A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2006. évi közgyűlésének jegyzőkönyve

 

Készült 2006. március 1-én 18.00 órakor a Viski Károly Múzeum közművelődési termében.

Dr. Grabarits István elnök köszönti a megjelenteket és megnyitja a Közgyűlést. Jelzi, hogy a 2006. február 15-ére összehívott Közgyűlés határozatképtelen volt, ezért a ma megtartandó Közgyűlés függetlenül a jelenlévő tagok számától, határozatképes. A jelenlévők száma a jelenléti ív alapján 38 fő.

Dr. Grabarits István elnök értékelte a 2005. évet, melyben a Kalocsai Múzeumbarátok Köre nagyon szép eredményeket ért el. Szomorú, hogy két tagtársunk elvesztését is gyászoljuk: Dr. Kovács Györgyné 2005. október 18-án, Szebényi Béla 2006. január 5-én hunyt el.

Dr. Grabarits István elnök kéri az egybegyűlteket, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk meg halottainkról.

  1. Dr. Grabarits István elnök a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Réz Ildikót. Jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Medgyes Jánost és Dr. Fehér Zoltánt javasolja.
  2. Dr. Grabarits István elnök felkérésére a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag - 38 igen szavazattal - jegyzőkönyv hitelesítőnek Medgyes Jánost és Dr. Fehér Zoltánt választja meg.

Dr. Grabarits István elnök ezután az alábbi napirendi pontokat terjeszti elő, melyek megegyeznek a meghívón meghirdetettel.

 

Napirend:

1.         Bai Jenő bemutatja Fehér Zoltán: „Ki kell hogy sorsomat kiáltsam.”

            Bátya társadalomnéprajza a XX. században című könyvét

2.         Beszámoló a 2005. évi tevékenységről

3.         Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2005. évről

4.         A közhasznúsági jelentés elfogadása

5.         A 2006. évi munkaterv

6.         Egyéb ügyek

Dr. Grabarits István elnök felkérésére a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag - 38 igen szavazattal - megszavazta a napirendet.

Dr. Grabarits István elnök az 1. napirendnek megfelelően felkéri Bai Jenőt, hogy tartsa meg könyvbemutatóját.

 

1. napirendi pont: Bai Jenő ismerteti és méltatja Fehér Zoltán: „Ki kell, hogy sorsomat kiáltsam” című művét.

Dr. Grabarits István megköszöni Fehér Zoltán könyvének méltatását, üdvözli, hogy Fehér Zoltán a Kör tagja. Megkérdezi, kíván-e a szerző hozzászólni.

Fehér Zoltán megköszöni Bai Jenőnek az ismertetést, méltatást. Bálint Sándort említi, akiről elmondja, hogy mindig a népről írt, ám írásai ritkán jutnak el a néphez. Fehér Zoltán azért fogott tollat, hogy amiről írt, az eljuthasson a néphez is, mert véleménye szerint a társadalom a parasztságon nyugszik. Veress Pétert idézi. Szerinte nem lehet azt mondani, hogy a paraszti kultúra nem kultúra, éppen a parasztság az, aki létrehozta a nyelvet, amit ma mindenki, így a városi emberek is beszélnek. Szeretettel ajánlja könyvét a megjelenteknek.

Dr. Grabarits István felkéri Romsics Imrét, hogy tartsa meg beszámolóját a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2005. évi tevékenységéről.

 

2. napirendi pont: Beszámoló a 2005. évi tevékenységről

Romsics Imre titkár először Fehér Zoltánhoz intézi azt a megjegyzést, hogy a szerző ezen könyvét most nem a Kör adta ki, így most ő is tapasztalhatta, hogy milyen költségekkel jár egy könyvkiadás. Részletesen beszámol a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2005. évi tevékenységéről (lásd a közhasznúsági jelentést).

Ehhez kapcsolódóan elmondja, hogy az NCA választásokhoz elektort állítottunk. A választások lezajlottal, sajnos nem jutottunk be a kollégiumba. Így bizonytalan lesz, hogy az idén mennyi pénzre számíthatunk. Részletesen beszámol a tavalyi NCA pályázaton nyert 1.200.000 forint felhasználásáról, s megemlíti, hogy a beszámoló minden hozzá kapcsolódó melléklettel és egyéb jelentésekkel együtt megtalálható a Baráti Kör honlapján.

Dr. Grabarits István elnök megkérdezi, van-e valakinek hozzászólása a beszámolóhoz.

Hozzászólás nem lévén Dr. Grabarits István megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek a beszámolóval, fogadják el azt.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 38 igen szavazattal – elfogadta a 2005. évi tevékenységről szóló beszámolót.

 

3. napirendi pont: Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2005. évről

  1. Dr. Grabarits István felkéri Kovács László Ellenőrző Bizottsági elnök távollétében Asbóth Miklóst, az Ellenőrző Bizottság tagját, tartsa meg beszámolóját (lásd a Közhasznúsági jelentést).

Asbóth Miklós elmondja, hogy a Bizottság a naplófőkönyvet tételesen ellenőrizte, mindent rendben talált és ezt jegyzőkönyvben rögzítette. Kéri, fogadják el az Ellenőrző Bizottság beszámolóját.

Dr. Grabarits István elnök megköszöni a beszámolót és megkérdezi, van-e valakinek hozzászólása.

Hozzászólás nem lévén Dr. Grabarits István megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek az Ellenőrző Bizottság Beszámolójával, fogadják el azt.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 38 igen szavazattal – elfogadta a 2005. évi vagyonfelhasználásról szóló beszámolót.

 

4. napirendi pont: A közhasznúsági jelentés elfogadása

Dr. Grabarits István elnök elmondja, hogy a jelentésnek része a beszámoló a 2005. évi tevékenységről, a vagyonbeszámoló, melynek vannak kiegészítései. Fölkéri Romsics Imre titkárt, hogy ismertesse azokat.

Romsics Imre titkár ismerteti a mellékleteket (lásd a Közhasznúsági jelentést).

  1. Dr. Grabarits István megköszöni a beszámolót. Megkérdezi, van-e valakinek hozzászólása a jelentéshez.

Hozzászólás nem lévén Dr. Grabarits István megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek a közhasznúsági jelentéssel, fogadják el azt.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 38 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot:

A Közgyűlés 1/2006/1. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2005. évi közhasznúsági jelentését.

 

5. napirendi pont: A 2006. évi munkaterv

Dr. Grabarits István elnök felkéri Romsics Imre titkárt a 2006. évi munkaterv ismertetésére.

Romsics Imre titkár ismerteti a 2006. évi tervezett programot (lásd külön mellékletként). Kéri, ha bárkinek van ötlete a programokkal kapcsolatban, az jelezze.

  1. Dr. Grabarits István elnök megköszöni a tervek ismertetését. Megkérdezi, van-e valakinek hozzászólása. Véleménye szerint a mai pénzszűke világban a mi kis körünk annyi mindent tud felmutatni, hogy az példamutató. A kultúrához például kiadványainkkal sokat tudunk hozzáadni, a készleteinkkel készen állunk, hogy a jövő számára is megmutassuk magunkat. Ezért még egyszer megkérdezi, van-e hozzászólás a tervekhez.

Vesztergám Miklós elmondja, hogy annak idején úgy gondolta, örök érvényű lesz a pár éve megindított „Újra szól a tárogató” című sorozata. Ezt kétszer sikerült is megrendezni, úgy érzi sikere volt. Harmadszori rendezésre rajta kívül álló okok miatt nem kapott lehetőséget. Elmondja, hogy Romsics Imre ezt hallván, megkereste őt, és felajánlotta a múzeum udvarán való rendezés lehetőségét, amit ezúton is nagyon köszön. A rendezvényen be fogja mutatni a hangszert, több vendéget hív, akik szintén zenélni fognak. CD is készülőben van. Szeretettel hív és vár mindenkit a koncertre.

Szebényi Béla érdeklődik, hogy van-e remény a tavalyi közgyűlésen ismertetett tervek alapján a múzeum bővítésére. Szép tervek voltak, jó lenne ha meg tudnánk valósítani őket.

Romsics Imre beszámol róla, hogy az önrésszel van jelenleg probléma. Tavaly a megyei önkormányzat vállalta az 5%-os önrészt, melyet a megyei múzeumigazgató is támogatott. Nem lehet azonban tudni, hogy a választások évében hogyan fog alakulni a helyzet. Az önrész, amit jelenleg vállalni kellene, 50-60 millió forint nagyon nagy pénz, s március a pályázat beadásának határideje. Aki megírja a pályázatot és nyer, annak ki kell fizetni az önrészt. Egyre kevesebb esélyt lát erre. A megyei múzeumigazgató javaslatára a tetőt is beépítenénk, ami százmillióval megnöveli a költségeket.

Dániel Géza elmondja, hogy idén lesz a tanítóképző fennállásának 100. évfordulója, ha van valakinek tárgyi emléke vagy segítséget tudnak adni a rendezéshez, akkor szívesen fogadják, s kéri erre a kör vezetését is. Örülne, ha segítenék a tanítóképző fennállásának 100. évfordulójára rendezett ünnepség sikerét.

Dr. Grabarits István szerint ez szép dolog, amit mindenképpen támogatni kell, belső kényszerünkből is, mindenképpen meg kell találni a lehetőséget, hogy a Kalocsai Múzeumbarátok Köre részt vegyen ebben.

Asbóth Miklós felhívja a figyelmet, hogy idén lenne 100 éves Bozsó Ferenc, akit ő mindig példaképének tekintett. Az önkormányzat műszaki osztályának javasolta már, hogy a város rendezzen ünnepséget, állítson emléktáblát ez alkalomból. A Kör segítségét is kéri ehhez.

Elmondja, hogy Bozsó Ferenc Kalocsán élt és dolgozott, elkerülhetetlen az önkormányzat bevonása, írásos hagyatéka pedig itt van a múzeumban, ezért a Körnek is részt kell ebben venni.

Romsics Imre elnézést kér, hogy ez elkerülte a figyelmét és nem vette be az ez évi tervek közé, hiszen Bozsó Ferenc a Katona István Társaság tagja is volt. Ha Reiter Ferenc visszalép az októberi kiállítástól, akkor rendezünk egy másikat Bozsó Ferenc tiszteletére.

Asbóth Miklós elmondja, hogy nemcsak a Katona István Társaságnak, hanem az Értelmiségi Klubnak is tagja vagy titkára volt, szívvel, lélekkel csinálta ezt másfél évtizedig, s mindkettő működése az ő halálakor kezdett igazán hanyatlani. Ő maga Feri bácsival párhuzamosan élt sok-sok évet és örül, hogy megadatott neki ez az idő.

Benke Ferenc beszámol róla, hogy többször közölt életrajzi sorozatot Kalocsa nevezetes embereiről a Dunamenti Krónikában. Véleménye szerint érdemes lenne ezeket füzet formájában kiadni. Bár vannak ennél részletesebb életrajzközlések is, de így együtt még talán senki nem jelentette meg ezeket. Elmondja, hogy egy alkalommal eltöltött egy napot Bozsó Ferenc feleségénél, aki megmutatta neki férje naplóját, melyet a háborús fogságban eltöltött éveiben írt. Ezt szenzációnak, történeti dokumentumnak tartja, ezért ezt is javasolná kiadásra.

Romsics Imre elmondja, hogy Bozsó Ferenc felesége megígérte, a naplót majd a múzeum megkapja. Az életrajzok kiadását nem tartja rossz ötletnek, ám egyrészt valóban megjelentek már hasonlóak, másrészt Asbóth Miklós dolgozik egy nagy lélegzetű, hasonló munkán.

Dániel Géza hangoztatja, hogy a műemléki épületeink védettségéről feltétlenül beszélni kell. Egyre több műemlék jellegű épület kerül egyéb felhasználásra, például a volt jószágkormányzóság épülete, a mai Hotel Kalocsa. Botrányosnak tartja, hogy az épület földszinti részének teljes belsejét szétmarták. Két új ajtót is nyitottak az utcára. Szerinte szégyen a város vezetőségére és a műemlékvédelmi hivatalra nézve, hogy ezt megengedte. Kéri, hogy tiltakozzon a Kör a műemlékvédelmi felügyelőségnél, hogy állíttassák vissza, s figyeljünk rá, hogy a város épületei építészeti és tartalmi szempontból is megmaradjanak eredetinek.

Romsics Imre megérti a felháborodást. Elmondja, hogy mostanában a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársa nem keresi meg ilyen ügyekben, nem érti miért. Példának hozza fel a volt ököristálló épületét, amelyet teljesen lebontottak. A Kört viszont ki akarja rekeszteni minden politikához kapcsolódó ügyből. Ezért alakította újra a Kalocsai Városvédő Egyesület tevékenységét, amely ellen pillanatnyilag ügyészségi eljárás folyik. Kéri, hogy a Kalocsai Múzeumbarátok Köre ne folyjék bele ebbe az ügybe. A Kalocsai Városvédő Egyesület fel fogja vállalni ezt a szerepet.

Asbóth Miklós javasolja, hogy műemléki katasztereket kell csinálni a legújabb városrendezési módosítások alapján. Elmondja, hogy a VÁTI készített erről tanulmányt, felvett néhány új műemlék jellegű épületet, több épület helyi védettséget élvez a módosítás óta. A vezető tervező mérnökkel együtt dolgozott ezen, az ő adatait is felhasználták.

Dániel Géza elmondja, hogy annak idején Geri Istvánnal, Bozsó Ferenccel és Szebényi Bélával együtt dolgozott azon, hogy hogyan tegyék rendbe ezeket a katasztereket. Bizonyára megvannak a múzeumban, amelyeket a 50-es, 60-as években feldolgoztak. Nem ért egyet azzal, hogy a Kalocsai Városvédő Egyesületre hagyjuk ezeknek a problémáknak a felvállalását.

Romsics Imre elmondja, hogy 1992-ben az ő segítségével állított össze a VÁTI módosítást a rendezési tervről, ami tehát szakmailag teljesen megalapozott volt, ennek ellenére nem fogadták el. Példákat sorol fel. Ezért javasolja, hogy a Kalocsai Városvédő Egyesület felvállalja, hogy akár a politikai harctérre is kimegyünk ez ügyben.

Dr. Grabarits István javasolja, hogy ezzel zárjuk le ezt a vitát és térjünk vissza Bozsó Feri bácsihoz. Elmondja, hogy nem érti, miért nem védik az emberek az épületeket és ilyenkor haza beszél, hiszen a Belvárosi Gyógyszertár épülete is műemlék jellegű. A földszinten lévő Pötyi épületét is eladták a napokban, előre fél attól, hogy hogyan fogják átalakítani.

Asbóth Miklós tájékoztatja, hogy ez az épület is helyi védettséget élvez.

Dr. Grabarits István úgy véli, hogy védjük ezzel a szemlélettel is Bozsó Ferenc munkásságát, javasolja, hogy az életrajzi füzetet jelentessük meg. Megdöbbentette a napló léte, hiszen keveseknek adatott meg az az idő, amikor haza tudtak menni a hadifogságból, s akkor kijelentették, hogy semmiféle írásos nyom nem maradhat erről az időszakról. Ezért különleges dolognak tartja ezt a naplót. Kéri, hogy a sok-sok kiadványterv közé vegyük tervbe ennek a naplónak a kiadását is.

Asbóth Miklós említi, hogy ezen kívül nagyon sok írása, gyűjteménye van még Feri bácsinak.

Dr. Grabarits István javasolja, hogy ebben az esetben ezekből csinálhatnánk egy sorozatot. További hozzászólás nem lévén kéri a Közgyűlést, fogadja el a 2006. évi terveket kiegészítve az előzőekkel.

A Közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag - 38 igen szavazattal - elfogadja az alábbi határozatot:

 

A Közgyűlés 1/2006/2. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a 2006. évi munkatervet.

Medgyes János érdekes kérdésnek tartja a város alatt húzódó alagútrendszerről szóló hírek kérdését. Ez mindig is érdekelte, és érdeklődik, hogy van-e a múzeumban erről valami anyag. Nem látott még semmi térképet, amelyen a meglévő földalatti helyiségek össze lennének kötve.

Romsics Imre elmondja, hogy mende-mondák vannak erről. Ha a város ad pénzt erre a célra a múzeumnak, akkor mindent felkutatunk, amit csak lehet. Nem tudni, hogy igaz-e az alagútrendszer léte, csak úgy derülne ki, ha feltárnánk.

Medgyes János beszámol róla, hogy amit most biztosan meg lehet találni, az például az Arany János utcában, a Katona ügyvéd házának építésekor az épület alatt a munkások megtalálták az alagút egy részét.

Romsics Imre szomorúan konstatálja, hogy Katona ügyvéd, tehát pontosan ismernie kell a törvényeket, és mégsem jelenti be ezt a tényt, akkor ehhez nincs mit hozzátenni.

 

6. napirendi pont: Egyéb ügyek

Romsics Imre felveti, hogy tavaly felmerült egy erdélyi kirándulás ötlete, aminek most néz utána. Írásban is tájékoztatni fogjuk a tagokat erről. Körülbelül 60-70 ezer forint lenne előreláthatólag a költség, kéri, hogy jelentkezzenek, akiket érdekelne. Amennyiben egy busznyi jelentkező összejön, akkor jövőre megszervezzük az utat.

Vörös István érdeklődik, hogy idén már nem lesz-e megszervezve?

Romsics Imre elmondja, hogy ebben az évben már nem, mert nagy munka lesz megszervezni.

  1. Dr. Grabarits István elnök elmondja, hogy elhangzott, hogy folyamatosan növekszik a Kör létszáma, a múzeum is növekszik, jelenleg a létszámunk 200 fő körül mozog. Ezt nagy örömnek tartja, hiszen egy ember agyában 200-300 főig van az, hogy közösség, s mi e tekintetből is egy nagy család vagyunk. Kívánja, hogy így gyarapodjunk, növekedjünk tovább.

Megható példa erre Fehér Zoltán tagtársunk. Nagy dolog és példamutató, hogy saját maga képes volt kiadni egy könyvet, és jó egészséget kíván neki. Legyen ez világító fáklya mindenki számára.

Több hozzászólás és napirendi pont híján, megköszöni a Kör tagjainak a megjelenését és bezárja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2006. évi Közgyűlését.

Kalocsa, 2006. március 1.

 

Dr. Grabarits István elnök  I  Romsics Imre titkár  I  Réz Ildikó jegyzőkönyvvezető

Medgyes János jegyzőkönyv-hitelesítő  I  Dr. Fehér Zoltán jegyzőkönyv-hitelesítő                      

 

 

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2006. évi rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve

 

Készült 2006. április 5-én 18.00 órakor a Viski Károly Múzeum közművelődési termében.

Jegyzőkönyvvezető: Réz Ildikó

Jegyzőkönyv hitelesítők: Benke Ferenc

                                    Szalóki István

            A rendkívüli közgyűlést Dr. Grabarits István elnök március 8-án történt lemondása miatt, az ügyészséggel történt egyeztetés alapján Romsics Imre titkár nyitja meg. Köszönti a megjelenteket és megnyitja a Rendkívüli Közgyűlést. Jelzi, hogy a 2006. március 29-ére összehívott Közgyűlés határozatképtelen volt, ezért a ma megtartandó Közgyűlés függetlenül a jelenlévő tagok számától, határozatképes. A jelenlévők száma a jelenléti ív alapján 32 fő.

Romsics Imre titkár ezután felolvassa a 2006. március 8-án kelt, Dr. Grabarits István elnök és Kovács László Ellenőrző Bizottsági elnök által írt levelet. Ennek alapján az alábbi napirendi pontokat terjeszti elő, melyek megegyeznek a meghívón meghirdetettel.

 

Napirend:

1.         Elnökválasztás

2.         EB elnök választás

 

1. Napirendi pont:

Romsics Imre titkár elmondja, hogy a tisztségváltás bírósági lebonyolítása két-három hónapig is eltarthat, addig Dr. Grabarits István gyakorolja az aláírási jogot. Megkérdezi Dr. Grabarits Istvánt, hogy kíván-e hozzászólni.

Dr. Grabarits István megköszöni a lehetőséget, hogy évekig a Kalocsai Múzeumbarátok Köre elnöke lehetett, köszöni a tagoknak az eddigi közös munkát, s kíván további sikeres tevékenységet és jó egészséget. Ezután is segíti a Kör munkáját, éppen most írt alá egy pályázatot, melyet az NCA-hoz adott be a Kör.

Romsics Imre titkár megköszöni Dr. Grabarits Istvánnak, hogy hosszú ideig betöltötte az elnöki tisztet, problémamentesen, segítőkészen működött együtt mindig a Kör életében. Felkéri Benke Ferencet, hogy terjessze elő a javaslatokat a Kör elnöki és Ellenőrző Bizottság elnökének személyére. Elmondja, hogy a tisztségeket egyenként szavaztatjuk meg.

Benke Ferenc előterjeszti a javaslatokat. A Kalocsai Múzeumbarátok Köre elnöki tisztére Markó Lászlót javasolja. Elmondja róla, hogy vállalkozó, két KFT ügyvezető igazgatója.

Romsics Imre szót kérve elmondja Markó Lászlóról, hogy – műszaki ember lévén – gyűjti a gépeket, valamint egykor a homokmégyi tsz elnöke volt, s az abban az időben Homokmégyen folyó ásatásokat minden eszközzel segítette, mindig érdeklődéssel volt a múzeumi jellegű dolgok iránt.

Romsics Imre titkár megkérdezi Markó Lászlót, hogy elfogadja-e a jelölést.

Markó László nyilatkozik, hogy elfogadja a jelölést.

Romsics Imre titkár megkérdezi, van-e más javaslat a Kalocsai Múzeumbarátok Köre elnöki tisztségére.

Egyéb javaslat nem lévén, Romsics Imre szavazásra bocsátja, hogy az elnöki tisztet az elkövetkezendő választási időszakig Markó László töltse be.

A Közgyűlés, miután Romsics Imre megállapította szavazóképességét, nyílt szavazással, három tartózkodás mellett, 29 igen szavazattal elfogadja az alábbi határozatot.

A Közgyűlés 2/2006/1. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre elnöki tisztét a 2007. évi tisztújító közgyűlésig Markó László tölti be.

 

2. Napirendi pont:

Benke Ferenc az Ellenőrző Bizottság elnöki tisztére Somorai Lászlót javasolja. Elmondja róla, hogy könyvelő, egy könyvelő KFT vezetője, így személyében abszolút szakértő kerül az Ellenőrző Bizottság élére. Kéri a közgyűlést, hogy fogadja el a javaslatokat.

Romsics Imre titkár tájékoztatja a közgyűlést, hogy Somorai László egyéb elfoglaltság miatt nem tud részt venni a közgyűlésen. Ezért felolvassa Somorai László levelét, mely szerint a jelölt elfogadja a jelölést.

Romsics Imre titkár megkérdezi, van-e más javaslat a Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző bizottságának elnöki tisztségére.

Egyéb javaslat nem lévén, Romsics Imre szavazásra bocsátja, hogy az Ellenőrző Bizottság elnöki tisztét az elkövetkezendő választási időszakig Somorai László töltse be.

A Közgyűlés, miután Romsics Imre megállapította szavazóképességét, nyílt szavazással, két tartózkodás mellett, 30 igen szavazattal elfogadja az alábbi határozatot.

A Közgyűlés 2/2006/2. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző Bizottságának elnöki tisztét a 2007. évi tisztújító közgyűlésig Somorai László tölti be.

Romsics Imre titkár felkéri Markó Lászlót, vegye át tisztét.

Markó László elnök köszönti a megjelent tagokat, köszöni a bizalmat. Ígéri, hogy minden erejével a Kalocsai Múzeumbarátok Körét fogja szolgálni, mindent megtesz annak gyarapodására, tartalmas működésére. Megköszöni Dr. Grabarits Istvánnak a munkáját, s kéri, hogy ezután is aktívan vegyen részt a Kör életében.

Romsics Imre titkár megkérdezi, van-e más napirendi pontra javaslat.

Több javaslat nem lévén, Markó László elnök megkérdezi, van-e közérdekű bejelentés, hozzászólás.

Több hozzászólás és napirendi pont nem lévén, megköszöni a Kör tagjainak a megjelenését és bezárja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2006. évi Rendkívüli Közgyűlését.

Kalocsa, 2006. április 5.

 

Markó László elnök  I Romsics Imre titkár  I  Réz Ildikó jegyzőkönyvvezető

Benke Ferenc jegyzőkönyv-hitelesítő  I  Szalóki István jegyzőkönyv-hitelesítő        

 

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2006. évi második rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve

 

Készült 2006. május 31-én 18.00 órakor a Viski Károly Múzeum közművelődési termében.

            A rendkívüli közgyűlést Dr. Grabarits István elnök március 8-án történt lemondása miatt, az ügyészséggel történt egyeztetés alapján Romsics Imre titkár nyitja meg. Köszönti a megjelenteket és megnyitja a Rendkívüli Közgyűlést. Jelzi, hogy a 2006. május 24-ére összehívott Közgyűlés határozatképtelen volt, ezért a ma megtartandó Közgyűlés függetlenül a jelenlévő tagok számától, határozatképes. A jelenlévők száma a jelenléti ív alapján 22 fő.

Romsics Imre titkár elmondja, hogy a bírósághoz beadott változás nyilvántartásba vétele iránti kérelmünkre kapott végzés alapján kellett újra rendkívüli közgyűlést összehívni. Oka, hogy az Alapszabály 14. pontja 8. bekezdése tartalmazza Dr. Grabarits István, mint elnök nevét, emellett Romsics Imre titkár nevét is. Így az elnökváltozás miatt Alapszabály módosításra van szükség, ami az előző közgyűlés alkalmával elkerülte figyelmünket.

Romsics Imre titkár a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Réz Ildikót. Jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Medgyes Jánost és Sáfrán Károlyt javasolja.

Romsics Imre titkár felkérésére a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag - 22 igen szavazattal – jegyzőkönyvvezetőnek Réz Ildikót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Medgyes Jánost és Sáfrán Károlyt választja meg.

Romsics Imre titkár ezután az alábbi napirendi pontokat terjeszti elő, melyek megegyeznek a meghívón meghirdetettel.

Napirend:

1.         Kovács Zita művészettörténész bemutatja Romsics Imre: „Ember, egész ember akarok lenni…” doromlási Pintér József (1909-1978) című könyvét.

2.         Alapszabály módosítása

6.         Egyéb ügyek

Romsics Imre titkár felkérésére a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag - 22 igen szavazattal - megszavazta a napirendet.

 

1. Napirendi pont:

Romsics Imre titkár elmondja, hogy a Múzeumi Világnap alkalmával megjelent egy újabb kiadványunk Romsics Imre: „Ember, egész ember akarok lenni…” címmel, mely szorosan kapcsolódik jelenlegi időszaki kiállításunk témájához. Köszönti Kovács Zitát, a bajai múzeum művészettörténészét, s 1. napirendi pontként felkéri, hogy mutassa be új kiadványunkat.

Kovács Zita bemutatja, méltatja a kiadványt. Előadásának szövege mellékelve.

Romsics Imre titkár felmutatja a könyvet és felsorolja a tartalmát. Elmondja, hogy ennél jóval több anyag rendelkezésünkre állt, anyagi kereteink azonban csak ekkora terjedelmű könyvet engedtek meg. Nem tudni, hogy a Baráti Kör vagy a múzeum tulajdonaként jelenik-e meg a kiadvány, mert pályáztunk a nyomdai költségekre, ám az elnökváltás miatti aláírási bonyodalmak elkerülése végett, a múzeum nevében adtuk be a pályázatot. Értesüléseink szerint nyertünk pénzt, ám hogy mennyit, azt még nem tudjuk. Amennyiben ki kell egészíteni a pályázati összeget, úgy a kör is részesedhet a példányokból, de a teljes pályázati összeg elnyerése esetén előfordulhat, hogy nem lehet határozatot hozni az 50%-os kedvezményről a tagok számára. A könyv ára 1.000 Ft, ami a bekerülési ár, mivel sok színes képet tartalmaz.

Romsics Imre titkár megkérdezi, van-e hozzászólás. Hozzászólás nincs.

 

2. Napirendi pont:

Romsics Imre titkár felolvassa az Alapszabály 14. pontja 8. bekezdését. Javasolja, hogy ez a következők szerint módosuljon:

            „A bankszámla felett való rendelkezéshez két aláírásra jogosult személy szükséges, a mindenkori elnök és a mindenkori titkár.”

Romsics Imre titkár megkérdezi, van-e hozzászólás, javaslat.

Más javaslat nem lévén, a közgyűlés, miután Romsics Imre titkár megállapította szavazóképességét, nyílt szavazással, egyhangúlag - 22 igen szavazattal - elfogadja az alábbi határozatot.

A Közgyűlés 3/2006/1. számú határozata

Az Alapszabály 14. pontja 8. bekezdése a következők szerint módosul: „A bankszámla felett való rendelkezéshez két aláírásra jogosult személy szükséges, a mindenkori elnök és a mindenkori titkár.”

Romsics Imre titkár elmondja, hogy a 2004. évi tisztújító közgyűlésen hoztunk két határozatot az Alapszabály módosítására, melyek arra vonatkoztak, hogy kiemelten közhasznúvá válhasson a Kör. Felajánlja, hogy ha valaki kívánja, felolvassa a határozatok szövegét. Elmondja, hogy azóta a bírósággal történt egyeztetés során kiderült, hogy ez a határozat nem elegendő ahhoz, hogy megkapjuk a kiemelten közhasznú besorolást, tehát a bíróság el fogja utasítani kérelmünket. Ezért kéri a közgyűlést, hozzon határozatot arról, hogy vonjuk vissza az 1/2004/3. és 1/2004/4. számú határozatokat.

Kozma Pál megkérdezi, hogy a határozatok lényegét el lehet-e mondani?

Romsics Imre nagyvonalakban elmondja a határozatokat és részletesebben kifejti, hogy mi a kiemelten közhasznú besorolás lényege. Elmondja, hogy a célunk az lett volna ezzel, hogy a múzeum bővítését segítsük elő, ezzel vállaltunk volna állami feladatot.

Bükkös Judit megkérdezi, ha ez így nem kivitelezhető, akkor nem lehet-e valami más formát találni a múzeum bővítésére.

Romsics Imre elmondja, hogy az eredeti elképzelést akkor lehetne megvalósítani, ha a Baráti Kör működtetné a múzeumot. Felolvassa a két 2004. évi határozatot. Szerinte idővel még előfordulhat, hogy lesz rá lehetőség. Elmondja, hogy kiírtak egy Uniós pályázatot, melyben 40-50 millió lenne a megyének az önrész. Csökkennek azonban egy esetleges beruházás esélyei azért, mert a megyei önkormányzat pályázatot adott be egy megyei múzeum felépítésére, s csekély az esélye annak, hogy ezzel párhuzamosan Kalocsán is beruházás kezdődne. A pályázatot mégis be kellene adnunk azért, mert az egyik pályázat hazai, a másik Uniós pénzforrást céloz meg. A döntés azonban annak a megyének a kezében van, amelyről azt lehet mostanság hallani, hogy három esztendőn belül megszüntetik. Megkérdezi, van-e hozzászólás.

Más javaslat nem lévén, a közgyűlés, miután Romsics Imre megállapította szavazóképességét, nyílt szavazással, egyhangúlag - 22 igen szavazattal - elfogadja az alábbi határozatot.

A Közgyűlés 3/2006/2. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre visszavonja a Kör 2004. évi tisztújító közgyűlésének 1/2004/3. és 1/2004/4. számú határozatait.

Romsics Imre titkár ezek után kéri a Közgyűlést, hogy fogadják el az új Alapszabályt.

Más javaslat nem lévén, a közgyűlés, miután Romsics Imre megállapította szavazóképességét, nyílt szavazással, egyhangúlag - 22 igen szavazattal - elfogadja az alábbi határozatot.

A Közgyűlés 3/2006/3. számú határozata

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre új Alapszabályát.

 

3. Napirendi pont:

Romsics Imre titkár megkérdezi, hogy egyéb napirendi pontra van-e valakinek javaslata. Van-e olyan téma, amit meg kellene vitatni.

Hozzászólás nem lévén, kéri a megjelenteket, hogy a szeptemberre meghirdetett mecseki kirándulásra a jelentkezéseket adják le hamarosan, hogy tudjuk, hogy hogyan szervezzünk és kalkuláljunk. Elmondja részletesen a programot.

Romsics Imre bemutatja a Múzeumőr című újságot, s kéri, hogy ajánlják a meg nem jelent tagok és ismerőseik figyelmébe.

Romsics Imre titkár megkérdezi, van-e más közérdekű bejelentés, hozzászólás.

Több hozzászólás és napirendi pont nem lévén, megköszöni a Kör tagjainak a megjelenését és bezárja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2006. évi második Rendkívüli Közgyűlését.

Kalocsa, 2006. május 31.

 

Markó László elnök  I  Romsics Imre titkár  I  Réz Ildikó jegyzőkönyvvezető

Medgyes János jegyzőkönyv-hitelesítő  I  Sáfrán Károly jegyzőkönyv-hitelesítő