Jegyzőkönyv a Kalocsai Múzeumbarátok Köre

2009. február 25-i rendes közgyűlésén

 

Készült 2009. február 25-én a Viski Károly Múzeum közművelődési termében.

Markó László elnök köszönti a megjelenteket és megnyitja a Közgyűlést. Sajnálatát fejezi ki, hogy kevesen jöttek el a közgyűlésre, s mivel a 2009. február 11-ére összehívott Közgyűlés e miatt határozatképtelen volt, ezért a ma megtartandó Közgyűlés függetlenül a jelenlévő tagok számától, határozatképes. A jelenlévők száma a jelenléti ív alapján 27 fő.

Markó László a jegyzőkönyv vezetésére Réz Ildikót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabóki Lászlót és Fekete Róbertet kéri fel. Ezután előterjeszti a napirendi pontokat, melyek megegyeznek a meghívóban meghirdetettel.

Napirend:

1.         Magóné Tóth Gyöngyi: A kalocsai zsidó hitközség

2.         Beszámoló a 2008. évi tevékenységről

3.         Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2008. évről

4.         A közhasznúsági jelentés elfogadása

5.         A 2009. évi munkaterv

6.         Egyéb ügyek

Markó László elnök megkérdezi, hogy van-e más javaslat az előző előterjesztésekre.

Más javaslat nem lévén, Markó László felkérésére a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 27 igen szavazattal – jegyzőkönyvvezetőnek Réz Ildikót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabóki Lászlót és Fekete Róbertet választja meg, valamint elfogadta az előterjesztett napirendet.

 

1. Napirendi pont

Markó László tájékoztatja a megjelenteket, hogy június 17-én megjelenik Magóné Tóth Gyöngyi: A kalocsai zsidó hitközség című könyve. Felkéri Magónét, tartsa meg ismertetőjét, élménybeszámolóját a könyvről.

Magóné Tóth Gyöngyi bemutatja a könyvet. Szegedi egyetemi éveit említve elmondja, hogy a szakdolgozat írásakor természetes volt számára, hogy helytörténet lesz a témája. Egy nyarat töltött a Bács-Kiskun Megyei Levéltárban, ahol nagyon gazdag anyagból válogathatott. A szakdolgozat elkészültekkor úgy tűnt számára, hogy ezzel be is fejezte a témával kapcsolatos kutatásait. 2007 novemberében pályázaton nyert utat Jeruzsálembe, amelynek hatására folytatta a témát. Kevés zsidó származású lakost ismert Kalocsán, ezért elhatározta, interjúkat készít az emberekkel. Így jutott el az első zsidó származású, egykor kalocsai lakoshoz, aki Kanadában él jelenleg, s az interjúk eredményeként 2008. január 18-ától folyamatosan érkeztek az e-mailek szerte a világból. Elmondja, hogy 11 család történetét, családfáját készítette el, amelyeket le is ellenőriztetett a családokkal. Ismerteti, a könyv felépítését, ami a következő: történeti bevezető, zsidó családok története, kalocsai családok visszaemlékezései.

Forrásként használta Asbóth Miklós és Romsics Imre kutatásait.

Markó László megköszöni a beszámolót.

Asbóth Miklós hozzáfűzi az elmondottakhoz, hogy Magóné, a szakdolgozat íráskor lelkesen mesélte, hogy a levéltárban megtalált egy katonai eltávozási kérvényt. Akkor eszébe jutott, mikor ő maga a II. világháború áldozatait kutatta, megtalálta a névsorban Littman János nevét, mi szerint elhunyt 3 hónapos korában, s ott volt édesanyja és nővére neve is, tehát mindannyian egy napon haltak meg Auschwitzban. Tehát arra lehet következtetni, hogy engedélyezték az eltávozást Littman Jánosnak.

Markó László megköszöni a kiegészítést.

 

2. Napirendi pont

Markó László felkéri Romsics Imrét, tartsa meg beszámolóját az előző évről.

Romsics Imre ismerteti a beszámolót. A beszámoló mellékelve.

Elmondja, hogy miért csökkent le a taglétszám 176 főre.

Az NCA pályázati pénzekkel kapcsolatban évről-évre egyre kevesebb pénzt kapunk működésre, ami csak az alapfeladatok ellátásához elegendő.

Az Örömzene CD kiadása alkalmával a kórus új nevet vett fel.

Ismerteti a színdarab résztvevőit név szerint, és külön megköszöni a közreműködésüket.

Az óvodás programról elmondja, hogy a program egyre népszerűbb, már a környező falvakból is vannak csoportjaink (Homokmégy, Újtelek, Szakmár).

Markó László megköszöni a beszámolót. Megkéri a tagokat, szóljanak hozzá, mondjanak véleményt.

Bencze Károlyné kéri, hogy említsük meg, hogy múzeumok éjszakáján két asszony öltöztette be a fotózáshoz a jelentkezőket.

Asbóth Miklós elmondja, hogy Negyvenszálláson is van egy kereszt, ami mostanában lett felújítva.

Markó László: kiegészítené, hogy a Múzeumok éjszakájának programját egy másik Romsics is támogatta kosarak fonásával, illetve a kalácssütők ajándékait a Daruhegy Kft. biztosította.

 

3. Napirendi pont

Markó László kimenti Somorai Lászlót az Ellenőrző Bizottság elnökét, aki nem tud jelen lenni. Ezért felkéri Asbóth Miklóst az Ellenőrző bizottság tagját, tartsa meg beszámolóját.

Asbóth Miklóst elmondja, hogy tételesen leellenőriztek Somorai Lászlóval minden számlát. Ismerteti részletesen a beszámolót. Beszámoló mellékelve. Kéri, hogy a kivetített adatokat tekintsék át.

Kéri, hogy fogadják el a beszámolót

Markó László megköszöni a beszámolót. Megkérdezi, van-e vélemény, javaslat, kérdés.

Míg a jelenlévők a kivetített beszámolót megtekintik, kiegészítést tesz. Ismerteti a honvédelmi pályázatot, amit sikerült megnyerni, és így a honvédségtől sikerült sok eszközt, anyagot beszerezni.

Kérdés nincs, kéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek az Ellenőrző Bizottság Beszámolójával, fogadják el azt. Illetve a tevékenységről szóló beszámolót.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 27 igen szavazattal – elfogadta a 2008. évi vagyonfelhasználásról szóló beszámolót.

 

4. Napirendi pont

Markó László felkéri Romsics Imrét, hogy ismertesse a közhasznúsági beszámolót.

Romsics Imre ismerteti, a közhasznúsági jelentést s elmondja, hogy az előbb elhangzott 2008. évi tevékenységgel és a pénzügyi beszámolóval együtt tekintendő a közhasznúsági jelentés.

Köszönetet mond Nagy Bélának a Tóth Mike szobor támogatásáért. Kéri, a beszámoló elfogadását.

Markó László megköszöni a beszámolót. Megkérdezi, van-e valakinek hozzászólása a jelentéshez.

Hozzászólás nem lévén Markó László megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek a közhasznúsági jelentéssel, fogadják el azt.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 27 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot:

A Közgyűlés 1/2009/1. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2008. évi közhasznúsági jelentését.

 

5. Napirendi pont

Markó László felkéri Romsics Imrét, ismertesse a 2009. évi munkatervet.

Romsics Imre ismerteti a 2009. évi munkatervet. A munkaterv szövege mellékelve.

A Múzeumok éjszakájával kapcsolatban kéri, hogy minden tagtárs reklámozza, minél több jelentkező legyen a kalácssütő versenyre. Szeretnénk kiadni a kalácsok receptjeiből egy füzetet.

Megemlíti Tóth Mike szobrát és az ásványtár átnevezését, ennek célja: Tóth Mikére jobban ráirányítani az országos figyelmet. Méltóképpen ismerjék el az ő munkásságát.

Javaslatokat kér a színházi darabra és a kirándulás helyszínére. Ezért nem határozta meg a dátumot és a helyet.

Markó László megköszöni a beszámolót. Várja a további ötleteket, javaslatokat újabb programokra. A zsidóság története című könyvet kéri, hogy szponzorálják.

Markó László megkérdezi, van-e egyéb javaslat?

Bai Jenő: túl soknak találja a régészeti előadások számát. Az elmúlt évben is többnyire ilyen jellegű előadások voltak. Ha megoldható keresni kellene más témákat.

Romsics Imre téma lenne, csak pénz nincs rá. Eddig a TIT-en keresztül folytak ezek az előadások, most a TIT-tel gondok vannak, így most velük nem nagyon tudunk semmit egyeztetni.

Bai Jenő szerint mégis szükség lenne más előadásokra is, mert ez tartja össze a tagságot. Kellene áldozni a pénzből erre is.

Markó László hozzáfűzi, hogy sok más rendezvénnyel együtt, biztosan találunk erre megoldást.

Asbóth Miklós szerint jobban kellene bízni a tagságban, biztosan lenne olyan személy, aki egy meleg kézfogásért is szívesen tartana előadást más témáról is. Nem kellene egész estét betöltő program, de biztosan lenne olyan, aki illusztrálni is tudná az előadását.

Szabóki László felveti, hogy advent időszakában jobban fel kellene eleveníteni az ünnep jellegzetességét.

Asbóth Miklós szerint ez nem a baráti kör feladata.

Markó László elmondja, amit mi megtehettünk, azt megtettük, a CD bemutatóval.

Asbót Miklós szerint a TIT szerveztében annyi erő sem volt már, hogy új elnököt válasszanak. Teljesen semmivé vált az egyesület. Ha szerepéből átvehetne a baráti kör, szívesen felajánlja segítségét ebben.

Markó László javasolja, hogy fogadjuk el a lehetőséget.

Romsics Imre megjegyzi, akkor elkezdi az ez irányú szervezést.

Bencze Károlyné felajánlja újra a segítségét a színházszervezéssel kapcsolatban, illetve az adventtel kapcsolatban is tudnának programhoz segítséget adni.

Markó László javasolja, hogy érjük el azt a mértéket, hogy egyenlő arányban legyenek a régészeti és nem régészettel kapcsolatos előadások.

Asbóth Miklós megemlíti, hogy valahol azt olvasta, hogy a Baráti Kör átvette, az egykor szebb napokat ért Katona István Társaság szerepét. Röviden ismerteti a Társaság egykori életét, tagságának összetételét, programjainak jellegéről beszél. Olyan program is volt, amikor a Katona István társaság egy mikrobusszal körbejárta a környező településeket, és ott előadásokat szerveztek. Ha igaz, hogy a kör átveszi a társaság hagyományait, akkor fel kell ezt venni, és biztosan van a kör tagjai között, aki a társaság ezen hagyományait fel tudná eleveníteni. Egykor élmény volt ezeken az üléseken részt venni, ahol szép számmal jelentek meg a kalocsaiak meghallgatni az előadásokat.

Markó László megköszöni, és megígéri a vezetőség nevében, hogy a vezetőség megszívleli ezeket a felvetéseket és lépni fognak ez ügyben.

Markó László megkérdezi, van-e még hozzászólás. Több hozzászólás nem lévén, megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek a 2009. évi tervekkel, fogadják el azt.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 27 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot:

A Közgyűlés 1/2009/2. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2009. évi munkatervét.

 

6. Napirendi pont

Bencze Károlyné kéri, hogy senkit ne tévesszen meg a Hírlevélben a kiállítások dátuma.

Romsics Imre elmondja, a Kalocsa Kamarakórussal kapcsolatban névváltoztatás történt.

Bai Jenő érdeklődik kedvezményes könyvvásár van-e?

Markó László a vezetőség nevében javasolná, hogy a Kalocsai kiskocsmában című CD árát csökkentsük le.

Romsics Imre nagyon nagy mennyiségű a CD és kazetta, ezért javasolnák a fél árat. A könyvek esetében egyes programokon néha lehetővé teszik az olcsóbb vásárlást. A javaslat alapján akkor az idén is keresünk erre lehetőséget. Van-e valami konkrét javaslat.

Bai Jenő nincs, csak szerinte túl nagy a készlet, e miatt lehetne ilyen lehetőséget adni.

Szebényi Béla a Katona István Társaság nem nagyon létezik. A ma elhangzott előadás akár ennek székfoglalója lehetett volna.

Romsics Imre néhány éve megpróbáltuk feléleszteni a Katona István Társaságot, de néhány alkalommal tudtak csak összejönni a tagok, s akkor is csak néhány ember. De jó ötletnek tartja, hogy hallgassuk meg a tagtársak közül jelentkezők előadásait is, hiszen mostanában sokan gyűjtenek különböző témákban.

Asbóth Miklós szerint ne felejtsük el, hogy a Katona István Társaság már negyven éve létezik.

Romsics Imre szerint azért vannak fiatalabbak is a társaság soraiban.

Szebényi Béla elmondja, hogy érdekes az is, hogy egykor kik szerepeltek a taglistán.

Romsics Imre meghallgatta az elmondottakat és ígéri, felélesztjük újra a társaságot, valamint időpontot, témát egyeztetünk először Asbóth Miklóssal.

Markó László szerint vannak a megyei múzeumi szervezeten belül is olyan szakemberek, akik szívesen vállalnák minimális összegért, akár útiköltségért is egy-egy előadás megtartását. Igazgató úr biztosan tud olyan embereket, akiket meg lehetne szólítani ez ügyben.

Romsics Imre szerint ez is jó ötlet, gondolt már erre ő is, pl. a népművészet kötet íróit fel lehetne kérni, de most folynak, a kutatások, ez a kötet megjelenése után lenne lehetséges.

Markó László van-e még kérdés, javaslat, vélemény? A 48-as vacsorára felhívja a figyelmet, kéri a jelentkezést, és kéri a tagtársakat, hogy az adójuk 1%-nak felajánlását a Baráti Kör részére tegyék meg.

Több hozzászólás és napirendi pont nem lévén, Markó László megköszöni a Kör tagjainak a megjelenését és bezárja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2009. évi közgyűlését.

Kalocsa, 2009. február 25.

 

Markó László elnök  I  Romsics Imre titkár  I  Réz Ildikó jegyzőkönyvvezető

Szabóki László jegyzőkönyv-hitelesítő  I  Fekete Róbert jegyzőkönyv-hitelesítő