tagjai felé. Megkéri a tagokat, szóljanak hozzá, mondjanak véleményt. Hozzászólás nem volt.

Markó László megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek a 2014. évi beszámolóval, fogadják el azt.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 20 igen szavazattal – elfogadja a 2014. évi tevékenységről szóló beszámolót.

 

3. Napirendi pont:

Markó László bejelenti, hogy Somorai László, az Ellenőrző Bizottság elnökének távolléte miatt ő fogja megtartani a pénzügyi beszámolót. Ismerteti a 2014. gazdálkodási év pénzügyi adatait. A beszámoló jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Markó László kéri a megjelenteket, hogy nyilvánítsanak véleményt. Hozzászólás nem lévén az elnök elfogadásra javasolja a 2014. év pénzügyi beszámolóját.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 20 igen szavazattal – elfogadja a 2014. évi pénzügyi beszámolót.

 

4. Napirendi pont:

Markó László felkéri Romsics Imrét, ismertesse a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2014. évi közhasznúsági jelentését. Ismerteti a 3 kötelező nyilatkozatot, mely a közhasznúsági jelentés része: 1. A költségvetési támogatás felhasználásáról; 2. A célszerinti juttatások kimutatásáról és a 3. Tisztségviselőknek nyújtott támogatásról. Tájékoztatja a Kör tagjait, hogy a közhasznúsági jelentés része a korábban meghallgatott szakmai és pénzügyi beszámoló is.

Markó László kéri a közhasznúsági jelentés elfogadását. A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 20 igen szavazattal – elfogadja a 2014. évi közhasznúsági jelentést.

A Közgyűlés 1/2015/1. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2014. évi közhasznúsági jelentését.

 

5. Napirendi pont:

Markó László bejelenti, hogy elhalálozás miatt szükség van az Ellenőrző Bizottság létszámának kiegészítésére, valamint kéri e napirendi ponthoz felvenni a Vezetőség létszámának kiegészítését is, ennek oka két korábbi tag múzeumi munkaviszonyának megszűnése.

Szebényi Béla ismerteti, hogy előzetesen kikérte a tagok véleményét, hogy vállalnák-e ezt a megbízást. Javaslatot tesz az újonnan választandó tisztségviselők személyére. Javasolja az ellenőrző bizottság és a vezetőség tisztségviselőinek egyidejű megválasztását.

Ellenőrző bizottsági tagnak az elhunyt Asbóth Miklós helyére Schill Tamást javasolja.

Szervező titkár személyére Szabóné Lantos Andreát, a múzeum régészét javasolja. Gazdasági tisztségviselőnek Dinnyés Viktóriát javasolja.

Szebényi Béla megkérdezi a megjelenteket, van-e esetleg más javaslatuk a jelöltek személyére. Miután nem volt, Szebényi Béla szavazásra bocsátja a javaslatokat.

Szebényi Béla, miután megállapította a Közgyűlés szavazóképességét, szavazásra bocsátja, hogy az Ellenőrző Bizottság egyik tagja Schill Tamás legyen.

A Közgyűlés egyhangúlag – 20 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot.

A Közgyűlés 1/2015/2. számú határozata

Schill Tamás a Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző Bizottságának tagja a 2015-2017. közötti időszakban.

Szebényi Béla, miután megállapította a Közgyűlés szavazóképességét, szavazásra bocsátja, hogy a szervező titkári tisztet Szabóné Lantos Andrea töltse be.

A Közgyűlés egyhangúlag – 20 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot.

 

A Közgyűlés 1/2015/3. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre szervező titkári tisztét a 2015-2017. közötti időszakban Szabóné Lantos Andrea tölti be.

Szebényi Béla, miután megállapította a Közgyűlés szavazóképességét, szavazásra bocsátja, hogy a gazdasági felelős tisztet Dinnyés Viktória töltse be.

A Közgyűlés egyhangúlag – 20 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot.

A Közgyűlés 1/2015/4. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre gazdasági felelős tisztét a 2015-2017. közötti időszakban Dinnyés Viktória tölti be.

Szebényi Béla köszönti a tisztségviselőket, jó munkát, és ahhoz sikereket kíván.

Markó László mindenki nevében megköszöni a bizalmat. Reményét fejezi ki, hogy mindenki megelégedésére végzik a tisztségviselők a munkájukat.

 

6. Napirendi pont:

Markó László felkéri Romsics Imre titkárt, hogy ismertesse a Kör 2015. évi munkatervét. A 2015. évi terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Romsics Imre szóban csak a legfontosabb terveket emeli ki, mint az óvodások rajzversenye, 48-as vacsora, Múzeumok majálisa, Múzeumok éjszakája, Gyalogtúra a zarándokúton Homokmégyre, Színházlátogatás és Városi Galéria kiállításai. Előadásaink a tavalyi évben elmaradtak, részben időhiány miatt, részben pedig azért, mert a könyvtárban is sok az előadás, így a közönség létszáma nagyon megoszlana.

Romsics Imre jelzi, hogy dolgozik a Nem messze van ide Kalocsa. Kalocsai népdalok című könyvön, mely remélhetőleg még ez évben kiadásra kerül.

A Közgyűlés 1/2015/5. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2015. évi munkatervét.

Markó László megkérdezi, van-e a jelenlévőknek hozzászólása, valamint kéri a megjelent tagokat ötleteiket jelezzék a Kör programjait illetően.

 

7. napirendi pont

Egyéb ügy nem lévén, Markó László megköszöni a Kör tagjainak elmúlt éves munkáját, kéri minél többen vegyenek rész az éves rendezvényeken és a részvételt megköszönve bezárja a Közgyűlést.

Kalocsa, 2015. március 4.

 

Markó László elnök  I  Romsics Imre titkár  I  Dinnyés Viktória jegyzőkönyvvezető

Kovács János jegyzőkönyv-hitelesítő  I  Sáfrán Károly jegyzőkönyv-hitelesítő