Jegyzőkönyv

 

Készült a Viski Károly Múzeum igazgatói irodájában, 2006. február 21-én, 09.00 órakor.

Jelen vannak: Dr. Grabarits István elnök

Romsics Imre titkár

Réz Ildikó gazdasági felelős

Dr. Grabarits István elnök köszönti a vezetőség tagjait, s javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja az ülés.

A vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:

Napirend:

  1. )Új tagok felvétele
  2. )2016. évi tervek
  3. )Tagság megszüntetések
  4. )Egyéb ügyek

 

1. napirendi pont

Réz Ildikó ismerteti a vezetőséggel a legutóbbi tagfelvétel óta jelentkezők névsorát.

A jelentkező személyekkel kapcsolatos kifogás nem lévén, a vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A vezetőség 1/2006/1. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre felveszi tagjai sorába:

Makádi László                               (2005. november. 14.)

Peák Csaba                                      (2005. november. 14.)

Vörös István                                      (2005. december 19.)

Kálóczi Tibor                                 (2005. december 19.).

Romsics Imréné                           (2006. február 17.)

 

2. napirendi pont

Romsics Imre titkár ismerteti a 2006. évi terveket. Elmondja, hogy Vesztergám Miklós tárogatóművészt felkérte, hogy május 26-án a múzeum udvarán bemutatót tartson.

Ehhez fűződően beszámol arról, hogy pályázati pénzből vásároltunk egy hangosító berendezést, melynek segítségével kisebb zenekarokat is ki tudunk hangosítani akár az udvaron is.

Színházlátogatással kapcsolatban elmondja, hogy júniusra tervezne egy programot múzeumlátogatással egybekötve, ám egyenlőre nem sikerült előadást találni, mert a színházak csak egy hónapra előre tudnak műsortervet adni.

Beszámol róla, hogy a múzeum – mint már néhány éve rendszeresen – most is részt vesz Budapesten a Múzeumok Majálisán.

Ismerteti a jelenlegi időszaki kiállítás vezetőjének vázlattervét, melyet az adó 1% felajánlásokból fogunk finanszírozni.

Elmondja, hogy a tervezendő kiadványok sorába felvette Bai Jenő: Hajdújárás Kalocsán és környékén című művét, ám időközben Bai Jenő tájékoztatta arról, hogy másvalaki vállalta a könyv kiadását.

Dr. Grabarits István javasolja, hogy ebben az esetben vegyük ki a tervek közül a könyv megjelentetését.

Romsics Imre titkár végezetül elmondja, hogy az NKA-nál pályáztunk a „Tengertánc” Című pályázaton. Amennyiben elnyerjük a támogatást, azt óvodásoknak és kisiskolásoknak tartandó Szent Istvántól Szent Ivánig az esztendő jeles napjaihoz kötődő múzeumi foglalkozásokra használnánk fel.

 

3. napirendi pont

Réz Ildikó felolvassa azon tagok névsorát, akik tagsági viszonyuk megszüntetésének kérelmét külön nyilatkozatban ugyan nem jelezték, de a 2004. és 2005. esztendőben – a felszólítás ellenére sem fizették be a tagsági díjat.

Ezért a vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A vezetőség 1/2006/2. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok köre az Alapszabály 8. pontja c) bekezdése alapján megszünteti a következő személyek tagsági viszonyát:

Bányai Gábor               6300 Kalocsa, Széchenyi út 49.

Belli Secondo               6300 Kalocsa, Széchenyi út 49.

Fekete Ferenc              6300 Kalocsa, Jókai u. 20.

Kovács Valéria             6300 Kalocsa, Szent István király út 68.

Kurucz Róbert               6300 Kalocsa, Halász u. 3.

Pécsi Kornél                 6336 Szakmár, Táncsics M. u. 10.

Rideg Rózsa                 6300 Kalocsa, Jókai u. 22.

Dr. Szíj Rezső               1136 Budapest, Pannónia út 9. I/3.

Kovács Terézia             6300 Kalocsa, Széchenyi út 49.

Kovács Zsuzsa             6300 Kalocsa, Széchenyi út 49.

Sági Jenő                      6300 Kalocsa, Híd u. 7.

 

4. napirendi pont

Egyéb ügy nem lévén, Dr. Grabarits István elnök bezárja a vezetőség ülését.

Kalocsa, 2006. február 21.

Dr. Grabarits István                                 Romsics Imre                               Réz Ildikó

                                 elnök                                                   titkár                                 gazdasági felelős

 

Jegyzőkönyv

 

Készült a Viski Károly Múzeum igazgatói irodájában, 2006. május 19-én, 09.00 órakor.

Jelen vannak: Markó László elnök

Romsics Imre titkár

Réz Ildikó gazdasági felelős

Markó László elnök köszönti a vezetőség tagjait, s javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja az ülés.

A vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:

Napirend:

  1. )Közgyűlés összehívása
  2. )Tagok kilépése
  3. )Egyéb ügyek

 

1. napirendi pont

Romsics Imre titkár elmondja, hogy beadtuk a bírósághoz az elnök személyében történt változásról a változásbejelentő nyomtatványt. A bíróság küldött egy végzést, melyben több pontban hiánypótlást kér. Ezek közül az egyik, hogy a bankszámla feletti rendelkezési jognál az Alapszabály név szerint említi az előző elnököt, Dr. Grabarits Istvánt, és a titkárt, Romsics Imrét. E miatt Alapszabály módosításra van szükség, ami közgyűlés összehívását teszi szükségessé. Javasolja, hogy a módosításban egyik tisztséghez sem írjunk nevet.

Markó László egyetért ezzel és érdeklődik, hogy van-e a múzeumhoz közel álló ügyvéd, aki segítséget tudna adni, mert véleménye szerint van az Alapszabályban néhány pont, ami ellentmondásban van egymással. Példát hoz fel erre az alapszabályból.

Romsics Imre véleménye szerint nincs szükség erre, mert elmondja, hogy 2001-ben, az ügyészségi vizsgálat alkalmával az ügyészség által teljesen át lett vizsgálva az alapszabály, egyeztetve volt, s annak alapján lett véglegesítve. Ez a mostani, nyomdai formátumban lévő alapszabály ennek alapján készült, amelyből elég sokat nyomtattunk 2002-ben. Felhívja az elnök figyelmét, hogy a civil szervezetekre részben eltérő szabályozás érvényes, mint a gazdálkodó szervezetekre.

Markó László szerint nem is az egész alapszabályt kellene újra kiadni, csak mellékletként lehetne bele módosításokat tenni.

Ellenvetés nem lévén Romsics Imre titkár javaslatára a vezetőség egyhangúlag elfogadta a következő határozatot:

A vezetőség 2/2006/1. számú határozata

A vezetőség javasolja, hogy az Alapszabály 14. pontja 8. bekezdése a következő szerint módosuljon: „A bankszámla felett való rendelkezéshez két aláírásra jogosult személy szükséges, a mindenkori elnök és a mindenkori titkár.”

 

Romsics Imre elmondja, hogy 2 évvel ezelőtt a közgyűlés döntött arról, hogy a kör kiemelten közhasznú legyen, azonban a bírósággal történt egyeztetés után kiderült, hogy ez a mi esetünkben nem lehetséges. Ezért nem is adtuk be a módosítás iránti kérelmet.

Markó László megkérdezi, miért nem lehetséges?

Romsics Imre elmondja, hogy a bíróság felhívta figyelmét arra, hogy a legfelsőbb bíróság két hasonló esetben megtagadta a kiemelten közhasznúvá minősítést. Mivel azok precedens értékűek, ezért azt kérte, hogy fontoljuk meg a beadást, hiszen az elutasítást fog eredményezni. Javasolja ezért, hogy a közgyűlés vonja vissza aKalocsai Múzeumbarátok Köre 2004. évi tisztújító közgyűlésének 1/2004/3. és 1/2004/4. számú határozatait.

Ellenvetés nem lévén, a vezetőség egyhangúlag elfogadta a következő határozatot:

A vezetőség 2/2006/2. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre visszavonja a Kör 2004. évi tisztújító közgyűlésének 1/2004/3. és 1/2004/4. számú határozatait.

 

Markó László megkérdezi, hogy mikor tartsuk a közgyűlést?

Romsics Imre javasolja, hogy az első időpont május 24-e, a nem megfelelő létszám esetén pedig a második május 31-e legyen, s felsorolja a javasolt napirendet.

Markó László érdeklődik, hogy mik lesznek a napirendek. Megkérdezi, hogy a meghívóban nem kell-e szerepeltetni részletesen az Alapszabály módosítást?

Romsics Imre elmondja, hogy nem kell.

Egyéb javaslat nem lévén a vezetőség egyhangúlag elfogadta a következő határozatot:

A vezetőség 2/2006/3. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2006. évi második rendkívüli közgyűlését május 24-ére, nem megfelelő létszám esetén május 31-ére hívja össze az elnök, melynek napirendje a következő:

            1. Kovács Zita művészettörténész bemutatja Romsics Imre: „Ember, egész ember akarok lenni…” doromlási Pintér József (1909-1978) című könyvét.

            2. Alapszabály módosítása

            3. Egyéb ügyek

 

2. Napirendi pont

Romsics Imre titkár elmondja, hogy néhány tagunk lemondott a tagságáról.

Réz Ildikó felsorolja ezen tagok neveit, akik a következők: Réfy Miklós, Réfy Miklósné, Dr. Balás László, ifj. Dr. Balás László, Paksi Katalin, Pirisi Andrásné.

Romsics Imre elmondja, hogy a fentieken kívül még Ruppáner János jelezte neki levélben, hogy meghatározatlan időre szüneteltetni szeretné tagsági viszonyát. Romsics Imre elmondja, hogy felvilágosította, ilyen lehetőség nem szerepel az Alapszabályban. Ezért levélben fogjuk értesíteni a lehetőségekről ezzel kapcsolatban.

Markó László megkérdezi, hogy volt-e arra példa, hogy az elnök személyesen próbált ráhatni a tagra egy-egy lemondás alkalmával?

Romsics Imre tájékoztatja, hogy eddig nem volt erre példa.

Markó László elképzelhetőnek tartja, hogy ő, mint elnök fog ezzel a lehetőséggel élni. Megkérdezi, hogy május 31-én 18 órakor lesz-e a közgyűlés?

Romsics Imre tájékoztatja, hogy igen.

Markó László érdeklődik, hogy a múzeumok világnapja alkalmából szervezünk-e valamit?

Romsics Imre elmondja, hogy erre az alkalomra jelentetjük meg új kiadványunkat Romsics Imre: „Ember, egész ember akarok lenni…” címmel. Továbbá május 20-21-én Budapesten a Múzeumi majálison újra részt veszünk. Szeptemberben pedig a Kulturális Örökség Napjai alkalmából Bozsó Ferenc kiállítást nyitunk. Reiter Ferenc kiállítását nem biztos, hogy megrendezzük, mert ő a kiállítandó tárgyaira külön biztosítás megkötését kérte a múzeumtól, erre pedig nincs lehetőségünk. Bár – teszi hozzá Romsics Imre – a múzeumnak van saját biztosítása, amely magában foglalná a szóban forgó tárgyak biztosítását is, s ő erről tájékoztatta Reiter Ferencet, aki ennek ellenére ragaszkodott volna külön biztosításhoz is.

Markó László elmondja, hogy ő foglalkozott korábban biztosítási ügyekkel, s felajánlja, hogy szívesen beszél ez ügyben Reiter Ferenccel.

Romsics Imre beszámol róla, hogy a tavaszi programokat elhalasztjuk őszre. A mostani Hírlevélben erről tájékoztatjuk a tagokat, benne például a szeptemberre tervezett mecseki túráról.

Markó László megkérdezi, van-e valami tennivalója jelenleg a Körrel, a programokkal kapcsolatban?

Romsics Imre tájékoztatja, hogy a banki aláírási kartonnal kapcsolatosan lehet teendőjük, de csak a bírósági bejegyzés után. Bár meg kell érdeklődnünk, hogy kell-e változtatni valamit.

Markó László elmondja hogy más egyesületnél, melynek tagja volt, két aláíró kellett a banki kartonon, de a bank elfogadta, hogy az elnök meghatalmazást adott, hogy a másik aláírásra jogosult személy egyedül aláírhasson.

 

3. napirendi pont

Egyéb ügy nem lévén, Markó László elnök bezárja a vezetőség ülését.

Kalocsa, 2006. május 19.

Markó László                                                            Romsics Imre

                          elnök                                                                           titkár