Jegyzőkönyv a Kalocsai Múzeumbarátok Köre

2016. február 24-i közgyűlésén

 

Készült 2016. február 24-én a Viski Károly Múzeum Kalocsa közművelődési termében.

Markó László elnök köszönti a megjelenteket és megnyitja a Közgyűlést. Sajnálatát fejezi ki, hogy kevesen jönnek el a közgyűlésekre, s mivel a 2016. február 17-ére összehívott Közgyűlés e miatt határozatképtelen volt, ezért a ma megtartandó Közgyűlés a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes. A jelenlévők száma a jelenléti ív alapján 25 fő.

Markó László kéri a megjelenteket, egy perces felállással emlékezzünk meg elhunyt tagtársainkról, Balaton Pálról, Czár Jánosról és Szalóki Istvánnéról. Mind a hárman 2015-ben hunytak el. Utólag értesültünk róla, hogy Batizi László István tagtársunk 2013-ban hunyt el.

Markó László a jegyzőkönyv vezetésére Dinnyés Viktóriát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabóki Lászlót és Szebényi Bélát kéri fel.

Más javaslat nem lévén, Markó László felkérésére a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 25 igen szavazattal – jegyzőkönyvvezetőnek Dinnyés Viktóriát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabóki Lászlót és Szebényi Bélát választja meg.

Markó László ezután előterjeszti a napirendi pontokat, melyek megegyeznek a meghívóban meghirdetettel.

Napirend:

1.         Schőn Mária – Harmath Lajosné: Hajós földrajzi nevei és Fehér Zoltán: Bátya települése és népi építészete című könyvek megjelentetés előtti bemutatása.

2.         Beszámoló a 2015. évi tevékenységről.

3.         Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2015. évről.

4.         Az Alapszabály módosítása.

5.         A 2016. évi munkaterv

6.         Egyéb ügyek

Markó László elnök megkérdezi, hogy van-e más javaslat az előző előterjesztésekre. Más javaslat nem lévén, elfogadta az előterjesztett napirendet.

A Közgyűlés 1/2016/1. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2015. évi Közgyűlésének előterjesztett napirendjét.

 

1. Napirendi pont:

Markó László felkéri Schőn Máriát, hogy mutassa be a Szülőföldünk szép határa. A hajósi táj földrajza és története. Hajós sváb földrajzi nevei című könyvét, mely a Kalocsai Múzeumi Értekezések 19. köteteként fog megjelenni várhatóan a 2016. évben.

Schőn Mária köszönetet mond Romsics Imrének és Hajós város polgármesterének a támogatásért és röviden beszámol a könyv megírásának körülményeiről. Az előadás végén korábbi munkáját az Aisa liaba Hajoschr Muattrgottes. Legendák a hajósi Istenanyáról című könyvét a résztvevők között ajándékként szétosztja.

A napirendi pont további részeként Fehér Zoltán: Bátya települése és népi építészete című könyvének megjelenés előtti bemutatása következik, mely a Kalocsai Múzeumi Értekezések 18. köteteként fog megjelenni a 2016. évben.

Fehér Zoltán előadásában Bátya településföldrajza mellett kitér a népi építészet jellemzőire is, megemlítve a délszláv és az alföldi magyar jellemvonások keveredését. Előadása végén a Kör tagjainak támogatását kéri a könyv megjelentetéséhez.

Markó László megköszöni a beszámolókat, és minden kedves jelenlévőnek figyelmébe ajánlja.

 

2. Napirendi pont:

Markó László felkéri Romsics Imrét, tartsa meg beszámolóját a 2015. évről.

Romsics Imre ismerteti a beszámolót. A beszámoló mellékelve.

Beszámol a tavalyi 48-as vacsoráról, a Kalocsa-Homokmégy közötti zarándokúton megtett gyalogtúráról, a tagokból szerveződött önkéntes színjátszók felkészüléséről, a Múzeumok Majálisa illetve a Múzeumok Éjszakája programról, mely utóbbin 854 fő vett részt, valamint kitér a múzeum dolgozóinak Erdélyben tett szakmai kirándulásáról, mely során kiállításrendezés mellett múzeumi programokat és előadásokat tartottak a székelykeresztúri Molnár István Múzeumban. Említést tesz, hogy az elmúlt évben 20 év után sikerült a külföldi cserepartnereinknek elpostázni a Kör cserekiadványait

Markó László megköszöni a beszámolót. Megkéri a tagokat, szóljanak hozzá, mondjanak véleményt. Hozzászólás nem volt.

Markó László megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek a 2015. évi beszámolóval, fogadják el azt.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 25 igen szavazattal – elfogadja a 2015. évi tevékenységről szóló beszámolót.

A Közgyűlés 1/2016/2. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2015. évi beszámolóját.

 

3. Napirendi pont:

Markó László bejelenti, hogy Somorai László, az Ellenőrző Bizottság elnökének távolléte miatt ő fogja megtartani a pénzügyi beszámolót. Ismerteti a 2015. gazdálkodási év pénzügyi adatait. Külön említést tesz az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által küldött támogatásról, melyet Fehér Zoltán: Bátya települése és népi építészete című könyv kiadására fog a Kör fordítani. A beszámoló jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Markó László kéri a megjelenteket, hogy nyilvánítsanak véleményt. Hozzászólás nem lévén az elnök elfogadásra javasolja a 2015. év pénzügyi beszámolóját.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 25 igen szavazattal – elfogadja a 2015. évi pénzügyi beszámolót.

A Közgyűlés 1/2016/3. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja az Ellenőrző Bizottság jelentését a 2015. évről.

 

4. Napirendi pont:

Markó László felkéri Dinnyés Viktóriát, ismertesse a Kalocsai Múzeumbarátok Köre Alapszabályának az új Ptk. szerinti módosítását. Dinnyés Viktória készítette az Alapszabály módosított pontjait kiegészítve a közfeladatok teljesítését előíró jogszabályhelyekkel. Beszámol róla, hogy a Kör újra pályázni fog a közhasznúsági fokozatra.

Markó László kéri az Alapszabály módosítás elfogadását. A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 25 igen szavazattal – elfogadja az Alapszabály módosítását.

A Közgyűlés 1/2016/4. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre Alapszabályának módosítását.

 

5. Napirendi pont:

Markó László felkéri Romsics Imre titkárt, hogy ismertesse a Kör 2016. évi munkatervét. A 2016. évi terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Romsics Imre szóban csak a legfontosabb terveket emeli ki, mint az óvodások rajzversenye, 48-as vacsora, Múzeumok Majálisa, Múzeumok Éjszakája, Gyalogtúra a zarándokúton Homokmégyről Hajósra, Színházlátogatás és a Városi Galéria kiállításai. Előadásaink a tavalyi évben elmaradtak, részben időhiány miatt, részben pedig azért, mert a könyvtárban is sok az előadás, így a közönség létszáma nagyon megoszlana. Viszont az idei év őszén a Kör tervez egy 3-4 részes előadássorozatot a Kalocsai Sárköz honfoglalás kori korpuszának anyagából.

Romsics Imre említi, hogy előreláthatólag március 15-én megnyílik az új Nicolas Schöffer Gyűjtemény és kéri a tagtársakat tekintsék meg.

A Közgyűlés 1/2016/5. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2016. évi munkatervét.

Markó László megkérdezi, van-e a jelenlévőknek hozzászólása, valamint kéri a megjelent tagokat ötleteiket jelezzék a Kör programjait illetően.

 

6. napirendi pont

Romsics Imre jelzi, hogy az elmúlt kettő esztendőben a NAV kizárta az 1%-os felajánlásokat fogadók közül a Kalocsai Múzeumbarátok Körét. A 2016. esztendőre levették a Kört a tiltólistáról, s neve szerepel a civil kedvezményezettek táblázatában. Ezért kéri a tagtársakat, hogy a továbbiakban is támogassák az 1%-ok felajánlásával a Kalocsai Múzeumbarátok Körét.

Egyéb ügy nem lévén, Markó László megköszöni a Kör tagjainak elmúlt éves munkáját, kéri minél többen vegyenek részt az éves rendezvényeken és a részvételt megköszönve bezárja a Közgyűlést.

Kalocsa, 2016. február 24.

 

Markó László elnök  I  Romsics Imre titkár  I  Dinnyés Viktória jegyzőkönyvvezető

Szabóki László jegyzőkönyv-hitelesítő  I  Szebényi Béla jegyzőkönyv-hitelesítő