Jegyzőkönyv a Kalocsai Múzeumbarátok Köre

2018. február 28-i közgyűlésén

 

 

Készült 2018. február 28-án a Viski Károly Múzeum Kalocsa közművelődési termében.

Markó László elnök köszönti a megjelenteket és megnyitja a Közgyűlést. Sajnálatát fejezi ki, hogy kevesen jönnek el a közgyűlésekre, s mivel a 2018. február 21-ére összehívott Közgyűlés e miatt határozatképtelen volt, ezért a ma megtartandó Közgyűlés a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes. A jelenlévők száma a jelenléti ív alapján 16 fő.

Markó László elmondja, hogy 2018. december 31-én 126 rendes tagja volt a Körnek. Kéri a megjelenteket, egy perces felállással emlékezzünk meg elhunyt tagtársunkról, Dr. András Lászlónéról, aki 2017. június 9-én hunyt el.

Markó László a jegyzőkönyv vezetésére Réz Ildikót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabóki Lászlót és Sáfrán Károlyt kéri fel.

Más javaslat nem lévén, Markó László felkérésére a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 16 igen szavazattal – jegyzőkönyvvezetőnek Réz Ildikót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabóki Lászlót és Sáfrán Károlyt választja meg.

Markó László ezután előterjeszti a napirendi pontokat, melyek megegyeznek a meghívóban meghirdetettel.

Napirend:

1.         Mácsainé Iván Éva: Kiállítási stratégiák a Városi Galériában

2.         Beszámoló a 2017. évi tevékenységről

3.         Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2017. évről

4.         Az Alapszabály módosítása

5.         A 2018. évi munkaterv

6.         Egyéb ügyek

7.         Fogadás

Markó László elnök megkérdezi, hogy van-e más javaslat az előző előterjesztésekre. Más javaslat nem lévén, a Közgyűlés elfogadta az előterjesztett napirendet.

A Közgyűlés 1/2018/1. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2018. évi Közgyűlésének előterjesztett napirendjét.

1. Napirendi pont:

 

Markó László felkéri Mácsainé Iván Évát, hogy tartsa meg előadását a Városi Galériában 2018. évben tervezett kiállításokkal kapcsolatban.

Mácsainé Iván Éva megtartja előadását.

Markó László megköszöni az előadást.

2. Napirendi pont:

Markó László felkéri Romsics Imrét, tartsa meg beszámolóját a 2017. évről.

Romsics Imre ismerteti a beszámolót. A beszámoló mellékelve.

Elmondja, hogy két új tagunk Becsei Dániel és Barnáné Nagy Angéla valamint három új múzeumi alkalmazottunk Pócsai Regina múzeumpedagógus és a Nicolas Schöffer Gyűjteményben Hadobás Mónika és Ari Adrienn. 2017-ben a Kalocsai Múzeumbarátok Köre a személyi jövedelemadó 1% felajánlásokból 70.830 forintot kapott, mely összeget a Kör Fehér Zoltán: Bátya települése és népi építészete című könyvének kiadására fordította.

Elmondja, hogy cserekiadványokat rendszeresen ad a múzeum a partnerek számára, így vissza is jönnek onnan kiadványok, így gyarapodik a készlet.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Szabóné Lantos Andrea által a tavalyi közgyűlésen bemutatott sárközi régészeti ásatások termékét láthatjuk látványos időszaki kiállításban a folyosón.

Markó László megköszöni a beszámolót. Megkéri a tagokat, szóljanak hozzá, mondjanak véleményt.

Markó László szerint a tavaszi túra teljesítménytúrának is beillett, kiváló esemény volt a múzeumbaráti kör életében. Az a véleménye, hogy klasszikus értelemben vett programokat nehéz szervezni, mivel a programmal nincs gond, inkább a létszámmal, mivel a résztvevők nagy része nem Baráti Kör tag volt. Tehát a szándék megvan, csak nem igazán élnek a lehetőséggel. Kéri a tagtársakat, legalább a főbb programokon tegyék tiszteletüket.

Egyéb hozzászólás nem lévén, Markó László megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek a 2017. évi beszámolóval, fogadják el azt.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 16 igen szavazattal – elfogadja a 2017. évi tevékenységről szóló beszámolót.

A Közgyűlés 1/2018/2. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2017. évi beszámolóját.

3. Napirendi pont:

Markó László elmondja, hogy Somorai László, az Ellenőrző Bizottság elnöke betegség miatt nem tudott jönni. Ezért Markó László ismerteti a Kör 2017. év gazdálkodási és pénzügyi adatait. Az Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyve alapján elmondja a történteket.

A kivetített Ellenőrző Bizottsági beszámolót részletesen felolvassa. Az Ellenőrző Bizottság aláírásával jegyzőkönyvben igazolja a helyességét.

A beszámoló jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Markó László megköszöni a beszámolót, egyben kéri a megjelenteket, hogy nyilvánítsanak véleményt. Hozzászólás nem lévén az elnök elfogadásra javasolja a Kör 2017. év pénzügyi beszámolóját.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 16 igen szavazattal – elfogadja a 2017. évi pénzügyi beszámolót.

A Közgyűlés 1/2018/3. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja az Ellenőrző Bizottság jelentését a 2017. évről.

4. Napirendi pont:

Markó László felkéri Romsics Imrét, ismertesse az alapszabály módosítás terveit.

Romsics Imre elmondja, hogy maradna az előző alapszabály módosítás, amit korábban nem fogadott el az ügyészség, a vezetőség úgy gondolta, hogy egy pontot vennénk ki, az Alapszabály 8. szakaszának 8. bekezdése szerint a tagsági díj befizetésének elmaradása esetén a tagsági viszony automatikusan megszűnik.

Markó László szerint olyan jó társaság a kör, hogy ilyen kizárásra a magatartással összefüggésben nem kerülne sor, inkább kiöregedés, vagy tagdíj nemfizetés okán. Leginkább a jogi követelményeknek kell megfelelni.

Ezért javasolja, hogy újra adjuk be az Alapszabályt ezzel a kis módosítással.

Markó László kéri az Alapszabály módosítás elfogadását. A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 16 igen szavazattal – elfogadja az Alapszabály módosítását.

A Közgyűlés 1/2018/4. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre Alapszabályának módosítását.

5. napirendi pont

 

Markó László felkéri Romsics Imre titkárt, hogy ismertesse a Kör 2018. évi munkatervét. A 2018. évi terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

Romsics Imre ismerteti a munkatervet. Szóban csak a legfontosabb terveket emeli ki, mint az óvodások rajzversenye, 48-as vacsora, Múzeumok Majálisa, Múzeumok Éjszakája, kirándulás és a Városi Galéria kiállításai. Kéri a javaslatokat a programokra.

ifj. Szebényi Béla javasolja, hogy indítsuk újra az előadásokat.

Markó László megköszöni a terv ismertetését és kéri, fogadják el a 2018. évi munkatervet.

A Közgyűlés 1/2018/05. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2018. évi munkatervét.

 

Markó László megkérdezi, van-e a jelenlévőknek hozzászólása, valamint kéri a megjelent tagokat, hogy ötleteiket jelezzék a Kör programjait illetően.

Bolvári Ferdinánd elmondja, hogy belépett tavaly a Budatétényi Társaságba, szeretné, hogy legyen kapcsolatunk velük, például tarthatnánk előadásokat náluk, és viszont.

Markó László köszöni, teljesen egyetért.

Bolvári Ferdinánd elmondja, hogy jövő év nyarán szerveznének túrát Mészáros Lázár nyomában Bajára, várnak jelentkezőket a Kör tagjai közül is. Javasolja, hogy vegyük fel a kapcsolatot velük.

Markó László köszöni, támogatja az ötletet. Példának hozza, hogy remek délután volt a tavalyi Klauzál emlékmű koszorúzása kapcsán. Reméli, hogy részt fogunk venni ezen a programon.

Szabóki László kérdi, hogy az önkormányzat által kulturális célra nyert pályázati pénzekből a Kör, múzeum kap-e.

Markó László kéri Romsics Imre válaszát, bár úgy sejti, ezt a kulturális központ fogja felhasználni, mivel ők nyerték.

Romsics Imre tudomása szerint ez így van, több olyan pályázat is folyamatban van, amiből részesülhetnénk, de más célra fordítják. Viszont a múzeum is nyert egy majd 60 milliós pályázatot a zsinagógára, ahol látványtárat építünk ki. Egész pontosan olyan számítástechnikai háttértár fog kialakulni, hogy ebből látványos kiállítás lesz. Bízik benne, hogy a gimnázium rajzóráit át lehet oda szervezni. A legfontosabb lenne a múzeum bővítése, melyre már majdnem megvolt a fedezet, de ezt a minisztérium elvonta. Kinőttük a házat, nem tudunk múzeumpedagógiai programokat szervezni, mert nincs helyünk.

Markó László megkérdezi, elfogadható-e a válasz?

Szabóki László szerint nem.

Markó László tudomása szerint olyan jellegű pályázat, ami a múzeum saját felhasználására lenne, nincs. A kulturális központnak kiírt, támogatott pályázatot csak ők használhatják fel.

Romsics Imre elmondja, hogy az elmúlt évben majdnem 7 millió forintot nyert a múzeum különböző célokra, de a múzeum számára felhasználható pályázat, amit a kulturális központ nyert, olyan nincs.

Szabóki László szerint a kultúra egyetemleges, közösen kellene a kulturális programokat szervezni, összefésülni, szerinte nemcsak a művelődési ház nyerte, hanem a város. Félő, hogy nem használjuk megfelelően ezeket a forrásokat oda, ahova kellene, fél, hogy el fogják nyelni.

Markó László szerint az a pályázó kompetenciája, hogy felhasználhatja a támogatást.

 

6. napirendi pont

Romsics Imre megkéri a tagtársakat, hogy ajánlják ismerőseiknek a Kör kiadványait ezzel is segítve azok értékesítését.

Egyéb ügy nem lévén, Markó László megköszöni a Kör tagjainak elmúlt éves munkáját, kéri, minél többen vegyenek részt az éves rendezvényeken és a részvételt megköszönve bezárja a Közgyűlést.

Kalocsa, 2018. február 28.

                        Markó László                                                             Romsics Imre

                               elnök                                                                          titkár

Réz Ildikó

jegyzőkönyvvezető

                       Szabóki László                                                           Sáfrán Károly

                 jegyzőkönyv hitelesítő                                               jegyzőkönyv hitelesítő