Jegyzőkönyv a Kalocsai Múzeumbarátok Köre

2014. március 5-i tisztújító közgyűlésén

 

Készült 2014. március 5-én a Viski Károly Múzeum Kalocsa közművelődési termében.

Markó László elnök köszönti a megjelenteket és megnyitja a Közgyűlést. Sajnálatát fejezi ki, hogy kevesen jönnek el a közgyűlésekre, s mivel a 2014. február 26-ára összehívott Közgyűlés e miatt határozatképtelen volt, ezért a ma megtartandó Közgyűlés a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes. A jelenlévők száma a jelenléti ív alapján 20 fő.

Markó László kéri a megjelenteket, egy perces felállással emlékezzünk meg elhunyt tagtársainkról, Dániel Gézáról és Igaz Jánosról. Mindketten 2014-ben hunytak el, és temetésükön Kör képviseltette magát.

Markó László a jegyzőkönyv vezetésére Kovács Margitot, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kustár Rozáliát és Szabóki Lászlót kéri fel. Ezután előterjeszti a napirendi pontokat, melyek megegyeznek a meghívóban meghirdetettel.

Napirend:

1.         Könyvbemutató – Fehér Zoltán: Bátyai nemesek és a nemesi közbirtokosság a XVIII–XX. században.

2.         Beszámoló a 2013. évi tevékenységről.

3.         Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2013. évről.

4.         A közhasznúsági jelentés elfogadása.

5.         Vezetőség választása.

6.         Ellenőrző Bizottság választása.

7.         A 2014. évi munkaterv.

8.         Egyéb ügyek

Markó László elnök megkérdezi, hogy van-e más javaslat az előző előterjesztésekre.

Más javaslat nem lévén, Markó László felkérésére a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 20 igen szavazattal – jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Margitot, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kustár Rozáliát és Szabóki Lászlót választja meg, valamint elfogadta az előterjesztett napirendet.

 

1. Napirendi pont:

Markó László felkéri Fehér Zoltánt és Romsics Imrét, beszélgetés formájában mutassák be Fehér Zoltán: Bátyai nemesek és a nemesi közbirtokosság a XVIII–XX. században című, 2013. őszén megjelent munkáját, mely a Kalocsai Múzeumi Értekezések 14. köteteként jelent meg.

Romsics Imre kérdéseire Fehér Zoltán válaszolt. A kötet bemutatása mellett kitértek a könyv kultúrtörténeti vonatkozásaira is.

Markó László megköszöni a beszámolót, és minden kedves jelenlévőnek figyelmébe ajánlja.

 

2. Napirendi pont:

Markó László felkéri Romsics Imrét, tartsa meg beszámolóját a 2013. évről.

Romsics Imre ismerteti a beszámolót. A beszámoló mellékelve.

Megemlíti, hogy az elmúlt évben adminisztratív okok miatt nem sikerült a Kör részére felajánlott 1%-okat érvényesíteni, de kéri, hogy lehetőség szerint idén is éljenek az 1% felajánlásának lehetőségével. Beszámol a tavalyi 48-as vacsoráról, a tagokból szerveződött önkéntes színjátszók felkészüléséről, a Múzeumok majálisa illetve a Múzeumok éjszakája programról, mely utóbbin 651 fő vett részt.

Markó László megköszöni a beszámolót. Megkéri a tagokat, szóljanak hozzá, mondjanak véleményt. Hozzászólás nem volt.

Markó László megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek a 2013. évi beszámolóval, fogadják el azt.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 20 igen szavazattal – elfogadja a 2013. évi tevékenységről szóló beszámolót.

 

3. Napirendi pont:

Markó László felkéri Somorai Lászlót, az Ellenőrző Bizottság elnökét, tartsa meg a pénzügyi beszámolót. Somorai László ismerteti a 2013. gazdálkodási év pénzügyi adatait. A beszámoló jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Markó László megköszöni a beszámolót, egyben kéri a megjelenteket, hogy nyilvánítsanak véleményt. Hozzászólás nem lévén az elnök elfogadásra javasolja a 2013. év pénzügyi beszámolóját.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 20 igen szavazattal – elfogadja a 2013. évi pénzügyi beszámolót.

 

4. Napirendi pont:

Markó László felkéri Romsics Imrét, ismertesse a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2013. évi közhasznúsági jelentését. Ismerteti a 3 kötelező nyilatkozatot, mely a közhasznúsági jelentés része: 1. A költségvetési támogatás felhasználásáról; 2. A célszerinti juttatások kimutatásáról és a 3. Tisztségviselőknek nyújtott támogatásról. Tájékoztatja a Kör tagjait, hogy a közhasznúsági jelentés része a korábban meghallgatott szakmai és pénzügyi beszámoló is.

Markó László kéri a közhasznúsági jelentés elfogadását. A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 20 igen szavazattal – elfogadja a 2013. évi közhasznúsági jelentést.

A Közgyűlés 1/2013/1. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2013. évi közhasznúsági jelentését.

 

5. Napirendi pont:

Markó László megköszöni a vezetőség eddigi munkáját, és értékeli az elmúlt időszakot, mely során részt vettünk a város kulturális életében. Jó rendezvényeket szervezett a Kör, bár voltak hiányosságok is. Példaként megemlíti az elmaradt színházlátogatást, tervezett közös túra elmaradását. Reméli, a nagy szervezeti átalakítások után, melyek érintették a Viski Károly Múzeum Kalocsát, lehetőség lesz az intenzívebb működésre.

Reményét fejezi ki, hogy a kertvárosi iskolával jól alakulnak majd a kapcsolataink, amit idéntől együttműködési szerződés is megerősít, kiemelten a gyerekek nyári táboroztatása vonatkozásában. Tolmácsolja a vezetőség szándékát, hogy a továbbiakban is tevékenyen segíteni kívánják a munkát.

Markó László bejelenti, hogy a vezetőség mandátuma lejárt. Felkéri a Jelölő Bizottságot, ismertesse az új tisztségviselő-jelölteket.

Benke Ferenc, mint a Jelölő Bizottság elnöke, ismerteti, hogy előzetesen Szebényi Bélával közösen kikérték a tagok véleményét, valamint a jelenlegi tisztségviselőket is megkeresték, hogy a továbbiakban is vállalnák-e ezt a megbízást. Hozzáteszi, hogy nem új jelenség, hogy a fiatalok egyre jobban távol tartják magukat a közösségi munkától. Hiányolja, hogy a Körben kevés a fiatal tag. Javaslatot tesz az újonnan választandó tisztségviselők személyére. Technikai okok miatt – tekintettel arra, hogy egy szavazócédulára került az összes jelölt neve, javasolja az 5. és 6. napirendi pontok összevonását, a vezetőség és az ellenőrző bizottság tisztségviselőinek egyidejű megválasztását.

Elnöknek újra Markó Lászlót javasolják, miután eddig is mindenki megelégedésére nagyon körültekintően végezte munkáját. Másik fontos tisztségviselő a titkár, melyre ismételten Romsics Imre múzeumigazgató személyét javasolja, hiszen nélküle nem lenne a Kör, eddig is nagy felelősséggel, tiszteletre méltóan végezte munkáját. Harmadik tisztség a szervező titkár személye, erre a feladatra Kustár Rozáliát, a múzeum régészét javasolja. Gazdasági tisztségviselőnek Kovács Margitot.

Az ellenőrző bizottsági tisztségviselőknek Somorai Lászlót, korábbi EB elnököt javasolja, továbbá bizottsági tagoknak Asbóth Miklóst és Katus Gabriellát.

Benke Ferenc megkérdezi a megjelenteket, van-e esetleg más javaslatuk a jelöltek személyére. Miután nem volt, Benke Ferenc kiosztja a szavazólapokat.

Titkos szavazással megtörtént a szavazás, mely után a Jelölő Bizottság, mely egyben szavazatszámláló bizottság is, kihirdette a szavazás eredményét:

A szavazás érvényes volt, a megjelent 20 főből mindenki szavazott, Markó László 20; Kovács Margit 20; Romsics Imre 20; Kustár Rozália 20; Somorai László 20; Asbóth Miklós 20; Katus Gabriella 20 szavazatot kapott.

Benke Ferenc, miután megállapította a Közgyűlés szavazóképességét, szavazásra bocsátja, hogy az elnöki teendőket Markó László lássa el A Közgyűlés, titkos szavazással, egyhangúlag – 20 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot.

A Közgyűlés 1/2013/2. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre elnöki tisztét a 2014-2017. közötti időszakban Markó László tölti be.

Benke Ferenc, miután megállapította a Közgyűlés szavazóképességét, szavazásra bocsátja, hogy a titkári tisztet Romsics Imre töltse be.

A Közgyűlés, titkos szavazással, egyhangúlag – 20 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot.

A Közgyűlés 1/2013/3. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre titkári tisztét a 2014-2017. közötti időszakban Romsics Imre tölti be.

Benke Ferenc, miután megállapította a Közgyűlés szavazóképességét, szavazásra bocsátja, hogy a szervező titkári tisztet Kustár Rozália töltse be.

A Közgyűlés, titkos szavazással, egyhangúlag – 20 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot.

 

A Közgyűlés 1/2013/4. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre szervező titkári tisztét a 2014-2017. közötti időszakban Kustár Rozália tölti be.

Benke Ferenc, miután megállapította a Közgyűlés szavazóképességét, szavazásra bocsátja, hogy a gazdasági felelős tisztet Kovács Margit töltse be.

A Közgyűlés, titkos szavazással, egyhangúlag – 20 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot.

A Közgyűlés 1/2013/5. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre gazdasági felelős tisztét a 2014-2017. közötti időszakban Kovács Margit tölti be.

Benke Ferenc, miután megállapította a Közgyűlés szavazóképességét, szavazásra bocsátja, hogy az Ellenőrző Bizottság elnöki tisztét az elkövetkezendő választási időszakban Somorai László töltse be.

A Közgyűlés titkos szavazással, egyhangúlag – 20 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot

A Közgyűlés 1/2013/6. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző Bizottságának elnöki tisztét a 2014-2017. közötti időszakban Somorai László tölti be.

Benke Ferenc, miután megállapította a Közgyűlés szavazóképességét, szavazásra bocsátja, hogy az Ellenőrző Bizottság egyik tagja Katus Gabriella legyen.

A Közgyűlés titkos szavazással, egyhangúlag – 20 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot.

A Közgyűlés 1/2013/7. számú határozata

Katus Gabriella a Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző Bizottságának tagja a 2014-2017. közötti időszakban.

Benke Ferenc, miután megállapította a Közgyűlés szavazóképességét, szavazásra bocsátja, hogy az Ellenőrző Bizottság egyik tagja Asbóth Miklós legyen.

A Közgyűlés titkos szavazással, egyhangúlag – 20 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot.

A Közgyűlés 1/2013/8. számú határozata

Asbóth Miklós a Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző Bizottságának tagja a 2014-2017. közötti időszakban.

 

Benke Ferenc, köszönti a tisztségviselőket, jó munkát, és ahhoz sikereket kíván.

Markó László mindenki nevében megköszöni a bizalmat. Reményét fejezi ki, hogy mindenki megelégedésére végzik a tisztségviselők a munkájukat. Az Igazgató úr ismerteti a jövő évi terveket, mondunk ötleteket, de örülnénk, ha a tagság részéről is érkeznének be javaslatok.

 

6. Napirendi pont:

Markó László felkéri Romsics Imre titkárt, hogy ismertesse a Kör 2014. évi munkatervét. A 2014. évi terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Romsics Imre szóban csak a legfontosabb terveket emeli ki, mint az óvodások rajzversenye, 48-as vacsora, Múzeumok majálisa, Múzeumok éjszakája, Gyalogtúra a zarándokúton Homokmégyre stb. Romsics Imre megemlíti, hogy kiadásra kerül Schön Mária hajósi népdalgyűjtése. A Hajósi Német Kisebbségi Önkormányzat nevében még egy pályázat került benyújtásra ebben a témában 300 000 Ft értékben.2014. május 31-ig megjelenik a könyv. Az előadásaink a tavalyi évben elmaradtak, részben időhiány miatt, részben pedig azért, mert a könyvtárban is sok az előadás, így a közönség létszáma nagyon megoszlana.

Romsics Imre jelzi, hogy dolgozik a Nem messze van ide Kalocsa című könyvön, valamint készülőben van egy másik könyv is, a Kalocsai Sárköz honfoglalás kori emlékanyagáról, mely a kalocsai Viski Károly Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum közös kiadása lesz.

A Közgyűlés 1/2013/9. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2014. évi munkatervét.

Markó László megkérdezi, van-e a jelenlévőknek hozzászólása.

Szebényi Béla: Csak annyit szeretnék mondani, hogy szerintem szükség lenne továbbra is előadásokat szervezni.

Markó László: Én is az előttem szólóhoz csatlakozom, és bízom benne, hogy nem mondunk le róla, mert nagyon színvonalas és hasznos előadásaink voltak.

Szabóki László: Szerintem is folytatni kellene az előadások szervezését, mert a könyvtárban más jellegűek az előadások, nem ugyanaz a közönsége a kettőnek.

Markó László megkérdezi, van-e még valakinek más javaslata?

Cselik Mária: Ha úgy döntenénk, hogy szervezünk kirándulást, én Pécsett javasolnám, ott elmehetnénk a Zsolnay negyedbe, megnézhetnénk a katakombákat és színházlátogatással is egybe tudnánk kötni.

Többen egyetértettek ezzel a javaslattal

 

7. napirendi pont

Benke Ferenc előadja, hogy a 161 éves TIT megszűnt, nála maradt minden anyaga, többek között ide tartozott a Csillagvizsgáló is, melyet jegyzőkönyv szerint átadtunk a Gimnáziumnak. Megfontolandó lenne, hogy átvegyük-e üzemeltetésre.

Romsics Imre jelzi, hogy a gimnáziumigazgatótól úgy tudja, hogy nincsenek meg a Csillagvizsgáló távcsövei.

Markó László: Ha nincs több hozzászólás, szeretném megköszönni a munkájukat, és az új vezetőség nevében a bizalmukat is.   Ezennel a közgyűlést bezárom.

Kalocsán, 2014. március 5.

Markó László elnök  I  Romsics Imre titkár  I  Kovács Margit jegyzőkönyvvezető

Kustár Rozália jegyzőkönyv-hitelesítő  I  Szabóki László jegyzőkönyv-hitelesítő