Jegyzőkönyv a Kalocsai Múzeumbarátok Köre

2017. március 1-i tisztújító közgyűlésén

 

Készült 2017. március 1-én a Viski Károly Múzeum Kalocsa közművelődési termében.

 

Markó László elnök köszönti a megjelenteket és megnyitja a Közgyűlést. Sajnálatát fejezi ki, hogy kevesen jönnek el a közgyűlésekre, s mivel a 2017. február 22-ére összehívott Közgyűlés e miatt határozatképtelen volt, ezért a ma megtartandó Közgyűlés a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes. A jelenlévők száma a jelenléti ív alapján 23 fő.

Markó László elmondja, hogy 2016. december 31-én 131 rendes tagja volt a Körnek, köszönti a négy új tagot, Berauer Bélánét, Harangozóné Tordi Máriát, Farkas Kittit és Mácsainé Iván Évát.

Markó László a jegyzőkönyv vezetésére Dinnyés Viktóriát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Farkas Kittit és Istella Tímeát kéri fel.

Más javaslat nem lévén, Markó László felkérésére a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 23 igen szavazattal – jegyzőkönyvvezetőnek Dinnyés Viktóriát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Farkas Kittit és Istella Tímeát választja meg.

Markó László ezután előterjeszti a napirendi pontokat, melyek megegyeznek a meghívóban meghirdetettel.

 

Napirend:

1. 1.         Szabóné Lantos Andrea: Legújabb kutatási eredmények Sármégy középkori templomáról és temetőjéről.

2.         Beszámoló a 2016. évi tevékenységről.

3.         Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2016. évről.

4.         Az Alapszabály módosítása.

5.         Tisztújítás.

6.         A 2017. évi munkaterv.

7.         Egyéb ügyek

 

Markó László elnök megkérdezi, hogy van-e más javaslat az előző előterjesztésekre. Más javaslat nem lévén, a Közgyűlés elfogadta az előterjesztett napirendet.

A Közgyűlés 1/2017/1. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2017. évi Közgyűlésének előterjesztett napirendjét.

 

1. Napirendi pont:

Markó László felkéri Szabóné Lantos Andreát, hogy tartsa meg előadását legújabb kutatási eredményeiről Sármégy középkori templomával és temetőjével kapcsolatban.

Szabóné Lantos Andrea elmondja, hogy a mai előadásának apropóját a 2017. évben tervezendő Sármégyről szóló kiállítás adja. Néhány gondolatot ejt a tíz évvel ezelőtti munkálatokról, továbbá képekkel ismerteti a templom feltárásának különböző fázisait. Beszámol arról, hogy a 2016. év nagy előrelépést jelentett az ásatással kapcsolatban, mivel kiderült, hogy a templomot tovább bővítették, ami Sármégy kiemelkedő jelentőségére utal. Zárásként elmondja, hogy a Viski Károly Múzeum a Nyitrai Egyetemmel és a Prágai Régészeti Intézettel közösen pályázatot nyújt be az ásatás folytatásának finanszírozására.

Markó László megköszöni az előadást.

 

2. Napirendi pont:

Markó László felkéri Romsics Imrét, tartsa meg beszámolóját a 2016. évről.

Romsics Imre ismerteti a beszámolót. A beszámoló mellékelve.

Elmondja, hogy két év után a Kalocsai Múzeumbarátok Köre újra megkapta a személyi jövedelemadó 1% felajánlásokat, melynek összege 57.600 Forint. Az összeget a Kör Fehér Zoltán: Bátya települése és népi építészete című könyvének kiadására fordítja.

Beszámol továbbá a tavalyi 48-as vacsoráról, a Homokmégy – Dusnok közötti zarándokúton megtett gyalogtúráról, a tagokból szerveződött önkéntes színjátszók felkészüléséről, a Múzeumok Majálisa illetve a Múzeumok Éjszakája programról, mely utóbbin 863 fő vett részt, valamint kitér arra, hogy múzeumban minden évben megrendezett hét óvodás programot teljes egészében a Kör finanszírozza, illetve a Kör tagjai bonyolítják le.

Markó László megköszöni a beszámolót. Megkéri a tagokat, szóljanak hozzá, mondjanak véleményt. Hozzászólás nem volt.

Markó László megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek a 2016. évi beszámolóval, fogadják el azt.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 23 igen szavazattal – elfogadja a 2016. évi tevékenységről szóló beszámolót.

 

A Közgyűlés 1/2017/2. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2016. évi beszámolóját.

 

3. Napirendi pont:

Markó László felkéri Somorai Lászlót, az Ellenőrző Bizottság elnökét, tartsa meg a pénzügyi beszámolót. Somorai László ismerteti a 2016. gazdálkodási év pénzügyi adatait. A beszámoló jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Markó László megköszöni a beszámolót, egyben kéri a megjelenteket, hogy nyilvánítsanak véleményt. Hozzászólás nem lévén az elnök elfogadásra javasolja a 2016. év pénzügyi beszámolóját.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 23 igen szavazattal – elfogadja a 2016. évi pénzügyi beszámolót.

 

A Közgyűlés 1/2016/3. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja az Ellenőrző Bizottság jelentését a 2016. évről.

 

4. Napirendi pont:

Markó László elmondja, hogy a Kecskeméti Törvényszék Pk.60.188/1990/58. számú végzésének megfelelően megszerkesztésre került a Kör egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya. A módosításokat a Vezetőség megtárgyalta. Elmondja továbbá, hogy az új Alapszabály az előzőhöz képest jóval szárazabb jogi formula. A módosított Alapszabály a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Romsics Imre beszámol róla, hogy a célokat a Vezetőség nem változtatta meg, annak ellenére, hogy bizonyos elemeket kivetetett az Alapszabályból a törvényszék. Továbbá elmondja, hogy a Kalocsai Múzeumbarátok Köre a Viski Károly Múzeummal együttműködési megállapodást kötött arról, hogy a jövőben is biztosítja a Kör tagjainak és vendégeinek a múzeum ingyenes látogatását. Ismerteti továbbá a Vezetőségnek azt az elhatározását, mi szerint a Kör megválik a jövőben a közhasznú fokozattól.

Markó László kéri az Alapszabály módosítás elfogadását. A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 23 igen szavazattal – elfogadja az Alapszabály módosítását.

A Közgyűlés 1/2017/4. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre Alapszabályának módosítását.

 

5. Napirendi pont:

Markó László megköszöni a vezetőség eddigi munkáját, és értékeli az elmúlt időszakot, mely során részt vettünk a város kulturális életében. Elköszön Dinnyés Viktória, gazdasági felelőstől és megköszöni eddigi munkáját.

Markó László bejelenti, hogy a vezetőség mandátuma lejárt. Felkéri a Jelölő Bizottságot, ismertesse az új tisztségviselő-jelölteket.

Szabóki László, mint a Jelölő Bizottság tagja, ismerteti, hogy előzetesen Szebényi Bélával közösen kikérték a tagok véleményét, valamint a jelenlegi tisztségviselőket is megkeresték, hogy a továbbiakban is vállalnák-e ezt a megbízást. Hozzáteszi, hogy nem új jelenség, hogy a fiatalok egyre jobban távol tartják magukat a közösségi munkától. Hiányolja, hogy a Körben kevés a fiatal tag. Javaslatot tesz az újonnan választandó tisztségviselők személyére.

Elnöknek újra Markó Lászlót javasolják, miután eddig is mindenki megelégedésére nagyon körültekintően végezte munkáját. Másik fontos tisztségviselő a titkár, melyre ismételten Romsics Imre múzeumigazgató személyét javasolja, hiszen nélküle nem lenne a Kör, eddig is nagy felelősséggel, tiszteletre méltóan végezte munkáját. Harmadik tisztség a szervező titkár személye, erre a feladatra Szabóné Lantos Andreát, a múzeum régészét javasolja. Gazdasági tisztségviselőnek Réz Ildikót.

Az ellenőrző bizottsági tisztségviselőknek Somorai Lászlót, korábbi EB elnököt javasolja, továbbá bizottsági tagoknak Schill Tamást és Katus Gabriellát.

Szabóki László megkérdezi a megjelenteket, van-e esetleg más javaslatuk a jelöltek személyére. Miután nem volt, megtörténik a szavazás.

Szabóki László szavazásra bocsátja, hogy az elnöki teendőket Markó László lássa el A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 23 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot.

 

A Közgyűlés 1/2017/5. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre elnöki tisztét a 2017-2020. közötti időszakban Markó László tölti be.

 

Szabóki László szavazásra bocsátja, hogy a titkári tisztet Romsics Imre töltse be.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 23 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot.

 

A Közgyűlés 1/2017/6. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre titkári tisztét a 2017-2020. közötti időszakban Romsics Imre tölti be.

 

Szabóki László szavazásra bocsátja, hogy a szervező titkári tisztet Szabóné Lantos Andrea töltse be.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 23 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot.

 

A Közgyűlés 1/2017/7. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre szervező titkári tisztét a 2017-2020. közötti időszakban Szabóné Lantos Andrea tölti be.

 

Szabóki László szavazásra bocsátja, hogy a gazdasági felelős tisztet Réz Ildikó töltse be.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 23 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot.

 

A Közgyűlés 1/2017/8. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre gazdasági felelős tisztét a 2017-2020. közötti időszakban Réz Ildikó tölti be.

 

Szabóki László szavazásra bocsátja, hogy az Ellenőrző Bizottság elnöki tisztét az elkövetkezendő választási időszakban Somorai László töltse be.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 23 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot

 

A Közgyűlés 1/2017/9. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző Bizottságának elnöki tisztét a 2017-2020. közötti időszakban Somorai László tölti be.

 

Szabóki László szavazásra bocsátja, hogy az Ellenőrző Bizottság egyik tagja Katus Gabriella legyen.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 23 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot.

 

A Közgyűlés 1/2017/10. számú határozata

Katus Gabriella a Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző Bizottságának tagja a 2017-2020. közötti időszakban.

 

Szabóki László szavazásra bocsátja, hogy az Ellenőrző Bizottság egyik tagja Schill Tamás legyen.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 23 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot.

 

A Közgyűlés 1/2017/11. számú határozata

Schill Tamás a Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző Bizottságának tagja a 2017-2020. közötti időszakban.

 

Szabóki László, köszönti a tisztségviselőket, jó munkát, és ahhoz sikereket kíván.

Markó László mindenki nevében megköszöni a bizalmat. Reményét fejezi ki, hogy mindenki megelégedésére végzik a tisztségviselők a munkájukat.

 

6. napirendi pont

Markó László felkéri Romsics Imre titkárt, hogy ismertesse a Kör 2017. évi munkatervét. A 2017. évi terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Romsics Imre szóban csak a legfontosabb terveket emeli ki, mint az óvodások rajzversenye, 48-as vacsora, Múzeumok Majálisa, Múzeumok Éjszakája, amelyen az eddigi hagyományoktól eltérően a székelykeresztúri színjátszó csoport fogja előadni az est fő attrakcióját jelentő színdarabot, Gyalogtúra a zarándokúton Hajósról Dusnokra, Színházlátogatás és a Városi Galéria kiállításai. Előadásaink a tavalyi évben elmaradtak, részben időhiány miatt, részben pedig azért, mert a könyvtárban is sok az előadás, így a közönség létszáma nagyon megoszlana. Viszont az idei év őszén a Kör tervez egy 5 részes előadássorozatot a Kalocsai Sárköz a 10-11 században című könyv szerzőivel.

A Közgyűlés 1/2017/12. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2017. évi munkatervét.

 

Markó László megkérdezi, van-e a jelenlévőknek hozzászólása, valamint kéri a megjelent tagokat, hogy ötleteiket jelezzék a Kör programjait illetően.

 

7. napirendi pont

Romsics Imre megkéri a tagtársakat, hogy ajánlják ismerőseiknek a Kör kiadványait ezzel is segítve azok értékesítését.

Egyéb ügy nem lévén, Markó László megköszöni a Kör tagjainak elmúlt éves munkáját, kéri, minél többen vegyenek részt az éves rendezvényeken és a részvételt megköszönve bezárja a Közgyűlést.

 

Kalocsa, 2017. március 1.

 

   Markó László                             Romsics Imre                                                Dinnyés Viktória

         elnök                                            titkár                                                      jegyzőkönyv vezető

 

 

                       Istella Tímea                                                               Farkas Kitti

               jegyzőkönyv hitelesítő                                               jegyzőkönyv hitelesítő