Jegyzőkönyv a Kalocsai Múzeumbarátok Köre

2007. január 31-i tisztújító közgyűlésén

 

Készült 2007. január 31-én a Viski Károly Múzeum közművelődési termében.

Markó László elnök köszönti a megjelenteket és megnyitja a Közgyűlést. Sajnálatát fejezi ki, hogy kevesen jöttek el a közgyűlésekre, s mivel a 2007. január 24-ére összehívott Közgyűlés e miatt határozatképtelen volt, ezért a ma megtartandó Közgyűlés függetlenül a jelenlévő tagok számától, határozatképes. A jelenlévők száma a jelenléti ív alapján 31 fő.

Szomorú, hogy három tagtársunk elvesztését is gyászoljuk: Tóth Sándor 2005. szeptember 19-én (elmaradt a róla való megemlékezés), Szebényi Béla 2006. január 5-én, Simon Ignác 2006. március 4-én hunyt el.

Markó László elnök kéri az egybegyűlteket, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk meg halottainkról.

Markó László a jegyzőkönyv vezetésére Réz Ildikót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Farkas Gergelyt és Vörös Istvánt kéri fel. Ezután előterjeszti a napirendi pontokat, melyek megegyeznek a meghívóban meghirdetettel.

Napirend:

1.         P. Katus Gabriella – Romsics Imréné: Vetített képes beszámoló az esztendő jeles napjaihoz kötődő, óvodásoknak rendezett múzeumi foglalkozások programjairól.

2.         Beszámoló a 2006. évi tevékenységről

3.         Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2006. évről

4.         A közhasznúsági jelentés elfogadása

5.         A 2007. évi munkaterv

6.         Tisztújítás

7.         Egyéb ügyek

Markó László elnök megkérdezi, hogy van-e más javaslat az előző előterjesztésekre.

Más javaslat nem lévén, Markó László felkérésére a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag - 31 igen szavazattal – jegyzőkönyvvezetőnek Réz Ildikót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Farkas Gergelyt és Vörös Istvánt választja meg, valamint elfogadta az előterjesztett napirendet.

Felkéri Romsics Imrét, ismertesse az első napirendi pontot.

 

1. napirendi pont:

Romsics Imre ismerteti a Tengertánc programmal kapcsolatos pályázatot. Beszámol róla, hogy mivel a kért összeg felét nyertük csak meg, ezért a tervezett programokat lecsökkentettük csak nagycsoportos óvodásokra, és két foglalkozással rövidítettünk. Nagyvonalakban ismerteti a helyszíneket. Elmondja, hogy Romsics Imréné és Katus Gabriella saját maguk állítják össze a programjaikat és írják a bábjátékokat. Felkéri őket, mutassák be a programokat.

Romsics Imréné elmondja, hogy először kicsit tartott a feladattól, mivel ő felsősöket tanít, nem tudta, hogyan tudja majd kezelni, irányítani az óvodásokat. Később nagyon megkedvelte a feladatot, s ehhez hozzájárult, hogy jó partnerre talált Katus Gabriellában.

Katus Gabriella jó dolognak tartja, hogy a gyerekek már ilyen kicsi, fogékony korban megismerik közelről a régi férfi és női munkákat.

Beszámol a jó visszajelzésekről. Elmondja, hogy a gyerekek teljesen beleélték magukat a szerepekbe. Szerinte a néphagyományok, a népművészet egyszerűségével, tisztaságával a gyerekek közelebb kerülhetnek a művészetekhez.

Romsics Imre elmondja, hogy 600.000.- Ft-ot nyertünk, s kb. 700.000.-Ft-ba fog kerülni a teljes programsorozat megvalósítása.

Markó László véleménye szerint méltán elismerést érdemelnek a lebonyolítók, öröm volt látni a sugárzó, boldog gyermek szempárokat.

 

2. napirendi pont:

Markó László felkéri Romsics Imrét ismertesse a 2006. évi tevékenységet.

Romsics Imre részletesen ismerteti a 2006. évi tevékenységet. A beszámoló mellékelve.

Markó László megköszöni a beszámolót. Megkérdezi, van-e valakinek hozzászólása a jelentéshez.

Hozzászólás nem lévén, Markó László megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek a beszámolóval, fogadják el azt.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 31 igen szavazattal – elfogadta a 2006. évi tevékenységről szóló beszámolót.

 

3. napirendi pont:

Markó László felkéri Somorai Lászlót a pénzügyi beszámoló ismertetésére.

Somorai László ismerteti a Kör 2006. évi pénzügyi beszámolóját.

Markó László megkérdezi, van-e hozzászólás, kérdés.

Regényi Gábor szerint a visszaküldött pénzzel kapcsolatban valamit ki lehetett volna találni, hogy mire költsük el.

Romsics Imre beszámol róla, hogy mi az oka ennek. A Kalocsai Múzeumbarátok Köre csak lebonyolítóként szerepelt a pályázatokban. Mivel a pályázatot benyújtó Kalocsai Kistérség Civil Egyeztető Fóruma nem használta föl a pénzt a pályázati témára, ezért vissza kellett azt utalnunk.

Markó László kéri, fogadjuk el a választ. Kéri a tagokat, hogy a jövőben tegyenek javaslatokat arra, hogy véleményük szerint mire lenne szüksége a Körnek, mire költsünk a pénzeinkből.

Hozzászólás nem lévén Markó László megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek az Ellenőrző Bizottság Beszámolójával, fogadják el azt.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 31 igen szavazattal – elfogadta a 2006. évi vagyonfelhasználásról szóló beszámolót.

 

4. napirendi pont

Markó László felkéri Romsics Imrét, hogy ismertesse a közhasznúsági jelentést. Romsics Imre ismerteti a közhasznúsági jelentést s elmondja, hogy az előbb elhangzott 2006. évi tevékenységgel és a pénzügyi beszámolóval együtt tekintendő a közhasznúsági jelentés.

Markó László megköszöni a beszámolót. Megkérdezi, van-e valakinek hozzászólása a jelentéshez.

Hozzászólás nem lévén Markó lászló megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek a közhasznúsági jelentéssel, fogadják el azt.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 31 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot:

A Közgyűlés 1/2007/1. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2006. évi közhasznúsági jelentését.

 

5. napirendi pont:

Markó László kéri Romsics Imrét, terjessze elő a 2007. évi terveket.

Romsics Imre részletesebben beszámol a régészeti eredményekről az előadásokkal összefüggésben.

Elmondja, hogy a hagyományokhoz híven idén is megrendezzük a 48-as vacsorát, s kéri a tagokat, hogy jelentkezzenek.

Felhívja a tagok figyelmét, hogy idén 20 éves a baráti kör, s az újjáalakítás is 10 éves, ebből az alaklomból szervezünk programot..

Elmondja, hogy évek óta az ország számos múzeumában megrendezik a Múzeumok éjszakája című programot Szent Iván éjjelén. Szeretnénk mi is csatlakozni ehhez, újabb hagyományt akarunk teremteni a múzeumok éjszakájával. Vár ötleteket programokra.

Idén ünnepeljük Tóth Mike Magyarország ásványai című könyve megjelenésének 125., a szerző halálának 75. évfordulóját, mely alkalomból emlékülést szervezünk. Kéri Asbóth Miklóst, tartson előadást Tóth Mike életéről a konferencián.

A kalocsai hímestojás címmel könyvet tervezünk megjelentetni, ami azért is időszerű, mert a hímes tojásokról sehol nincs átfogó, teljes körű leírás. Ezért ez hiánypótló könyv is lesz.

Az Öreg-köröszt címmel tervezünk egy másik kiadványt, ami azért fontos, mert közterületen egyetlen faragott szimbólum sincs már, s így ez is hiánypótló könyv lehet.

Előkészületben van Romsics Imre: Hagyatéki leltárak Kalocsán (XIX-XX. század)és Gallina Zsolt: Homokmégy-Székes X- XI. századi temetője című kiadvány is.

Kéri, ha valakinek van bármilyen ötlete az ismertetett programokkal, vagy más programokkal kapcsolatban, jelezze.

Markó László megkérdezi van-e hozzászólás, kérdés, javaslat. Szerinte itt nagyon érvényes az, hogy a tagok akár telefonon, vagy személyesen javaslatot tehetnek programokra, s segítséget kér a programokhoz, akár tevőlegesen is.

Hozzászólás nem lévén Markó László megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek a 2007. évi tervekkel, fogadják el azt.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 31 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot:

A Közgyűlés 1/2007/2. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2007. évi munkatervét.

 

6. napirendi pont:

Markó László értékeli az elmúlt ciklust, bár szerinte ez nem az ő tiszte. Az ő tiszte, hogy megköszönje elődének az eddig végzett munkáját, megérdemli, hogy megemlítsük Dr. Grabarits István nevét. Hogy miért vált meg ettől a pozíciótól, nem érdekes már, lehet, hogy mostanában már meggondolná. Bízik benne, hogy egyszerű tagként ezután is részt vesz a kör munkájában.

Elmondja, hogy eddig nem sok alkalma volt tevőlegesen részt venni az elnökség munkájában, amit megtett, azt tagként kötelességének érezte.

Felkéri Szebényi Bélát ismertesse a jelölő bizottság tagjainak névsorát.

A Bizottság nevében Szebényi Béla elnök előterjeszti javaslatát a Vezetőség tagjaira: (a Jelölő Bizottság hitelesített javaslata mellékelve)

A Bizottság elnöknek Markó Lászlót, titkárnak Romsics Imrét, szervező titkárnak Kustár Rozáliát, gazdasági felelősnek Réz Ildikót javasolja. Megkérdezi a közgyűlés résztvevőit, van-e a Bizottság jelöltjein kívül egyéb javaslat, vélemény.

Markó László elmondja, hogy elnöki pozíciója előzőleg megszűnt, megköszöni a jelölést. Kustár Rozália jelölését javasolja elfogadni, mivel – bár ő jelenleg GYES-en van - hamarosan visszajön a múzeumba, s szükség lesz a munkájára.

Egyéb javaslat nem lévén, Szebényi Béla, miután megállapította a Közgyűlés szavazóképességét, szavazásra bocsátja, hogy az elnöki tisztet az elkövetkezendő választási időszakban Markó László töltse be.

A Közgyűlés, nyílt szavazással, egyhangúlag - 31 igen szavazattal - elfogadja az alábbi határozatot.

A Közgyűlés 1/2007/3. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre elnöki tisztét a 2007-2010. közötti időszakban Markó László tölti be.

Szebényi Béla, miután megállapította a Közgyűlés szavazóképességét, szavazásra bocsátja, hogy a titkári tisztet Romsics Imre töltse be.

A Közgyűlés, nyílt szavazással, egyhangúlag - 31 igen szavazattal - elfogadja az alábbi határozatot.

A Közgyűlés 1/2007/4. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre titkári tisztét a 2007-2010. közötti időszakban Romsics Imre tölti be.

Szebényi Béla, miután megállapította a Közgyűlés szavazóképességét, szavazásra bocsátja, hogy a szervező titkári tisztet Kustár Rozália töltse be.

A Közgyűlés, nyílt szavazással, egyhangúlag - 31 igen szavazattal - elfogadja az alábbi határozatot.

A Közgyűlés 1/2007/5. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre szervező titkári tisztét a 2007-2010. közötti időszakban Kustár Rozália tölti be.

Szebényi Béla, miután megállapította a Közgyűlés szavazóképességét, szavazásra bocsátja, hogy a gazdasági felelős tisztet Réz Ildikó töltse be.

A Közgyűlés, nyílt szavazással, egyhangúlag - 31 igen szavazattal - elfogadja az alábbi határozatot.

A Közgyűlés 1/2007/6. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre gazdasági felelős tisztét a 2007-2010. közötti időszakban Réz Ildikó tölti be.

A Jelölő Bizottság nevében Szebényi Béla előterjeszti javaslatát az Ellenőrző Bizottság tagjaira.

A Jelölő Bizottság az Ellenőrző Bizottság elnökének Somorai Lászlót, tagoknak pedig Asbóth Miklóst és Dániel Gézát javasolja. Megkérdezi a közgyűlés résztvevőit, van-e a Bizottság jelöltjein kívül egyéb javaslat.

Egyéb javaslat nem lévén, Szebényi Béla, miután megállapította a Közgyűlés szavazóképességét, szavazásra bocsátja, hogy az Ellenőrző Bizottság elnöki tisztét az elkövetkezendő választási időszakban Somorai László töltse be.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag - 31 igen szavazattal - elfogadja az alábbi határozatot.

A Közgyűlés 1/2007/7. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző Bizottságának elnöki tisztét a 2007-2010. közötti időszakban Somorai László tölti be.

Szebényi Béla, miután megállapította a Közgyűlés szavazóképességét, szavazásra bocsátja, hogy az Ellenőrző Bizottság egyik tagja Dániel Géza legyen.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag - 31 igen szavazattal - elfogadja az alábbi határozatot.

A Közgyűlés 1/2007/8. számú határozata

Dániel Géza a Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző Bizottságának tagja a 2007-2010. közötti időszakban.

Szebényi Béla, miután megállapította a Közgyűlés szavazóképességét, szavazásra bocsátja, hogy az Ellenőrző Bizottság egyik tagja Asbóth Miklós legyen.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag - 31 igen szavazattal - elfogadja az alábbi határozatot.

A Közgyűlés 1/2007/9. számú határozata

Asbóth Miklós a Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző Bizottságának tagja a 2007-2010. közötti időszakban.

Markó László elnök megköszöni a bizalmat saját és a többi tisztségviselő nevében is. Reméli, hogy mindenki lelkiismeretesen eleget tesz a tisztségének megfelelő munkában.

 

7. napirendi pont:

Markó László felkéri Romsics Imrét az egyéb napirendi pontok ismertetésére.

a.) Romsics Imre részletesen ismerteti 48-as vacsora programját.

b.) Megemlíti, hogy korábban már többen javasolták a tagdíj emelését. Most már aktuálisnak tartaná ennek megvitatását, mert az egyre szaporodó rendezvények miatt beruházásokra lenne szükség. Ezért 1000 Ft-ot javasol tagdíjnak, melyből 500 Ft-ot működésre, 500 Ft-ot beruházásra költenénk. Aktualitásként például a Tengertánc pályázatot említi, amelynek lebonyolításhoz szükséges volt gáztűzhelyt venni. Elmondja, hogy a legtöbb egyesületnél 2000-3000 Ft a tagdíj. Kéri, hogy ezt beszéljük meg, milyen javaslatok vannak.

Regényi Gábor egyetért a felvetéssel, a mai pénzérték mellet, bármilyen megmozdulást tesz a kör, minden pénzbe kerül, s már 10 éve ennyi a tagdíj.

Benke Ferenc véleménye szerint szerencsére nem sportegyesület vagyunk, mert akkor 18-20000 Ft lenne a tagdíj, ezért javasolja, hogy szavazzuk meg az emelést.

Több hozzászólás nem lévén Markó László elnök szavazásra bocsátja a tagdíj emelését.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag - 31 igen szavazattal - elfogadja az alábbi határozatot.

A Közgyűlés 1/2007/10. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre éves tagdíja 2007. évtől 1.000 forint.

c.) Romsics Imre bemutatja a Múzeumőr című lapot, kéri, hogy fizessék elő.

Kéri, hogy propagálják a kiadványainkat, mert ebből van igazán bevételünk, hogy értékesítjük azokat. Példának a Gyetvai kötetet hozza fel, amelyből egy pályázat segítségével 100 darabot adtunk el a Délvidékre.

Véleménye szerint jó alany lesz a propagálásra a következő kiadványunk, mely a kistérségről, a környező településekről tartalmaz ismertetőket, adatokat. Felhívja a figyelmet a Kalocsai Múzeumbarátok Köre honlapjára is.

Markó László szerint a kiadványokat szellemi tartalmuk miatt is érdemes vásárolni, akár ajándékozásra is.

Regényi Gábor szerint a tagdíjba beleférhetne, hogy a Múzeumőr című lapot megrendelje a Kör minden tagnak, ha mi is szerkesztjük azt. De ha nincs benne anyagi befektetés, akkor elveti az ötletet.

Romsics Imre kéri a tagokat, ha van kedvük, írjanak a kiadványba.

Markó László a jövő évi közgyűlésen javasolni fogja a Múzeumőrrel kapcsolatos felvetést.

Több hozzászólás és napirendi pont nem lévén, Markó László megköszöni a Kör tagjainak a megjelenést és bezárja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2007. évi tisztújító közgyűlését.

Kalocsa, 2007. január 31.

 

Markó László elnök  I  Romsics Imre titkár  I  Réz Ildikó jegyzőkönyvvezető

Farkas Gergely jegyzőkönyv-hitelesítő  I  Vörös István jegyzőkönyv-hitelesítő