Jegyzőkönyv a Kalocsai Múzeumbarátok Köre

2008. január 30-i rendes közgyűlésén

 

Készült 2008. január 30-án a Viski Károly Múzeum közművelődési termében.

Markó László elnök köszönti a megjelenteket és megnyitja a Közgyűlést. Sajnálatát fejezi ki, hogy kevesen jöttek el a közgyűlésekre, s mivel a 2008. január 22-ére összehívott Közgyűlés e miatt határozatképtelen volt, ezért a ma megtartandó Közgyűlés függetlenül a jelenlévő tagok számától, határozatképes. A jelenlévők száma a jelenléti ív alapján 33 fő.

Szomorú, hogy két tagtársunk elvesztését is gyászoljuk: Baranyi Pál János 2007. január 20-án, Dr. Nádor Ervin 2007. december 21-én hunyt el.

Markó László elnök kéri az egybegyűlteket, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk meg halottainkról.

Markó László a jegyzőkönyv vezetésére Réz Ildikót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Regényi Gábort és Szebényi Bélát kéri fel. Ezután előterjeszti a napirendi pontokat, melyek megegyeznek a meghívóban meghirdetettel.

Napirend:

1.         Asbóth Miklós bemutatja Romsics Imre: Kalocsa és vidéke. Sárközi települések a Duna bal partján című könyvünket.

2.         Beszámoló a 2007. évi tevékenységről

3.         Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2007. évről

4.         A közhasznúsági jelentés elfogadása

5.         A 2008. évi munkaterv

6.         Egyéb ügyek

Markó László elnök megkérdezi, hogy van-e más javaslat az előző előterjesztésekre.

Más javaslat nem lévén, Markó László felkérésére a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag - 33 igen szavazattal – jegyzőkönyvvezetőnek Réz Ildikót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Regényi Gábort és Szebényi Bélát választja meg, valamint elfogadta az előterjesztett napirendet.

 

1. Napirendi pont

Markó László felkéri Asbóth Miklóst, mutassa be Romsics Imre: Kalocsa és vidéke című könyvét.

Asbóth Miklós bemutatja a könyvet. Bemutatja, hogy mely területről szól, s az ezredforduló állapotát mutatja be. Kalocsával foglalkozik legbővebben, mivel vonzáskörzet. Felsorolja a könyvben szereplő településeket. Ismerteti a szerkezeti elemeket. A leglényegesebb adatok benne vannak minden településről, valamint mindenhol egy vagy több, a településre jellemző fényképet találunk. Biztos benne, hogy aki elolvassa a füzetet, nem fog idegenül mozogni a környéken. Ajánlja mindenkinek

Markó László kéri, hogy ne csak forgassák, terjesszék is a könyvet. Úgy érzi, a sajtótájékoztatón jól sikerült a könyvet eladni. Például valószínűleg a kistérségi elnök jelenléte következtében nagy számban fogy a környéken.

 

2. Napirendi pont

Markó László felkéri Romsics Imrét, tartsa meg beszámolóját az előző évről.

Romsics Imre ismerteti a beszámolót. A beszámoló mellékelve.

A Kör honlapjáról elmondja, hogy tavaly óta Tarr Sándor szerkeszti, azóta működik rendesen. Megemlíti a támogatókat, Markó Lászlót, s a könyvek támogatóit. Beszámol róla, hogy a tavalyi színjátszók az idén is elvállalják a szereplést. Elmondja, hogy mi található a homokmégyi emlékhelyen, s hogy ilyen templom nincs feltárva egész Bács-Kiskun megyében. Beszél néhány szót a megyei népművészeti kötet előkészületeiről.

Barnáné Nagy Angéla tanárnőt említi, aki rendszeresen hozza múzeumi órákra a gyerekeket, és sajnálja, hogy a többi iskola nem él ezzel a lehetőséggel.

Az óvodás programról elmondja, hogy az idén nem sikerült rá nyerni pályázati pénzt, a várostól kaptunk támogatást és minimális belépőt kérünk az óvodásoktól. Több tagtársunk dolgozik ebben a programban. Úgy gondolja, hogy gazdag volt a program, és a városnak is színfoltja, hogy ilyen élet folyik a múzeumban. Szerinte ez a Kör egy hiánypótló, mondhatni szükséges.

Markó László megköszöni a beszámolót. Megkéri a tagokat, szóljanak hozzá, mondjanak véleményt. Hozzászólás nem lévén, véleménye szerint elegendő szavazat volt, hogy részt vettek ezeken a programokon.

Markó László megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek a 2007. évi beszámolóval, fogadják el azt. Időközben egy tagtársunk elment, ezért a jelenlévők száma 32 fő.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 32 igen szavazattal – elfogadja a 2007. évi tevékenységről szóló beszámolót.

 

3. Napirendi pont

Markó László felkéri Somorai Lászlót az Ellenőrző Bizottság beszámolójára.

Somorai László megtartja beszámolóját. Végül azt a következtetést vonja le, hogy az elmúlt évben veszteségünk nem volt, de jelentősen lecsökkent a pénzmaradvány. A beszámoló mellékelve.

Markó László megköszöni a beszámolót. Megkérdezi, van-e vélemény, javaslat, kérdés. Hozzászólás nem lévén, felhívja a figyelmet, hogy később is bárki bármikor jogosult megnézni a beszámolót, kikérni az adatokat. Megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek az Ellenőrző Bizottság Beszámolójával, fogadják el azt.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 32 igen szavazattal – elfogadta a 2007. évi vagyonfelhasználásról szóló beszámolót.

 

4. Napirendi pont

Markó László felkéri Romsics Imrét hogy ismertesse a közhasznúsági beszámolót.

Romsics Imre ismerteti a közhasznúsági jelentést s elmondja, hogy az előbb elhangzott 2007. évi tevékenységgel és a pénzügyi beszámolóval együtt tekintendő a közhasznúsági jelentés.

Markó László megköszöni a beszámolót. Megkérdezi, van-e valakinek hozzászólása a jelentéshez.

Hozzászólás nem lévén Markó László megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek a közhasznúsági jelentéssel, fogadják el azt.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 32 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot:

A Közgyűlés 1/2008/1. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2007. évi közhasznúsági jelentését.

 

5. Napirendi pont

Markó László felkéri Romsics Imrét, ismertesse a 2008. évi munkatervet.

Romsics Imre ismerteti a 2008. évi munkatervet. A munkaterv szövege mellékelve.

Részletesen elmondja a kirándulás programtervét, s hogy körülbelül 4-5000 Ft lesz a költsége.

Regényi Gábor kérdezi, tudjuk-e, hogy tulajdonosváltás lesz az említett szállítóeszközöknél.

Vörös István kérdezi, lehetne-e vasárnapra szervezni a kirándulást.

Romsics Imre elmondja, hogy a gyerekek szempontjából a másnapi iskola miatt szerveznénk szombatra, de ha a tagok beleegyeznek, akkor lehet vasárnap is.

Elmondja, hogy az idén ismét megrendezzük a múzeumok éjszakáját, s beszállunk a múzeumok éjszakája országos programba, ahonnan valamennyi anyagi támogatást is kapunk, de nem lesz elég, ezért belépőt fogunk kérni. A programja részben már megvan, de javaslatokat, ötleteket várunk. Kelttészta-sütő versenyt szervezünk, melyhez zsűrit is felállítunk. Színdarab is lesz ismét, de még nem árulja el, hogy mi. A jósnő már elvállalta az idén is a szereplést. Gyógynövényeket, gyógyitalokat szeretne hozatni. Elnök úr segítségével zenekart is szervezünk.

A sóstói falumúzeumba hívtak bennünket Kalocsa környéki ételeket bemutatni, így ott is meg fog jelenni a Baráti Kör. Várja a további ötleteket, javaslatokat újabb programokra.

Markó László megköszöni a beszámolót.

Bencze Károlyné kéri a tagságot és a közgyűlést, hogy pályázzunk közösen a Kalocsai kertek alatt című népdalos könyv újrakiadására. Elmondja, hogy sokan keresik, de sajnos elfogyott. Példaként említi, hogy Szabó László, a vezetőség tagja tiszteletdíját adta a könyv megjelenéséhez. 16. Dunamenti Folkórfesztivál ismét lesz Kalocsán is, kéri Romsics Imrét, hogy a csoportok ingyen bejöhessenek a múzeumba. Megkérdezi, hogy ajándékba kaphatnak-e a Kalocsa és vidéke című könyvből, ő szívesen beszél a városi vezetőkkel ez ügyben.

Romsics Imre elmondja, hogy a CD-t ilyen alkalomból jelentettük meg, és a város még nem vásárolt soha hasonló alkalomra. A város nem hozza a csoportokat.

Bencze Károlyné színházügyben jelzi, hogy nem kerestük meg, pedig ő tudna szerezni bármelyik előadásra jegyet.

Markó László köszöni a színházzal kapcsolatban a felajánlást, s szerinte nyitottak vagyunk a vendégek fogadására a folklórfesztiválon.

Vörösváczky János a Halomban újonnan felállított keresztről tájékoztat, ami már sajnos a könyv megjelenése után lett kész. Javasolja, hogy nézzék meg.

Markó László megkérdezi, hogy pontosan hol található.

Vörösváczky János elmondja a pontos helyét.

Markó László köszöni és ajánlja mindenki figyelmébe.

Markó László megkérdezi, van-e egyéb javaslat?

Spuller György megkérdezi Romsics Imrét, hogy keresett-e lehetőséget arra, hogy a homlokzatot restaurálják? Megkeresés történt-e valaki felé? Például pályázatnak utána néztünk-e. Mert szerinte szégyen, hogy egy múzeumnak így kell kinézni ma, bár tudja hogy sok téren a múzeum nem kerül előtérbe, s ez pénz kérdése elsősorban. De szerinte feltétlenül meg kellene keresni a lehetőséget, hogy Kalocsa egyik ilyen szép épületét rendbe hozzuk.

Romsics Imre elmondja, ha a megyei elnök hallaná, hogy a múzeumokra nem jut pénz, nem örülne neki, mert azt mondja mindig, hogy milyen sokat költenek a megyében erre. Mi pályázni nem tudunk az ablakokra, mert a megyéhez tartozunk, de az idén megígérte a megye, hogy adnak rá pénzt. Bízik benne, hogy ez tényleg megtörténik.

Spuller György kérdezi, hogy ez csak az ablakokra vonatkozik?

Romsics Imre elmondja, hogy igen, a vakolat felújítására a következő 10 évben nincs kilátás. Ismerteti terveinket az új múzeumszárny építéséről. Idén uniós pályázatot írnak ki erre, de a kettőt együtt biztosan nem tudja finanszírozni a megye.

Benke Ferenc tájékoztat, hogy a kalocsai színházban ismer egy színészt, aki egy musicalben szerepel. Vele kellene beszélni, hogy erre a musicalre szerezhetnénk belépőt. Egy könyvről beszél, javasolja csatlakozzunk a szerkesztés kezdeményezéséhez, magas színvonalú képekkel és viszonylag olcsón kiadható. Ehhez a naplóhoz kellene írni egy ismertetőt arról, hogy ki is volt a világjáró Peák. Meg kellene írni hozzá az előszót, ami az ő arculatát, tettét, indítékát bemutatná Kalocsának. Saját jegyzetei is vannak, de élnek olyanok, pl. Moretti család, akik rokonságban voltak vele, tehát találhatók emlékek róla. Szerinte megér egy misét.

Bencze Károlyné elmondja, hogy az unokája is él még.

Benke Ferenc tudomása szerint a családnak ez az ága nem szívesen beszél róla, de lehet hogy Romsics Imrének mesélnének róla, ha Ő kéri fel őket.

Markó László megköszöni a javaslatokat, a jegyzőkönyvben rögzítjük.

Medgyes János visszatér az ablakok témájához, szerinte egyértelműen selejt munka, ezért a működtető is hibás, hiszen esetleg lehetett volna garanciálisan elrendezni.

Romsics Imre elmondja, hogy leveleket tud írni, kérni tud, de ennyi év után egy esetleges perbe már senki nem fog belevágni.

Medgyes János szerint van annyi tag, akár mi magunk is hozzájárulhatnánk ennek a rendbe hozatalához.

Regényi Gábor szerint más dolog a működtetés és a tulajdonlás.

Romsics Imre elmondja, hogy sokáig tartott mire kaptunk erre pénzt a megyei szervezettől Felsorolja, hogy mik készültek el akkor. Ebben benne voltak az ablakok, melyre volt egy keret, amibe nem fért bele hogy leégessék a régi festéket. Utólag emlékszik, hogy azt mondták a műszakiaknak, hogy két festési munkafolyamat bére helyett egy munkafolyamatba belefér, így leégették a régi festéket is.

Vörösváczky János elmondja, hogy ami a papi otthon volt egykor, azt az épületet is ő festette 20 éve, de azóta nem jött le a festék róla.

Vörös István említi, hogy tavaly beszéltünk róla, hogy erdélyi kirándulást szerveznénk, szeretné, ha ezt megejtenénk.

Romsics Imre elmondja, hogy a vezetőség nem felejtette el, kétszer kiírtuk a tagoknak, hogy jelezzék vissza, érdekel-e valakit, de senki nem jelentkezett. Kéri a tagokat, hogy tényleg jelezzenek vissza. A kinti kollégákkal nem lenne gond, ők szívesen látnának bennünket belépődíj fizetése nélkül is. A szállás és az étkezés kerülne sokba.

Asbóth Miklós tenne egy javaslatot. Tagja a megyei honismereti egyesületnek, ott minden évben szerveznek kirándulásokat, de nem szokott elég jelentkező lenni. Ezért javasolja, hogy vegyük fel velük a kapcsolatot, így valószínűleg megtelne egy busz. Ő mindig nagyon jól érezte magát ezeken a kirándulásokon.

Markó László köszöni a javaslatot, s javasolja a kapcsolatfelvételt.

Asbóth Miklós hozzáteszi, hogy a megyei múzeumban dolgozik az egyesület elnöke.

Benke Ferenc szerint busszal nem biztos, de saját gépkocsival el tudnánk jutni, 10 napra 40.000 Ft volt fejenként, s bejárták a lehető legnagyobb területet.

Virágné Hollósi Ilona a hímzőkör nevében kéri, ne hagyjuk elveszni a színes hímzésünket. A legtöbb esetben nem akarják elfogadni a zsűrizés alkalmával ezeket, kérik Romsics Imre segítségét ebben.

Bencze Károlyné tudomása szerint június végén lejön a zsűri egy program alkalmával, ott lehet velük tárgyalni.

Markó László megkérdezi, van-e még jelentkező, javaslat.

Romsics Imre annyit tesz hozzá, hogy a hozzászólások alapján amit lehet, beépítünk a programunkba.

Markó László megkérdezi, van-e még hozzászólás. Több hozzászólás nem lévén, megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek a 2007. évi tervekkel, fogadják el azt.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 32 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot:

A Közgyűlés 1/2008/2. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2008. évi munkatervét.

 

6. Napirendi pont

Romsics Imre tájékoztatja a múzeumőr című lapról a tagokat, kéri a tagokat fizessék elő, mivel az ára egész évre csak 400 ft.

Markó László megkérdezi az egyéb ügyek között, hogy a múzeumok éjszakája felvételét megnézné-e a tagság. Mivel nincs elég igény rá, ezért kéri a tagokat, hogy látogassák a programokat, vásárolják a kiadványokat, propagálják a Kört, a múzeumot. Több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Kör tagjainak a megjelenést és bezárja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2008. évi rendes közgyűlését.

Kalocsa, 2008. január 30.

 

Markó László elnök  I Romsics Imre titkár  I  Réz Ildikó jegyzőkönyvvezető

Regényi Gábor jegyzőkönyv-hitelesítő  I  Szebényi Béla jegyzőkönyv-hitelesítő